کانال تلگرام

دروس رشته کامپیوتر

معرفی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دروس کنکور ارشد کامپیوتر

کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر شامل 10 گرایش است : 1: شبکه های کامپیوتری 2: رایانش امن 3: هوش مصنوعی و رباتیکز 4: معماری سیستم های کامپیوتری 5: نرم افزار 6: بیوانفورماتیک 7: علوم داده 8: الگوریتم و محاسبات 9: قرآن کاوی رایانشی است 10: علوم و فناوری شبکه، با توجه به تغییرات به وجود آمده در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 دروس مورد آزمون در همه گرایش های ارشد کامپیوتر یکسان هستند و فقط ضرایب دروس تخصصی در گرایش های مختلف متفاوت است. دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر به شرح زیر است: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی که ضریب هر درس در هر گرایش متفاوت است و دروس تخصصی شامل دروس نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده. برای مطالعه بیشتر در مورد تغییرات رخ داده در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 به صفحه دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر و ضرایب آن مراجعه کنید. همین طور برای مطالعه در این خصوص که از هر درس چند تست مطرح می‌شود می‌توانید به صفحه تعداد سوالات دروس کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

دروس کنکور ارشد آی تی

برای مطالعه در مورد دروس کنکور آی تی و ضرایب آن به صفحه دروس مورد آزمون در کنکور ارشد آی تی و ضرایب آن مراجعه کنید. همین طور برای مطالعه در این خصوص که از هر درس چند تست مطرح می‌شود می‌توانید به صفحه تعداد سوالات دروس کنکور ارشد آی تی مراجعه کنید.

دروس کنکور ارشد نرم افزار و بیوانفورماتیک و علوم داده

دروس مورد آزمون در کنکور ارشد نرم افزار به شرح زیر است: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3. برای بررسی اینکه چه دروسی در کنکور ارشد نرم افزار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و چه دروسی را می‌توانید حذف کنید حتما به صفحه بررسی دروس کنکور ارشد نرم افزار مراجعه کنید، همین طور برای بررسی بسیار دقیق منابعی که باید برای این دروس مطالعه کنید به صفحه بررسی دقیق و موشکافانه منابع ارشد نرم افزار مراجعه کنید

دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی

دروسی که در کنکور ارشد هوش مصنوعی می‌آید عبارت اند از 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3. برای بررسی اینکه چه دروسی در کنکور ارشد هوش مصنوعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و چه دروسی را می‌توانید حذف کنید حتما به صفحه بررسی دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید، همین طور برای بررسی بسیار دقیق منابعی که باید برای این دروس مطالعه کنید به صفحه بررسی دقیق و موشکافانه منابع کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید

دروس کنکور ارشد معماری کامپیوتر

دروسی که در کنکور ارشد معماری کامپیوتر می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3

 

دروس کنکور ارشد شبکه های کامپیوتری

دروسی که در کنکور ارشد شبکه های کامپیوتری می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب یک و شامل دروس ریاضی 1و2، معادلات دیفرانسیل، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل دروس نظریه با ضریب 2، مدار منطقی با ضریب 3، معماری کامپیوتر با ضریب 3، ساختمان داده و طراحی الگوریتم با ضریب 2، سیستم عامل با ضریب 3، شبکه های کامپیوتری با ضریب 4، هوش مصنوعی با ضریب 2، کامپایلر با ضریب 2 و پایگاه داده با ضریب 2

دروس کنکور ارشد رایانش امن و رایانش امن

 دروسی که در کنکور ارشد رایانش امن می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 4

معرفی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

 

دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی است و ضرایب دروس چگونه است؟

دروس مورد آزمون در تمامی گرایش‌های یکسان است، این دروس عبارت اند از زبان با ضریب ۱، مجموعه دروس ریاضیات با ضریب 2 که شامل 4 درس ریاضی 1و2 و آمار و ریاضیات گسسته است و مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس است، این 11 درس را به 4 مجموعه تقسیم کرده اند و هر مجموعه درس در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از، مجموعه نظریه زبان و سیگنال به عنوان مجموعه اول، مجموعه ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی به عنوان مجموعه دوم، مجموعه مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال بعنوان مجموعه سوم و مجموعه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده بعنوان مجموعه چهارم. یعنی تنها تفاوت میان گرایش های مختلف در ضرایب متفاوتی است که این 4 مجموعه درس در هر گرایش دارند، بعنوان مثال در گرایش نرم افزار مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است، برای مشاهده ضرایب مجموعه دروس در سایر گرایش ها می‌توانید به قسمت دروس مورد آزمون و ضرایب آنها که در سایت کنکور کامپیوتر وجود دارد مراجعه کنید

دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی است؟

بطور کلی می‌توان گفت که تمامی دروس تخصصی که در کنکور ارشد کامپیوتر وجود دارند مهم هستند، ولی در گرایش های مختف برخی از دروس از دیگر دروس مهم تر و برخی کم اهمیت تر است، اما اگر به دنبال رتبه عالی هستید و می خواهید رتبه زیر 50 کسب کنید بهتر است تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید. اما اگر بطور دقیق تر به دنبال این هستید که ارزش هر درس را بدانید. ارزش و اهمیت هر درس در فیلم همایش تغییرات کنکور ارشد کامپیوتر بیان شده است، این فیلم را می‌توانید در صفحه منابع کنکور ارشد کامپیوتر سایت کنکور کامپیوتر مشاهده کنید

چه دروسی را در کنکور ارشد کامپیوتر به هیچ عنوان حذف نکنیم؟

پاسخ به این سوال نسبی است و به این بستگی دارد که شما بخواهید چه رتبه ای در کنکور ارشد کامپیوتر کسب کنید، بعنوان مثال برای کسب رتبه دو رقمی می‌توان 4 یا 5 درس را حذف کرد و برای کسب رتبه 500 در کنکور ارشد کامپیوتر می‌تواند 7 درس را نیز حذف کرد، با رتبه حدود 500 و حتی کمی بالاتر از آن می‌توانید در دانشگاه هایی نظیر فردوسی، اصفهان، شیراز، تبریز و ... قبول شوید، بنابراین با توجه به هدف هر شخص تعداد دروس مختلفی را می‌توان برای آن شخص حذف کرد. اگر به دنبال رتبه دو رقمی در کنکور ارشد کامپیوتر هستید سعی کنید دروس زیر را به هیچ عنوان حذف نکنید: نظریه، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل و پایگاه داده

آیا می‌توان درس سیگنال را حذف کرد؟

اگر در هر گرایشی به جز گرایش هوش مصنوعی میخواهید قبول بشوید و درس سیگنال برای شما خیلی سخت است و با آن مشکل دارید می‌توانید به حذف کردن آن فکر کنید، اما اگر متقاضی گرایش هوش مصنوعی هستید بهتر است اگر می‌توانید درس سیگنال را مطالعه کنید

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره تیم پشتیبانی:   09378555200

 

 

 

 

4.3206106870229 1 1 1 1 14.32 امتیاز (131 رای)

مشتاقانه منتظر نظرات و سوالات شما هستیم (10)

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
موقعیت خود را به اشتراک بزارید
فلاحت

سلام استاد ، با چه رتبه و درصدایی میشه نرم افزار یا هوش بین الملل قزوین قبول شد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فلاحت

سلام. وقت بخیر. برای قبولی در ارشد کامپیوتر دانشگاه قزوین نیازی به رتبه خاصی ندارید و با رتبه های خیلی بالا و نزدیک هزار یا بالاتر هم احتمالا بتوانید در این دانشگاه قبول شوید. برای بررسی بیشتر در این خصوص که با چه رتبه هایی می‌توانید در چه دانشگاه هایی قبول شوید به صفحه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 99 مراجعه کنید. به هیچ عنوان این مدل دانشگاه ها را برای مقطع ارشد توصیه نمی‌کنم، مگر اینکه کارمند باشید و فقط به دنبال گرفتن یک مدرک برای افزایش پایه حقوقی تان. موفق و پیروز باشید

پاسخ
نسترن احمدین

سلام من دانشجوی ترم 4 رشته مهندسی کامپیوتر هستم و از الان میخوام برای کنکور ارشد آماده بشم ولی نمیدونم که بازار کار کدوم گرایش بهتره ویا بهتره که کدوم گرایش رو ادامه بدم ؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به نسترن احمدین

سلام. وقت بخیر. اگر میخواهید در داخل کشور کار کنید، گرایش نرم افزار از سایر گرایش ها بهتر است، اگر می‌خواهید اپلای کنید گرایش هوش مصنوعی از سایر گرایش ها بهتر است، هر چند برای خارج از کشور اکثر گرایش ها خوب هستند و بازار کار خوبی دارند. موفق و پیروز باشید

