تا ۵۰٪ تخفیف در جشنواره کوله پشتی بهار
دیدن تخفیف‌ها و شرکت در جشنواره
مدت زمان باقیمانده :
ثانیه -
دقیقه -
ساعت -
روز -
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

اصطلاحات مدار منطقی به انگلیسی

در این صفحه تمامی اصطلاحات درس مدار منطقی به انگلیسی بصورت کامل و فصل به فصل آورده شده است.

درس مدار منطقی (Logic Circuit) یکی از دروس پایه رشته کامپیوتر به شمار می‌آید و کتاب‌های مرجع زیادی در این خصوص نوشته و به چاپ رسیده است. برای بررسی بیشتر این درس به صفحه مدار منطقیآموزش مدار منطقی به زبان ساده - بررسی مدار منطقی و انواع آنآموزش مدار منطقی به زبان ساده - بررسی مدار منطقی و انواع آنامروزه درک صحیحی از مدارهای منطقی برای هر مهندس برق و کامپیوتر ضروری است. این مدارها عنصر اصلی کامپیوترها و بسیاری از وسایل الکترونیکی اطراف ما هستند، در این صفحه به بررسی و آموزش مدار منطقی پرداخته شده است مراجعه کنید. درس مدار منطقی پر از اصطلاحات و لغات تخصصی انگلیسی است که آشنایی و تسلط بر آن‌ها، خواندن کتاب‌های مرجع و یا جستجو اینترنتی مطالب آموزشی را برایتان آسان‌تر خواهد کرد. به همین منظور در این مقاله با رایج‌ ترین اصطلاحات و کلمات درس مدار منطقی به انگلیسی آشنا می‌شوید. ما به منظور دسته بندی این اصطلاحات، آنها را بر اساس سر فصل‌های کتب مرجع بررسی می‌کنیم.

اصطلاحات فصل اول مدار منطقی به انگلیسی : فصل سیستم‌های دیجیتال و اعداد باینری

در این بخش اصطلاحات و لغات انگلیسی فصل اول درس مدار منطقی در خصوص نحوه نمایش اعداد در سیستم‌‌های دیجیتال و کامپیوتری مورد بحث قرار می‌گیرد. معادل انگلیسی کلماتی همچون تغییر مبنای اعداد، معرفی اعداد علامت دار و بی علامت و جمع و تفریق آن‌ها و انواع مختلف کدهای دودویی، مواردی هستند که در جدول زیر به آنها پرداخته شده است.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
تابع منطقی Logic Function
مدار منطقی Logic Circuit
مدارهای منطقی Logic Circuits
گیت منطقی Logic gate
مبنا Base, Radix
دودویی (مبنای 2) Binary
دهدهی  (مبنای 10) Decimal
مبنای 8 Octal
مبنای 16 Hexadecimal
رقم نقلی Carry
قرض Borrow
مکمل Complement
مکمل مبنا Radix Complement
مکمل 2 Two’s Complement
مکمل 1 One’s Complement
خود مکمل Self-Complement
عدد علامت دار Signed Number
عدد بی‌ علامت Unsigned Numbers
بیت علامت Sign Bit
کدهای رقمی Binary Coded Decimal (‌BCD)
کد گری Gray code
کد حروفی اسکی ASCII Character Code
توابع منطقی پایه basic logical operations such as AND, OR, NOT
جدول درستی/ جدول صحت Truth Table
بیت مقایسه Parity Bit

