برنامه مسیر ۸ ماهه تا کنکور: مشاوره خصوصیت با استاد رضوی رو رزرو کن!
رزرو مشاوره
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

لیست پیوندی حلقوی

این صفحه عالی به معرفی و آموزش لیست پیوندی حلقوی پرداخته و درج، حذف و پیاده سازی در لیست پیوندی حلقوی ساده و لیست پیوندی حلقوی دوطرفه را آموزش داده

ما در مقالات قبلی بلاگ کنکور کامپیوتر به بررسی لیست پیوندیلیست پیوندی چیست؟ آموزش لیست پیوندی ساده، دو طرفه و حلقویلیست پیوندی چیست؟ آموزش لیست پیوندی ساده، دو طرفه و حلقویلیست پیوندی چیست؟ این صفحه عالی به آموزش لیست پیوندی ساده، دو طرفه و حلقوی با مثال پرداخته و پیاده سازی و عملیات مهم و کاربردهای لیست پیوندی را گفته است پرداخته‌ایم. لیست پیوندی حلقوی نوعی از لیست پیوندی است که در آن، اولین و آخرین گره به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک دایره یا حلقهحلقه در برنامه نویسی چیست؟ حلقه یا لوپ (Loop) چیست؟حلقه در برنامه نویسی چیست؟ حلقه یا لوپ (Loop) چیست؟این مقاله عالی به زبان ساده و با استفاده از فیلم توضیح داده که حلقه در برنامه نویسی چیست، همچنین در خصوص حلقه یا لوپ (Loop) بی نهایت صحبت کرده است را تشکیل دهند. ما در این مقاله، به بررسی این نوع از لیست پیوندی می‌پردازیم. اساساً دو نوع لیست پیوندی حلقوی وجود دارد:

 1. لیست پیوندی حلقوی ساده: در این نوع، آخرین گره به گره اول به عنوان گره بعدی اشاره می‌کند.
  نمونه ای از یک لیست پیوندی حلقوی ساده
 2. لیست پیوندی حلقوی دوطرفه: در این نوع، علاوه بر آخرین گره که آدرس اولین گره را ذخیره می‌کند، اولین گره نیز آدرس آخرین گره را ذخیره می‌کند.
  نمونه ای از لیست پیوندی حلقوی دوطرفه

در این مقاله، ما برای معرفی لیست پیوندی حلقوی، از نوع ساده آن استفاده می‌کنیم.

نمایش لیست پیوندی حلقوی

بیایید ببینیم چگونه می‌توانیم یک لیست پیوندی حلقوی را روی یک الگوریتمالگوریتم چیست به زبان ساده و با مثال های فراوانالگوریتم چیست به زبان ساده و با مثال های فراواندر این مقاله به زبان بسیار ساده و با مثال های متعدد توضیح داده شده که الگوریتم چیست و چه کاربردهایی دارد یا سورس کد (Source Code)سورس کد چیست؟ آیا سورس کد یا سورس برنامه قابلیت اجرا دارند؟سورس کد چیست؟ آیا سورس کد یا سورس برنامه قابلیت اجرا دارند؟این مقاله عالی به سورس کد یا سورس برنامه پرداخته؛ همچنین به بررسی اهداف سورس کد، نحوه ساخت سورس کد و اینکه آیا سورس کد ها قابلیت اجرا دارند پرداخته نشان دهیم. فرض کنید ما یک لیست پیوندی داریم:

یک نمونه از لیست پیوندی حلقوی

در کد این لیست پیوندی، هر گره به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

struct Node {
  int data;
  struct Node * next;
};

هر گره ساختار دارای یک آیتم داده و یک اشاره گراشاره گر چیست — اشاره گرها در برنامه نویسیاشاره گر چیست — اشاره گرها در برنامه نویسیاین صفحه عالی توضیح داده اشاره گر چیست و نحوه تعریف اشاره گرها و همین طور اشاره گرها در برنامه نویسی را بررسی کرده سپس انواع اشاره گرها و کاربرد اشاره گرها را گفته به گره ساختار بعدی است. اکنون یک لیست دایره‌ای ساده با سه عنصر ایجاد می‌کنیم تا بفهمیم این لیست پیوندی چگونه کار می‌کند:

/* Initialize nodes */
struct node *last;
struct node *one = NULL;
struct node *two = NULL;
struct node *three = NULL;

/* Allocate memory */
one = malloc(sizeof(struct node));
two = malloc(sizeof(struct node));
three = malloc(sizeof(struct node));

/* Assign data values */
one->data = 1;
two->data = 2;
three->data = 3;

/* Connect nodes */
one->next = two;
two->next = three;
three->next = one;

/* Save address of third node in last */
last = three;

در کد بالا، two, one و three به ترتیب گره‌هایی با داده‌های 1، 2 و 3 هستند.

