تا ۵۰٪ تخفیف در جشنواره کوله پشتی بهار
دیدن تخفیف‌ها و شرکت در جشنواره
مدت زمان باقیمانده :
ثانیه -
دقیقه -
ساعت -
روز -
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

درخت قرمز سیاه، آموزش درخت قرمز سیاه در ساختمان داده

این صفحه عالی به آموزش درخت قرمز سیاه یا همان Red black tree پرداخته همچنین ویژگی های درخت قرمز سیاه و عملیات، پیاده سازی و کاربردهای درخت قرمز سیاه پرداخته

درخت قرمز-سیاه یک درخت جستجوی باینری خود متعادل کننده است که در آن هر گره حاوی یک بیت اضافی برای نشان دادن رنگ گره، قرمز یا سیاه است. در این مقاله به بررسی این نوع درخت می‌پردازیم.

ویژگی های درخت قرمز- سیاه

یک درخت قرمز-سیاه دارای ویژگی های زیر است:

نمونه ای از درخت قرمز-سیاه

عملیات های درخت قرمز-سیاه

عملیات‌های درخت قرمز-سیاه بطور کامل در مقاله عملیات‌های درخت قرمز-سیاه توضیح داده شده‌اند. برای آشنایی با این عملیات‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

پیاده سازی درخت قرمز-سیاه

در ادامه به پیاده‌سازی درخت قرمز-سیاه درزبان های برنامه نویسیزبان های برنامه نویسی چیست؟زبان های برنامه نویسی چیست؟این مقاله عالی توضیح داده که زبان های برنامه نویسی چیست؟ و انواع زبان های برنامه نویسی و بهترین زبان برنامه نویسی برای شروع و پردرآمدترین آنها را معرفی کرده پایتونزبان برنامه نویسی پایتون چیست؟ – نحوه شروع و دلایل محبوبیتزبان برنامه نویسی پایتون چیست؟ – نحوه شروع و دلایل محبوبیتزبان برنامه نویسی پایتون (Python) چیست؟ این مقاله عالی به بررسی دلایل محبوبیت پایتون، موارد استفاده از پایتون و نحوه شروع به برنامه نویسی پایتون پرداخته و سی پلاس پلاسبرنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست؟ مزایای برنامه نویسی C++‎؟برنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست؟ مزایای برنامه نویسی C++‎؟برنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این صفحه عالی به بررسی مزایای برنامه نویسی C++ پرداخته و نمونه هایی از کدهای زبان برنامه نویسی ++C را آورده می‌پردازیم:

Python

import sys

# Node creation
class Node:
    def __init__(self, item):
        self.item = item
        self.parent = None
        self.left = None
        self.right = None
        self.color = 1

class RedBlackTree:
    def __init__(self):
        self.TNULL = Node(0)
        self.TNULL.color = 0
        self.TNULL.left = None
        self.TNULL.right = None
        self.root = self.TNULL

    # Preorder
    def pre_order_helper(self, node):
        if node != TNULL:
            sys.stdout.write(node.item + " ")
            self.pre_order_helper(node.left)
            self.pre_order_helper(node.right)

    # Inorder
    def in_order_helper(self, node):
        if node != TNULL:
            self.in_order_helper(node.left)
            sys.stdout.write(node.item + " ")
            self.in_order_helper(node.right)

    # Postorder
    def post_order_helper(self, node):
        if node != TNULL:
            self.post_order_helper(node.left)
            self.post_order_helper(node.right)
            sys.stdout.write(node.item + " ")

    # Search the tree
    def search_tree_helper(self, node, key):
        if node == TNULL or key == node.item:
            return node

        if key < node.item:
            return self.search_tree_helper(node.left, key)
        return self.search_tree_helper(node.right, key)