پاسخ
الهام

سلام من دانشجوی ترم ۷ رشته علوم کامپیوتر هستم و مس خوام کنکور ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیک در دانشگاه شریف یا امیر کبیر قبول شم توصیه میکنید از کدوم پکیج شما
برای بیشترین بازدهی استفاده کنم و لطفا بفرمایید چطور این منایع رو تهیه کنم ترجیحا مایل هستم منابع به صورت فیلم و آفلاین باشند خیلی ممنونم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به الهام

سلام. وقت بخیر
شما می‌توانید پکیج 10 درس و 9 نکته و تست را تهیه کنید و اگر می‌خواهید هزینه کمتری کنید می‌توانید پکیج 6 درس و 6 نکته و تست را تهیه کنید. همچنین از 2 هفته آینده پکیج 11 درس و 11 نکته و تست نیز تعریف می‌شود که می‌توانید صبر کنید و آن را نیز تهیه کنید.
این پکیج‌ها همگی فیلم و بصورت آفلاین هستند.
موفق و پیروز باشید

پاسخ
محمد امین قلی زاده

سلام وقت شما بخير...
ما نرم افزاري ها كه الكترونيك ديجتال نداريم چه كنيم؟ حذف كنيم؟
بيشتر تمايل به گرايش هوش مصنوعي دارم.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به محمد امین قلی زاده

سلام. وقت بخیر
شما اطلاعاتی از خودتون به من ندادید تا من بتونم شما و دقیق راهنمایی کنم، شما باید بفرمائید که روزی چند ساعت می‌تونید مطالعه کنید، لیسانس کجا بودید و دقیقا چه دانشگاهی میخواهید قبول بشید، پاسخ به این سوالات را به همین پیام ریپلای کنید تا بتوانم شما را دقیق راهنمایی کنم
موفق و پیروز باشید

پاسخ
مهدی

سلام استاد من 19 سال هستم و پایه ریاضیمم ضعیفه هر چند استعداد های درخشان بودم
1- من الان کنکور سراسری برای لیسانس دادم و رتبه طوری که یا باید کامپیوتر مجازی دانشگاه شیراز بزنم (امتحانات حضوری هست) یا باید برم حضوری آزاد و پیام نور (منطقه 2 ای هستم!)، پیشنهاد شما کدومه؟ بنظرتون مجازی بزنم مشکلی هست؟
2- برای لیسانس تا فوق لیسانسسم برای کنکور یک برنامه خلاصه ای بگید برای ارشد ممنون میشم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مهدی

سلام. وقت بخیر
شما یا بمانید و برای سال آینده تلاش کنید و با بروید یک دانشگاه آزاد یا غیرانتفاعی معتبر و قوی
در مورد سوال دوم تون از همان ترم اول بدون آنکه نیاز باشد درسی را پاس کرده باشید و یا پیش نیازی را گذرانده باشید می‌توانید برای دروس پایه ای رشته کامپیوتر که دروس ساختمان داده، معماری کامپیوتر، مدار منطقی،‌ ریاضی گسسته، شبکه های کامپیوتر و سیستم عامل است فیلم درس و نکته و تست و تهیه کنید و خیلی حرفه ای این دروس را بخوانید، چون دروس 0 تا 100 تدریس شده اند به هیچ مشکلی بر نمی‌خورید و به این صورت یک سر و گردن از هم دوره ای های خودتون پیشی می‌گیرید و همین طور به علت اینکه پایه شما قوی تر می‌شود در همه دروس دیگر نیز نمره بهتری کسب می‌کنید و معدل لیسانس شما هم افزایش می‌یابد و این مورد در اپلایی که بعد ها میخواهید بکنید هم تاثیر گذار هست، همین طور یاد گرفتن این دروس در ترم های ابتدایی باعث می‌شود که شما هم پایه ریاضیتان قوی تر شود و هم نگاه الگوریتمی و نگاه کامپیوتری پیدا کنید که این موارد در کنار هم باعث می‌شود که در همه دروس دیگر هم خیلی بهتر عمل کنید. همین طور توصیه میکنم که روزی یک الی دو ساعت زبان انگلیسی بخوانید و همین طور روزی چند ساعت روی یادگیری یک زبان برنامه نویسی وقت بذارید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
هیچ نظری ارسال شده در اینجا وجود ندارد