درج در لیست پیوندی

ما می‌توانیم عناصر را در 3 موقعیت مختلف از یک لیست پیوندی حلقوی درج کنیم:

فرض کنید یک لیست پیوندی حلقوی با عناصر 1، 2 و 3 به شکل زیر داریم:

یک نمونه از لیست پیوندی حلقوی

درج در ابتدا

مراحل درج گره جدید در ابتدای لیست پیوندی حلقوی به شکل زیر است:

درج در ابتدای لیست پیوندی حلقوی

درج در بین دو گره

مراحل درج گره جدید در بین دو گره لیست پیوندی حلقوی به شکل زیر است:

درج در بین دو گره در لیست پیوندی حلقوی

درج در انتها

مراحل درج گره جدید در انتهای لیست پیوندی حلقوی به شکل زیر است:

درج در انتهای لیست پیوندی حلقوی

آموزش درس ساختمان داده

قبل از مطالعه ادامه مقاله لازم به ذکر است که برای مشاهده و آموزش سایر مباحث مربوط به درس ساختمان داده و الگوریتم می‌توانید از فیلم‌های زیر استفاده کنید

فیلم ساختمان داده جلسه 1

فیلم ساختمان داده جلسه 1

فیلم ساختمان داده جلسه 1

فیلم ساختمان داده جلسه 2

فیلم ساختمان داده جلسه 2

فیلم ساختمان داده جلسه 3

فیلم ساختمان داده جلسه 3

فیلم ساختمان داده جلسه 4

فیلم ساختمان داده جلسه 4

فیلم ساختمان داده جلسه 5

فیلم ساختمان داده جلسه 5

فیلم ساختمان داده جلسه 6

فیلم ساختمان داده جلسه 6

فیلم ساختمان داده جلسه 7

فیلم ساختمان داده جلسه 7

فیلم ساختمان داده جلسه 8

فیلم ساختمان داده جلسه 8

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 1

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 1

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 2

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 2

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 3

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 3

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 4

حل تست ساختمان و الگوریتم جلسه 4

انواع پیمایش‌های درخت

انواع پیمایش‌های درخت

نحوه ساخت درخت BST

نحوه ساخت درخت BST

آموزش درخت B-Tree

آموزش درخت B-Tree

بررسی مرتبه ساخت هیپ

بررسی مرتبه ساخت هیپ

آموزش مرتب سازی سریع

آموزش مرتب سازی سریع

آموزش شبکه شار

آموزش شبکه شار

حل سوالات ساختمان ارشد کامپیوتر 99

حل سوالات ساختمان ارشد کامپیوتر 99

حل ساختمان ارشد 95 بخش 1

حل ساختمان ارشد 95 بخش 1

حل ساختمان ارشد 95 بخش 2

حل ساختمان ارشد 95 بخش 2

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

حذف از لیست پیوندی حلقوی

فرض کنید یک لیست دوگانه با عناصر 1، 2 و 3 داریم. اگر گره‌ای که باید حذف شود، تنها گره باشد:

حذف گره آخر از لیست پیوندی

مراحل حذف گره از انتهای لیست پیوندی حلقوی به شکل زیر است:

حذف آخرین گره از لیست پیوندی حلقوی

حذف گره میانی از لیست پیوندی

مراحل حذف گره میانی از لیست پیوندی حلقوی به شکل زیر است:

حذف گره میانی در لیست پیوندی حلقوی

پیاده سازی لیست پیوندی

Python

# Python code to perform circular linked list operations

class Node:
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.next = None


class CircularLinkedList:
  def __init__(self):
    self.last = None

  def addToEmpty(self, data):

    if self.last != None:
      return self.last

    # allocate memory to the new node and add data to the node
    newNode = Node(data)

    # assign last to newNode
    self.last = newNode

    # create link to iteself
    self.last.next = self.last
    return self.last

  # add node to the front
  def addFront(self, data):

    # check if the list is empty
    if self.last == None:
      return self.addToEmpty(data)

    # allocate memory to the new node and add data to the node
    newNode = Node(data)

    # store the address of the current first node in the newNode
    newNode.next = self.last.next

    # make newNode as last
    self.last.next = newNode

    return self.last

  # add node to the end
  def addEnd(self, data):
    # check if the node is empty
    if self.last == None:
      return self.addToEmpty(data)