    # Balancing the tree after deletion
    def delete_fix(self, x):
        while x != self.root and x.color == 0:
            if x == x.parent.left:
                s = x.parent.right
                if s.color == 1:
                    s.color = 0
                    x.parent.color = 1
                    self.left_rotate(x.parent)
                    s = x.parent.right

                if s.left.color == 0 and s.right.color == 0:
                    s.color = 1
                    x = x.parent
                else:
                    if s.right.color == 0:
                        s.left.color = 0
                        s.color = 1
                        self.right_rotate(s)
                        s = x.parent.right

                    s.color = x.parent.color
                    x.parent.color = 0
                    s.right.color = 0
                    self.left_rotate(x.parent)
                    x = self.root
            else:
                s = x.parent.left
                if s.color == 1:
                    s.color = 0
                    x.parent.color = 1
                    self.right_rotate(x.parent)
                    s = x.parent.left

                if s.right.color == 0 and s.left.color == 0:
                    s.color = 1
                    x = x.parent
                else:
                    if s.left.color == 0:
                        s.right.color = 0
                        s.color = 1
                        self.left_rotate(s)
                        s = x.parent.left

                    s.color = x.parent.color
                    x.parent.color = 0
                    s.left.color = 0
                    self.right_rotate(x.parent)
                    x = self.root
        x.color = 0

    def __rb_transplant(self, u, v):
        if u.parent == None:
            self.root = v
        elif u == u.parent.left:
            u.parent.left = v
        else:
            u.parent.right = v
        v.parent = u.parent

    # Node deletion
    def delete_node_helper(self, node, key):
        z = self.TNULL
        while node != self.TNULL:
            if node.item == key:
                z = node

            if node.item <= key:
                node = node.right
            else:
                node = node.left

        if z == self.TNULL:
            print("Cannot find key in the tree")
            return

        y = z
        y_original_color = y.color
        if z.left == self.TNULL:
            x = z.right
            self.__rb_transplant(z, z.right)
        elif z.right == self.TNULL:
            x = z.left
            self.__rb_transplant(z, z.left)
        else:
            y = self.minimum(z.right)
            y_original_color = y.color
            x = y.right
            if y.parent == z:
                x.parent = y
            else:
                self.__rb_transplant(y, y.right)
                y.right = z.right
                y.right.parent = y

            self.__rb_transplant(z, y)
            y.left = z.left
            y.left.parent = y
            y.color = z.color
        if y_original_color == 0:
            self.delete_fix(x)

    # Balance the tree after insertion
    def fix_insert(self, k):
        while k.parent.color == 1:
            if k.parent == k.parent.parent.right:
                u = k.parent.parent.left
                if u.color == 1:
                    u.color = 0
                    k.parent.color = 0
                    k.parent.parent.color = 1
                    k = k.parent.parent
                else:
                    if k == k.parent.left:
                        k = k.parent
                        self.right_rotate(k)
                    k.parent.color = 0
                    k.parent.parent.color = 1
                    self.left_rotate(k.parent.parent)
            else:
                u = k.parent.parent.right

                if u.color == 1:
                    u.color = 0
                    k.parent.color = 0
                    k.parent.parent.color = 1
                    k = k.parent.parent
                else:
                    if k == k.parent.right:
                        k = k.parent
                        self.left_rotate(k)
                    k.parent.color = 0
                    k.parent.parent.color = 1
                    self.right_rotate(k.parent.parent)
            if k == self.root:
                break
        self.root.color = 0

    # Printing the tree
    def __print_helper(self, node, indent, last):
        if node != self.TNULL:
            sys.stdout.write(indent)
            if last:
                sys.stdout.write("R----")
                indent += "     "
            else:
                sys.stdout.write("L----")
                indent += "|    "

            s_color = "RED" if node.color == 1 else "BLACK"
            print(str(node.item) + "(" + s_color + ")")
            self.__print_helper(node.left, indent, False)
            self.__print_helper(node.right, indent, True)

    def preorder(self):
        self.pre_order_helper(self.root)

    def inorder(self):
        self.in_order_helper(self.root)

    def postorder(self):
        self.post_order_helper(self.root)

    def searchTree(self, k):
        return self.search_tree_helper(self.root, k)