اصطلاحات فصل دوم مدار منطقی به انگلیسی : فصل جبر بولی و گیت های منطقی

یکی از روش‌های نمایش مدار منطقی استفاده از جبر بولی است. این فصل نحوه بیان نمادها و نگارش عبارات بولی را بیان می‌کند و به قوانین جبر بولی به منظور ساده‌سازی عبارات اشاره دارد. علاوه بر آن سمبل‌های نمایشی مربوط به هر یک از گیت‌های پایه مدار منطقی در این بخش معرفی شده‌اند. جدول زیر شامل کلمات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به فصل دوم درس مدار منطقی است و شما را در جهت یادگیری بهتر مطالب هدایت خواهد کرد.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
جبر بولی Boolean Algebra
عملیات منطقی Logic Operation 
جمع Addition
تفریق Subtraction
ضرب Multiplication
تقسیم division
رجیستر Register
معکوس کننده Inverter
دو ارزشی Two-Valued
دوگان Duality
قضیه دمورگان DeMorgan’s Theorem
گیت AND AND Gate
گیت OR OR Gate
گیت NOT NOT Gate
تابع XOR Exclusive-OR  (XOR)
تابع XNOR Exclusive-NOR (XNOR) / Equivalence
حاصل ضرب منطقی Logic Product
بافر Buffer
مینترم Minterm
ماکسترم Maxterm
جمع مینترم ها Sum-of-Minterms
ضرب ماکسترم ها Product-of-maxterms
ساختار دو سطحی Two-Level Structure
بازدارنده Inhibition
التزام، نتیجه Implication
جابه‌جا پذیری Commutative
شرکت پذیری Associative
آبشاری Cascaded
تاخیر جبری Inertial Delay
تاخیر انتشار Propagation Delay
تاخیر انتقال Transport Delay

اصطلاحات فصل سوم مدار منطقی به انگلیسی :‌ فصل کاهش سطوح گیت         

جدول کارنو و ساده سازی عبارات جبری و در نهایت دو سطحی کردن مدار یکی از مفاهیم مهم و اصلی در درس مدار منطقی است. در این جدول سعی شده که مجموعه‌ای از کلمات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به ساده‌سازی مدارهای منطقی بیان شود. 

معادل فارسی معادل انگلیسی
کاهش سطوح گیت Gate-level Minimization
جدول کارنو Karnaugh Map
ساده سازی عبارت جبری Simplest Algebraic Expression
ایجاب کننده Implicant
ایجاب کننده اولیه Prime Implicant (PI)
ایجاب کننده اولیه ضروری Essential Prime Implicant (EPI)
حالات بی اهمیت Don’t Care Conditions
پیاده سازی دو سطحی Two-Level Implementation
مدار چند سطحی Multi-level Circuit
شبیه سازی منطقی Logic Simulation
روش کوئین مک‌ کلاسکی Quine–McCluskey Method

اصطلاحات فصل چهارم مدار منطقی به انگلیسی : فصل مدارات ترکیبی

یک روش برای ساخت مدارهای منطقی استفاده از قطعات در ساختار مدارهاست. مدارات ترکیبی (Combinational Logic)، مدارهایی هستند که دارای حافظه نیستند و متناسب با عملکردشان، کاربردهای متفاوتی در مدارهای منطقی دارند. کلمات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به مدارهای ترکیبی در جدول زیر بیان شده است.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
مدار ترکیبی Combinational Logic
معادله بولی Boolean Equation
جمع کننده دودویی Binary Adder
تفریق کننده دودویی Binary Subtractor
نیم جمع کننده Half Adder
تمام جمع کننده Full Adder
انتشار رقم نقلی Carry Propagation
پیش بینی رقم نقلی Carry Lookahead
سرریز Overflow
جمع کننده دهدهی Decimal Adder
جمع کننده BCD BCD Adder
ضرب کننده دودویی Binary Multiplier
مقایسه کننده Comparator
رمزگشا (دیکدر) Decoder
رمزگذار (انکدر) Encoder
تسهیم کننده (مالتی پلکسر) Multiplexer
بافر سه حالته Three-State Buffer