    # allocate memory to the new node and add data to the node
    newNode = Node(data)

    # store the address of the last node to next of newNode
    newNode.next = self.last.next

    # point the current last node to the newNode
    self.last.next = newNode

    # make newNode as the last node
    self.last = newNode

    return self.last

  # insert node after a specific node
  def addAfter(self, data, item):

    # check if the list is empty
    if self.last == None:
      return None

    newNode = Node(data)
    p = self.last.next
    while p:

      # if the item is found, place newNode after it
      if p.data == item:

        # make the next of the current node as the next of newNode
        newNode.next = p.next

        # put newNode to the next of p
        p.next = newNode

        if p == self.last:
          self.last = newNode
          return self.last
        else:
          return self.last
      p = p.next
      if p == self.last.next:
        print(item, “The given node is not present in the list”)
        break

  # delete a node
  def deleteNode(self, last, key):

    # If linked list is empty
    if last == None:
      return

    # If the list contains only a single node
    if (last).data == key and (last).next == last:

      last = None

    temp = last
    d = None

    # if last node is to be deleted
    if (last).data == key:

      # find the node before the last node
      while temp.next != last:
        temp = temp.next

      # point temp node to the next of last i.e. first node
      temp.next = (last).next
      last = temp.next

    # travel to the node to be deleted
    while temp.next != last and temp.next.data != key:
      temp = temp.next

    # if node to be deleted was found
    if temp.next.data == key:
      d = temp.next
      temp.next = d.next

    return last

  def traverse(self):
    if self.last == None:
      print(“The list is empty”)
      return

    newNode = self.last.next
    while newNode:
      print(newNode.data, end=” “)
      newNode = newNode.next
      if newNode == self.last.next:
        break


# Driver Code
if __name__ == “__main__”:

  cll = CircularLinkedList()

  last = cll.addToEmpty(6)
  last = cll.addEnd(8)
  last = cll.addFront(2)
  last = cll.addAfter(10, 2)

  cll.traverse()

  last = cll.deleteNode(last, 8)
  print()
  cll.traverse()

++C

// C++ code to perform circular linked list operations

#include <iostream>

using namespace std;

struct Node {
 int data;
 struct Node* next;
};

struct Node* addToEmpty(struct Node* last, int data) {
 if (last != NULL) return last;

 // allocate memory to the new node
 struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

 // assign data to the new node
 newNode->data = data;

 // assign last to newNode
 last = newNode;

 // create link to iteself
 last->next = last;

 return last;
}

// add node to the front
struct Node* addFront(struct Node* last, int data) {
 // check if the list is empty
 if (last == NULL) return addToEmpty(last, data);

 // allocate memory to the new node
 struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

 // add data to the node
 newNode->data = data;

 // store the address of the current first node in the newNode
 newNode->next = last->next;

 // make newNode as head
 last->next = newNode;

 return last;
}

// add node to the end
struct Node* addEnd(struct Node* last, int data) {
 // check if the node is empty
 if (last == NULL) return addToEmpty(last, data);

 // allocate memory to the new node
 struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

 // add data to the node
 newNode->data = data;

 // store the address of the head node to next of newNode
 newNode->next = last->next;

 // point the current last node to the newNode
 last->next = newNode;

 // make newNode as the last node
 last = newNode;

 return last;
}

// insert node after a specific node
struct Node* addAfter(struct Node* last, int data, int item) {
 // check if the list is empty
 if (last == NULL) return NULL;

 struct Node *newNode, *p;

 p = last->next;
 do {
 // if the item is found, place newNode after it
 if (p->data == item) {
  // allocate memory to the new node
  newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));

  // add data to the node
  newNode->data = data;

  // make the next of the current node as the next of newNode
  newNode->next = p->next;

  // put newNode to the next of p
  p->next = newNode;

  // if p is the last node, make newNode as the last node
  if (p == last) last = newNode;
  return last;
 }

 p = p->next;
 } while (p != last->next);

 cout << “\nThe given node is not present in the list” << endl;
 return last;
}

// delete a node
void deleteNode(Node** last, int key) {
 // if linked list is empty
 if (*last == NULL) return;

 // if the list contains only a single node
 if ((*last)->data == key && (*last)->next == *last) {
 free(*last);
 *last = NULL;
 return;
 }

 Node *temp = *last, *d;

 // if last is to be deleted
 if ((*last)->data == key) {
 // find the node before the last node
 while (temp->next != *last) temp = temp->next;

 // point temp node to the next of last i.e. first node
 temp->next = (*last)->next;
 free(*last);
 *last = temp->next;
 }