    def minimum(self, node):
        while node.left != self.TNULL:
            node = node.left
        return node

    def maximum(self, node):
        while node.right != self.TNULL:
            node = node.right
        return node

    def successor(self, x):
        if x.right != self.TNULL:
            return self.minimum(x.right)

        y = x.parent
        while y != self.TNULL and x == y.right:
            x = y
            y = y.parent
        return y

    def predecessor(self, x):
        if x.left != self.TNULL:
            return self.maximum(x.left)

        y = x.parent
        while y != self.TNULL and x == y.left:
            x = y
            y = y.parent

        return y

    def left_rotate(self, x):
        y = x.right
        x.right = y.left
        if y.left != self.TNULL:
            y.left.parent = x

        y.parent = x.parent
        if x.parent == None:
            self.root = y
        elif x == x.parent.left:
            x.parent.left = y
        else:
            x.parent.right = y
        y.left = x
        x.parent = y

    def right_rotate(self, x):
        y = x.left
        x.left = y.right
        if y.right != self.TNULL:
            y.right.parent = x

        y.parent = x.parent
        if x.parent == None:
            self.root = y
        elif x == x.parent.right:
            x.parent.right = y
        else:
            x.parent.left = y
        y.right = x
        x.parent = y

    def insert(self, key):
        node = Node(key)
        node.parent = None
        node.item = key
        node.left = self.TNULL
        node.right = self.TNULL
        node.color = 1

        y = None
        x = self.root

        while x != self.TNULL:
            y = x
            if node.item < x.item:
                x = x.left
            else:
                x = x.right

        node.parent = y
        if y == None:
            self.root = node
        elif node.item < y.item:
            y.left = node
        else:
            y.right = node

        if node.parent == None:
            node.color = 0
            return

        if node.parent.parent == None:
            return

        self.fix_insert(node)

    def get_root(self):
        return self.root

    def delete_node(self, item):
        self.delete_node_helper(self.root, item)

    def print_tree(self):
        self.__print_helper(self.root, "", True)

if __name__ == "__main__":
    bst = RedBlackTree()

    bst.insert(55)
    bst.insert(40)
    bst.insert(65)
    bst.insert(60)
    bst.insert(75)
    bst.insert(57)

    bst.print_tree()

    print("\nAfter deleting an element")
    bst.delete_node(40)
    bst.print_tree()

C++

#include <iostream>
using namespace std;

struct Node
{
    int data;
    Node *parent;
    Node *left;
    Node *right;
    int color;
};

typedef Node *NodePtr;

class RedBlackTree
{
private:
    NodePtr root;
    NodePtr TNULL;

    void initializeNULLNode(NodePtr node, NodePtr parent)
    {
        node->data = 0;
        node->parent = parent;
        node->left = nullptr;
        node->right = nullptr;
        node->color = 0;
    }

    // Preorder
    void preOrderHelper(NodePtr node)
    {
        if (node != TNULL)
        {
            cout node->data " ";
            preOrderHelper(node->left);
            preOrderHelper(node->right);
        }
    }

    // Inorder
    void inOrderHelper(NodePtr node)
    {
        if (node != TNULL)
        {
            inOrderHelper(node->left);
            cout node->data " ";
            inOrderHelper(node->right);
        }
    }

    // Post order
    void postOrderHelper(NodePtr node)
    {
        if (node != TNULL)
        {
            postOrderHelper(node->left);
            postOrderHelper(node->right);
            cout node->data " ";
        }
    }

    NodePtr searchTreeHelper(NodePtr node, int key)
    {
        if (node == TNULL || key == node->data)
        {
            return node;
        }

        if (key < node->data)
        {
            return searchTreeHelper(node->left, key);
        }
        return searchTreeHelper(node->right, key);
    }