اصطلاحات فصل پنجم مدار منطقی به انگلیسی : فصل مدارات ترتیبی

مدارات ترتیبی (Sequential Circuit) توانایی ذخیره داده را در ساختارشان دارند و اگر در قسمتی از یک مدار منطقی نیاز به نگهداری داده و وجود حافظه باشد ، مدارات و یا قطعات ترتیبی این وظیفه را برعهده می‌گیرند. فصل مدارات ترتیبی ، لغات انگلیسی زیادی را در برگرفته که در جدول زیر مهم‌ترین آنها ذکر شده است.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
حافظه Memory
مدار ترتیبی Sequential Circuit
وقفه Interval
پالس زمان سنجی Clock Pulse
همگام Synchronized
ناهمگام Asynchronized
تغییر از حالتی به حالت دیگر Transition
لچ Latche
حساس به لبه Edge-Sensitive\ Edge-Triggered
لبه مثبت Positive Edge
لبه منفی Negative Edge
لچ SR SR Latch
لچ D D Latch
فلیپ فلاپ Flip-Flop
فلیپ فلاپ D D Flip-Flop
فلیپ فلاپ T Toggle Flip-Flop
فلیپ فلاپ JK JK Flip-Flop
حالات داخلی Internal States
جدول حالت State Table
نمودار حالت State Diagram
معادلات ورودی فلیپ فلاپ Input Equations
آنالیز/ تجزیه و تحیل Analysis
مدل میلی Mealy Model
مدل مور Moor Model
کاهش حالات State Reduction
خود آغاز Self-Start
خود تصحیح کننده Self-Correcting
حالت معادل Equivalent State
شمارنده سه بیتی Three-Bit Counter

اصطلاحات فصل ششم مدار منطقی به انگلیسی : فصل رجیسترها و شمارنده ها

به قرار گرفتن گروهی از فلیپ فلاپ‌ها در کنار هم رجیستر(Register) گفته می‌شود که در در ذخیره‌سازی و انتقال داده‌های باینری کاربرد دارد. شمارنده‌ ها نیز به راحتی با استفاده از مدارهای ترتیبی همچون فلیپ فلاپ ها پیاده‌سازی شوند و می‌توانند تعداد دفعاتی که یک رویداد یا فرایند خاص رخ داده است را ذخیره کنند.

جدول زیر شامل معادل انگلیسی لغات رجیستر و انواع شمارنده‌ ها است که دانستن این واژه های انگلیسی برای یک مهندس کامپیوتر خالی از لطف نیست. 

معادل فارسیمعادل انگلیسی
رجیستر Register
شمارنده Counter
بارگذاری موازی Parallel Load
قطع متناوب کلاک Clock Gating
شیفت رجیستر Shift Register
داده ردیفی/ نوبتی Serial Input (SI)
خروجی ردیفی/ نوبتی Serial Output (SO)
جمع کننده نوبتی Serial Adder
تشخیص دهنده حالت Sequence Detector
شمارنده ریپل Ripple Counter
شمارنده ریپل دودویی Binary Ripple Counter
ترتیب شمارش باینری Binary Count Sequence
بالا/ پایین شمارنده باینری Up–Down Binary Counter
شمارنده ریپل BCD BCD Ripple Counter
شمارنده حلقوی Ring Counter
شمارنده جانسون Johnson Counter

اصطلاحات فصل هفتم مدار منطقی به انگلیسی : فصل حافظه و منطق برنامه پذیر

به مجموعه‌ای از سلول‌ها که قادرند اطلاعات دودویی را در خود ذخیره کنند حافظه گفته می‌شود. حافظه‌ها بر اساس کارکردشان انواع متفاوتی دارند. در این میان حافظه فقط خواندنی (ROM) یک وسیله منطقی برنامه‌پذیر است و می‌توان داده‌ها را در آن آرایش داده و در سخت افزار ذخیره کرد.