 // travel to the node to be deleted
 while (temp->next != *last && temp->next->data != key) {
 temp = temp->next;
 }

 // if node to be deleted was found
 if (temp->next->data == key) {
 d = temp->next;
 temp->next = d->next;
 free(d);
 }
}

void traverse(struct Node* last) {
 struct Node* p;

 if (last == NULL) {
 cout “The list is empty” endl;
 return;
 }

 p = last->next;

 do {
 cout p->data “ “;
 p = p->next;

 } while (p != last->next);
}

int main() {
 struct Node* last = NULL;

 last = addToEmpty(last, 6);
 last = addEnd(last, 8);
 last = addFront(last, 2);

 last = addAfter(last, 10, 2);

 traverse(last);

 deleteNode(&last, 8);
 cout endl;

 traverse(last);

 return 0;
}

پیچیدگی زمانی و فضایی

پیچیدگی عملیات درج

پیچیدگی عملیات حذف

کاربردهای لیست پیوندی حلقوی

لیست پیوندی حلقوی کاربردهای بسیاری دارد که از بین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جمع بندی

لیست پیوندی حلقوی (CLL)، نوع خاصی از لیست پیوندی است که در آن، آخرین گره به اولین گره اشاره می‌کند. در این مقاله با این نوع لیست پیوندی آشنا شدیم و همین‌طور به بررسی عملیات‌های اساسی آن پرداختیم. همچنین، با کاربردها و پیچیدگی‌های زمانی و فضایی و پیاده‌سازی آن آشنا شدیم.

لیست پیوندی حلقوی چیست؟

لیست پیوندی حلقوی یک نوع از لیست پیوندی است که در آن، همه گره‌ها برای تشکیل یک دایره یا حلقه به هم متصل می‌شوند. در یک لیست پیوندی حلقوی، اولین گره و آخرین گره به یکدیگر متصل هستند که یک حلقه را تشکیل می‌دهند. هیچ NULL در پایان وجود ندارد.

تفاوت بین لیست های پیوندی حلقوی و معمولی چیست؟

در لیست پیوندی معمولی، آخرین گره اشاره‌گر تهی دارد؛ اما یک لیست پیوندی حلقوی همیشه به head لیست پیوندی اشاره می‌کند؛ به این معنی که لیست پیوندی با head شروع می‌شود و در پایان دوباره به head اشاره می‌کند. همان‌طور که نامش نشان می‌دهد، لیست‌های پیوندی حلقوی به شکل دایره هستند و یک دایره انتهایی ندارند.

کاربرد لیست پیوندی حلقوی چیست؟

از کاربردهای لیست پیوندی حلقوی می‌توان به این موارد اشاره کرد: بازی‌های چند نفره از این لیست پیوندی استفاده می‌کنند تا به هر بازیکن فرصت بازی بدهد؛ یک لیست پیوندی حلقوی می‌تواند برای سازماندهی چندین برنامه در حال اجرا در یک سیستم‌عامل استفاده شود. این برنامه‌ها توسط سیستم‌عامل تکرار می‌شوند؛ لیست‌های پیوندی حلقوی را می‌توان در مسائل تخصیص منابع استفاده کرد؛ لیست‌های پیوندی حلقوی معمولاً برای پیاده‌سازی بافرهای حلقوی استفاده می‌شوند و لیست‌های پیوندی حلقوی را می‌توان در شبیه‌سازی و بازی استفاده کرد.

مزایای لیست پیوندی حلقوی چیست؟

عملیات‌ها در لیست پیوندی حلقوی کارآمدتر هستند. از آن‌جایی که آخرین گره لیست به گره اول برمی گردد، لیست‌های پیوندی دایره‌ای را می‌توان سریع و کارآمد پیمایش کرد. این باعث می‌شود آنها برای برنامه‌هایی مفید باشند که به پیمایش مکرر نیاز دارند، مانند اجرای صف و جدول هش و...

معایب لیست پیوندی حلقوی چیست؟

از معایب لیست پیوندی حلقوی می‌توان به این موارد اشاره کرد: لیست‌های دایره‌ای در مقایسه با لیست‌های پیوندی ساده پیچیده‌تر هستند؛ معکوس لیست دایره‌ای در مقایسه با لیست‌های ساده یا دو‌طرفه پیچیده‌تر است؛ اگر به دقت مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است کد در یک حلقه بی‌نهایت حرکت کند و یافتن انتهای لیست و کنترل حلقه سخت‌تر است.

امتیازدهی5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00 امتیاز (1 امتیاز)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200