    // For balancing the tree after deletion
    void deleteFix(NodePtr x)
    {
        NodePtr s;
        while (x != root && x->color == 0)
        {
            if (x == x->parent->left)
            {
                s = x->parent->right;
                if (s->color == 1)
                {
                    s->color = 0;
                    x->parent->color = 1;
                    leftRotate(x->parent);
                    s = x->parent->right;
                }

                if (s->left->color == 0 && s->right->color == 0)
                {
                    s->color = 1;
                    x = x->parent;
                }
                else
                {
                    if (s->right->color == 0)
                    {
                        s->left->color = 0;
                        s->color = 1;
                        rightRotate(s);
                        s = x->parent->right;
                    }

                    s->color = x->parent->color;
                    x->parent->color = 0;
                    s->right->color = 0;
                    leftRotate(x->parent);
                    x = root;
                }
            }
            else
            {
                s = x->parent->left;
                if (s->color == 1)
                {
                    s->color = 0;
                    x->parent->color = 1;
                    rightRotate(x->parent);
                    s = x->parent->left;
                }

                if (s->right->color == 0 && s->right->color == 0)
                {
                    s->color = 1;
                    x = x->parent;
                }
                else
                {
                    if (s->left->color == 0)
                    {
                        s->right->color = 0;
                        s->color = 1;
                        leftRotate(s);
                        s = x->parent->left;
                    }

                    s->color = x->parent->color;
                    x->parent->color = 0;
                    s->left->color = 0;
                    rightRotate(x->parent);
                    x = root;
                }
            }
        }
        x->color = 0;
    }

    void rbTransplant(NodePtr u, NodePtr v)
    {
        if (u->parent == nullptr)
        {
            root = v;
        }
        else if (u == u->parent->left)
        {
            u->parent->left = v;
        }
        else
        {
            u->parent->right = v;
        }
        v->parent = u->parent;
    }

    void deleteNodeHelper(NodePtr node, int key)
    {
        NodePtr z = TNULL;
        NodePtr x, y;
        while (node != TNULL)
        {
            if (node->data == key)
            {
                z = node;
            }

            if (node->data <= key)
            {
                node = node->right;
            }
            else
            {
                node = node->left;
            }
        }

        if (z == TNULL)
        {
            cout "Key not found in the tree" endl;
            return;
        }

        y = z;
        int y_original_color = y->color;
        if (z->left == TNULL)
        {
            x = z->right;
            rbTransplant(z, z->right);
        }
        else if (z->right == TNULL)
        {
            x = z->left;
            rbTransplant(z, z->left);
        }
        else
        {
            y = minimum(z->right);
            y_original_color = y->color;
            x = y->right;
            if (y->parent == z)
            {
                x->parent = y;
            }
            else
            {
                rbTransplant(y, y->right);
                y->right = z->right;
                y->right->parent = y;
            }

            rbTransplant(z, y);
            y->left = z->left;
            y->left->parent = y;
            y->color = z->color;
        }
        delete z;
        if (y_original_color == 0)
        {
            deleteFix(x);
        }
    }

    // For balancing the tree after insertion
    void insertFix(NodePtr k)
    {
        NodePtr u;
        while (k->parent->color == 1)
        {
            if (k->parent == k->parent->parent->right)
            {
                u = k->parent->parent->left;
                if (u->color == 1)
                {
                    u->color = 0;
                    k->parent->color = 0;
                    k->parent->parent->color = 1;
                    k = k->parent->parent;
                }
                else
                {
                    if (k == k->parent->left)
                    {
                        k = k->parent;
                        rightRotate(k);
                    }
                    k->parent->color = 0;
                    k->parent->parent->color = 1;
                    leftRotate(k->parent->parent);
                }
            }
            else
            {
                u = k->parent->parent->right;

                if (u->color == 1)
                {
                    u->color = 0;
                    k->parent->color = 0;
                    k->parent->parent->color = 1;
                    k = k->parent->parent;
                }
                else
                {
                    if (k == k->parent->right)
                    {
                        k = k->parent;
                        leftRotate(k);
                    }
                    k->parent->color = 0;
                    k->parent->parent->color = 1;
                    rightRotate(k->parent->parent);
                }
            }
            if (k == root)
            {
                break;
            }
        }
        root->color = 0;
    }