اسامی انگلیسی انواع حافظه و وسیله‌های منطقی برنامه پذیر در جدول زیر آمده است.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
حافظه با دسترسی تصادفی Random Access Memory (RAM)
حافظه فقط خواندنی Read-Only Memory (ROM)
دستگاه منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Device (PLD)
آرایه منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Array (PLA)
آرایه گیتی برنامه پذیر موردی Field Programmable Gate Array (FPGA)
وسیله منطقی برنامه پذیر ترتیبی یا ساده Sequential (or simple) Programmable Logic Device (SPLD)
ورودی نوشتنی Write Input
ورودی خواندنی Read Input
عملیات خواندن و نوشتن Write and Read Operations
حافظه RAM ایستا Static RAM (SRAM)
حافظه RAM پویا Dynamic RAM (DRAM)
حافظه RAM فروالکتریکی Ferroelectric RAM (FeRAM)
رمزگشایی منطبق Coincident Decoding
آدرس تسهیمی Address Multiplexing
تشخیص و رفع خطا Error Detection And Correction
کد همینگ Hamming Code
حافظه فقط خواندنی برنامه پذیر Programmable Read-only Memory (PROM)
حافظه PROM پاک شدنی Erasable PROM (EPROM)
حافظه PROM پاک شدنی با سیگنال الکتریکی Electrically Erasable PROM (EEPROM or E2PROM)
RAM توزیعی Distributed RAM
بلاک ورودی و خروجی I/O Block (IOB)
توسعه سخت افزاری Enhancements
حلقه قفل شده فاز مداری Phase - Locked Loop
فرستنده و گیرنده Transceiver

اصطلاحات مربوط به ساخت و طراحی و توصیف مدارهای منطقی به انگلیسی

زبان توصیف سخت افزار HDL: Hardware Description Language
حساب کامپیوتری Computer Arithmetic
مدارهای مجتمع Integrated Circuits (IC)
مدارهای مجتمع با مقیاس کوچک Small-Scale Integration (SSI)
مدارهای مجتمع با مقیاس متوسط Medium-Scale Integration (MSI)
مدارهای مجتمع با مقیاس بزرگ Large-Scale Integration (LSI)
مدارهای مجتمع با مقیاس خیلی بزرگ Very Large-Scale Integration (VLSI)
منطق ترانزیستور – ترانزیستور Transistor–Transistor Logic (TTL)
منطق کوپل – امیتر Emitter-Coupled Logic (ECL)
منطق فلز – اکسید – نیمه هادی Metal–Oxide Semiconductor (MOS)
منطق فلز – اکسید – نیمه هادی مکمل Complementary Metal–Oxide Semiconductor (CMOS)
ترانزیستور اثر میدان Field-Effect Transistor (FET)
زبان برنامه نویسی Verilog Verilog

هدف از درس مدار منطقی چیست؟

درس مدار منطقی به‌عنوان یکی از پایه‌ای ترین و اصلی ترین درس‌های مهندسی کامپیوتر به حساب می‌آید و هدف از تدریس آن، آشنایی دانشجویان با فرآیند طراحی مدارهای منطقی است. چرا که مدارهای منطقی در طراحی و ساخت کامپیوتر نقش بسزایی دارند. دراین درس ابتدا ایده‌های کلیدی و عناصر پایه‌ای مدارهای منطقی توضیح داده می شود و سپس به شما یاد خواهند داد که چگونه با این عناصر مدارهای پیچیده خلق کنید.

کتاب‌های مرجع درس مدار منطقی کدامند؟

کتاب موریس مانو و نلسون یکی از مراجع مهم و اصلی درس مدار منطقی هستند که در دانشگاه‌های معتبر زیادی تدریس می‌شود. کتاب‌های هریس و براون نیز از کتاب‌های نام آشنا و معروف این حوزه به شمار می‌روند که اگر علاقه مند به یادگیری و مطالعه بیشتر هستید، می‌توانید بصورت رایگان و به راحتی در صفحه کتاب‌های مرجع مدار منطقی دانلود و استفاده نمایید.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

تماس با پشتیبانی:   09378555200

امتیازدهی4.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.83 امتیاز (3 رای)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200