    void printHelper(NodePtr root, string indent, bool last)
    {
        if (root != TNULL)
        {
            cout indent;
            if (last)
            {
                cout "R----";
                indent += "   ";
            }
            else
            {
                cout "L----";
                indent += "|  ";
            }

            string sColor = root->color ? "RED" : "BLACK";
            cout << root->data << "(" << sColor << ")" << endl;
            printHelper(root->left, indent, false);
            printHelper(root->right, indent, true);
        }
    }

public:
    RedBlackTree()
    {
        TNULL = new Node;
        TNULL->color = 0;
        TNULL->left = nullptr;
        TNULL->right = nullptr;
        root = TNULL;
    }

    void preorder()
    {
        preOrderHelper(this->root);
    }

    void inorder()
    {
        inOrderHelper(this->root);
    }

    void postorder()
    {
        postOrderHelper(this->root);
    }

    NodePtr searchTree(int k)
    {
        return searchTreeHelper(this->root, k);
    }

    NodePtr minimum(NodePtr node)
    {
        while (node->left != TNULL)
        {
            node = node->left;
        }
        return node;
    }

    NodePtr maximum(NodePtr node)
    {
        while (node->right != TNULL)
        {
            node = node->right;
        }
        return node;
    }

    NodePtr successor(NodePtr x)
    {
        if (x->right != TNULL)
        {
            return minimum(x->right);
        }

        NodePtr y = x->parent;
        while (y != TNULL && x == y->right)
        {
            x = y;
            y = y->parent;
        }
        return y;
    }

    NodePtr predecessor(NodePtr x)
    {
        if (x->left != TNULL)
        {
            return maximum(x->left);
        }

        NodePtr y = x->parent;
        while (y != TNULL && x == y->left)
        {
            x = y;
            y = y->parent;
        }

        return y;
    }

    void leftRotate(NodePtr x)
    {
        NodePtr y = x->right;
        x->right = y->left;
        if (y->left != TNULL)
        {
            y->left->parent = x;
        }
        y->parent = x->parent;
        if (x->parent == nullptr)
        {
            this->root = y;
        }
        else if (x == x->parent->left)
        {
            x->parent->left = y;
        }
        else
        {
            x->parent->right = y;
        }
        y->left = x;
        x->parent = y;
    }

    void rightRotate(NodePtr x)
    {
        NodePtr y = x->left;
        x->left = y->right;
        if (y->right != TNULL)
        {
            y->right->parent = x;
        }
        y->parent = x->parent;
        if (x->parent == nullptr)
        {
            this->root = y;
        }
        else if (x == x->parent->right)
        {
            x->parent->right = y;
        }
        else
        {
            x->parent->left = y;
        }
        y->right = x;
        x->parent = y;
    }

    // Inserting a node
    void insert(int key)
    {
        NodePtr node = new Node;
        node->parent = nullptr;
        node->data = key;
        node->left = TNULL;
        node->right = TNULL;
        node->color = 1;

        NodePtr y = nullptr;
        NodePtr x = this->root;

        while (x != TNULL)
        {
            y = x;
            if (node->data x->data)
            {
                x = x->left;
            }
            else
            {
                x = x->right;
            }
        }

        node->parent = y;
        if (y == nullptr)
        {
            root = node;
        }
        else if (node->data < y->data)
        {
            y->left = node;
        }
        else
        {
            y->right = node;
        }

        if (node->parent == nullptr)
        {
            node->color = 0;
            return;
        }

        if (node->parent->parent == nullptr)
        {
            return;
        }

        insertFix(node);
    }

    NodePtr getRoot()
    {
        return this->root;
    }

    void deleteNode(int data)
    {
        deleteNodeHelper(this->root, data);
    }

    void printTree()
    {
        if (root)
        {
            printHelper(this->root, "", true);
        }
    }
};

int main()
{
    RedBlackTree bst;
    bst.insert(55);
    bst.insert(40);
    bst.insert(65);
    bst.insert(60);
    bst.insert(75);
    bst.insert(57);

    bst.printTree();
    cout endl
          "After deleting" endl;
    bst.deleteNode(40);
    bst.printTree();
}

کاربردهای درخت قرمز-سیاه

جمع‌بندی

یکی از اساسی‌ترین ساختمان دادهآموزش ساختمان داده و الگوریتمآموزش ساختمان داده و الگوریتمهر ساختمان داده یک نوع فرمت ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌ها در کامپیوتر است، که امکان دسترسی و اصلاح کارآمد آن داده‌ها را برای یکسری از الگوریتم‌ها و کاربردها فراهم می‌کند، در این صفحه به بررسی و آموزش ساختمان داده و الگوریتم پرداخته شده است‌ها، درخت جستجوی دودویی برای جستجو و مرتب‌سازی داده‌ها است. با این حال، عملکرد یک درخت جستجوی دودویی به شدت به شکل آن بستگی دارد و در بدترین حالت، می‌تواند به یک ساختار خطی با پیچیدگی زمانیپیچیدگی زمانی الگوریتم چیست؟ معرفی نماد های مجانبیپیچیدگی زمانی الگوریتم چیست؟ معرفی نماد های مجانبیاین صفحه عالی به معرفی پیچیدگی زمانی الگوریتم پرداخته، همچنین انواع نماد های مجانبی و پیچیدگی زمانی های برخی از الگوریتم های مرتب سازی و جستجو را توضیح داده O(n) تبدیل شود. اینجاست که درختان قرمز-سیاه وارد می‌شوند. آنها یک درخت جستجوی باینری متعادل هستند که از مجموعه قوانین خاصی برای اطمینان از اینکه درخت همیشه متعادل است استفاده می‌کنند. این تعادل تضمین می‌کند که پیچیدگی زمانی برای عملیات‌هایی مانند درج، حذف و جستجو، صرف‌نظر از شکل اولیه درخت، همیشه O(log n) است. در این مقاله به بررسی این نوع درختان پرداختیم و همچنین با پیاده‌سازی آن‌ها و برخی کاربردهای آن‌ها آشنا شدیم.

درخت قرمز-سیاه چیست؟

درخت قرمز-سیاه یک درخت جستجوی دودویی با ویژگی های قرمز-سیاه زیر است:
هر گره یا قرمز یا سیاه است.
هر برگ (NIL) سیاه است.
اگر یک گره قرمز باشد، هر دو فرزند آن سیاه هستند.
هر مسیر ساده از یک گره به یک برگ شامل تعداد برابری گره سیاه است.

آیا یک درخت قرمز-سیاه می‌تواند تمام سیاه باشد؟

بله، اما این موضوع برای درخت قرمز-سیاه با تمام گره‌های قرمز صادق نیست. چنین درختی باطل است. محدودیت‌هایی وجود دارد که گره‌ها باید سیاه باشند؛ به عنوان مثال، گره‌های برگ باید سیاه باشند و فرزندان یک گره قرمز باید سیاه باشند.

چرا درخت قرمز-سیاه بهتر از درخت جستجوی دودویی است؟

به دلیل تغییرات کوچک ایجاد شده و پیروی از خواص درخت قرمز-سیاه، درخت می تواند بدترین حالت خود را از زمان خطی O(N) به زمان لگاریتمی O(log N) بهبود بخشد. با مقادیر کوچک N، N و log(N) قابل مقایسه هستند، اما با رشد داده‌ها، زمان لگاریتمی به طور قابل توجهی کمتر از زمان خطی می‌شود.

درخت AVL بهتر است یا درخت قرمز-سیاه؟

از آنجایی که درخت AVL متعادل‌تر است، جستجوی سریع‌تری را فراهم می‌کند. اما زمانی که بخواهیم عملیات درج و حذف را بیشتر در اولویت قرار دهیم، به دلیل چرخش‌های کمتر، باید به سراغ درخت قرمز-مشکی برویم.

امتیازدهی5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00 امتیاز (1 امتیاز)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200