ورود کانال تلگرام

تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی به آنها در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی

4.4260355029586 1 1 1 1 14.43 امتیاز (169 رای)

در این قسمت تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر، تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد فناوری اطلاعات و همچنین کنکور ارشد علوم کامپیوتر مشخص شده است، همچنین زمان پاسخ گویی به این سوالات مشخص شده است. توجه کنید که تعداد سوالات و همین طور زمان پاسخ گویی به سوالات که در این صفحه بیان شده بر اساس کنکور ارشد کامپیوتر، آی تی و علوم کامپیوتر 1400 مشخص شده است.

تعداد سوالات کنکور ارشد کامپیوتر، آی تی و علوم کامپیوتر

 

 

بررسی اجمالی دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر

اگر کنکور ارشد کامپیوتر 1401 مانند کنکور ارشد کامپیوتر 1400 باشد که به احتمال بالا این گونه است، دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر بصورت زیر است:

 1. درس زبان انگلیسی
 2. مجموعه دروس ریاضیات شامل 4 درس: ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته
 3. مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس زیر است

دروس تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر شامل 11 درس رو به رو است: نظریه زبان ها و ماشین ها،‌ سیگنال و سیستم، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی،‌ معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده. سازمان سنجش این 11 درس را به 4 مجموعه تقسیم کرده است و هر مجموعه درس، در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از:

 1. مجموعه دروس تخصصی 1 که شامل دو درس: نظریه زبان و سیگنال است
 2. مجموعه دروس تخصصی 2 که شامل 3 درس: ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی است
 3. مجموعه دروس تخصصی 3 که شامل 3 درس: مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال است
 4. مجموعه دروس تخصصی 4 که شامل 3 درس: سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده است

در کنکور ارشد کامپیوتر تنها تفاوت میان گرایش های مختلف در ضرایب متفاوتی است که این 4 مجموعه درس تخصصی در هر گرایش دارند، به عنوان مثال مجموعه دروس تخصصی 1 در 8 گرایش : شبکه، رایانش امن، معماری کامپیوتر، نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده، الگوریتم و محاسبات و علوم و فناوری شبکه دارای ضریب 2 و در 2 گرایش هوش مصنوعی و قرآن کاوی رایانشی دارای ضریب 3 است، برای مشاهده اینکه هر مجموعه درس، چه ضریبی در هر یک از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر 1401 دارد می‌توانید به صفحه دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.

اگر تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 مانند تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 باشد آنگاه تعداد تست‌های مطرح شده از هر درس بصورت زیر خواهد بود:

از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس ریاضی، که شامل 4 درس ریاضی است 20 تست؛ که 6 تست آن از ریاضی یک و دو، 7 تست آن از آمار و 7 تست آن از ریاضیات گسسته خواهد بود، 5 تست از درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، 5 تست از درس سیگنال و سیستم، 12 تست از دو درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم، 8 تست از درس هوش مصنوعی، 7 تست از مدار منطقی، 7 تست از معماری کامپیوتر، 6 تست از الکترونیک دیجیتال،7 تست از سیستم عامل، 7 تست از شبکه‌های کامپیوتری و 6 تست از پایگاه داده مطرح می‌شود، تمامی سوالات در یک دفترچه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و احتمالا همانند کنکور ارشد کامپیوتر 1400 حدودا 200 دقیقه برای پاسخ گویی به سوالات وقت خواهید داشت.

اطلاعات بالا را می‌توانید بصورت مصور در عکسی که در پایین صفحه قرار داده شده است مشاهده کنید، در این عکس تعداد سوالاتی که از هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر مطرح میشود و همین طور زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور ارشد کامپیوتر مشخص شده است.

بررسی اجمالی دروس مورد آزمون در کنکور ارشد فناوری اطلاعات

چند سالی هست که شاهد تغییری در کنکور ارشد فناوری اطلاعات نسبت به سال‌های گذشته نیستیم و چند سالی است که این کنکور بدون تغییر برگزار می‌شود، البته این امکان وجود دارد که در سال های آینده کنکور ارشد فناوری اطلاعات حذف و به زیر مجموعه کنکور ارشد کامپیوتر منتقل شود، در مورد کنکور ارشد آی تی لازم است به این نکته توجه کنید که از کنکور ارشد 97، گرایش شبکه و امنیت که از زیر گرایش های کنکور ارشد فناوری اطلاعات بود به زیر مجموعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر منتقل شده است و بنابراین اگر می‌خواهید در هر یک از گرایش های شبکه های کامپیوتری یا رایانش امن پذیرفته شوید باید در کنکور ارشد کامپیوتر ثبت نام کنید.

اگر کنکور ارشد آی تی1401 مانند کنکور ارشد آی تی 1400 باشد، دروس مورد آزمون در کنکور ارشد آی تی بصورت زیر است:

 1. درس زبان انگلیسی
 2. مجموعه دروس مشترک شامل 5 درس: ریاضی گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار و شبکه‌های کامپیوتری
 3. اصول و مبانی مدیریت
 4. مجموعه دروس تخصصی مشترک شامل 3 درس: پایگاه داده، هوش مصنوعی و سیستم عامل

اگر تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد آی تی 1401 مانند تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد آی تی 1400 باشد آنگاه تعداد تست‌های مطرح شده از هر درس بصورت زیر خواهد بود:

از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس مشترک، که شامل 5 درس است مجموعا 30 تست؛ که سهم هر درس در این مجموعه 6 تست خواهد بود، از درس اصول و مبانی مدیریت 20 تست،  از مجموعه دروس تخصصی مشترک، که شامل 3 درس است مجموعا 20 تست؛ 7 تست از پایگاه داده، 6 تست از هوش مصنوعی و 7 تست از سیستم عامل مطرح خواهد شد.

برای مشاهده اینکه هر مجموعه درس، چه ضریبی در هر یک از گرایش های کنکور ارشد فناوری اطلاعات 1401 دارد می‌توانید به صفحه دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد فناوری اطلاعات مراجعه کنید.

اطلاعات بالا را می‌توانید بصورت مصور در عکسی که در پایین صفحه قرار داده شده است مشاهده کنید، در این عکس تعداد سوالاتی که از هر درس در کنکور ارشد فناوری اطلاعات مطرح میشود و همین طور زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات مشخص شده است.

بررسی اجمالی دروس مورد آزمون در کنکور ارشد علوم کامپیوتر

اگر کنکور ارشد علوم کامپیوتر ،1401 مانند کنکور ارشد علوم کامپیوتر 1400 باشد که به احتمال بالا این گونه است، دروس مورد آزمون در کنکور ارشد علوم کامپیوتر بصورت زیر است:

 1. درس زبان انگلیسی؛ که 30 تست از آن مطرح می‌شود
 2. مجموعه دروس پایه شامل دروس: ریاضی 1و2، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی احتمال؛ که مجموعا 35 تست از این دروس مطرح می‌شود
 3. ساختمان داده‌ها، طراحی الگوریتم‌ها و مبانی نظریه محاسبه؛ که مجموعا 30 تست از این دروس مطرح می‌شود
 4. مبانی منطق و نظریه مجوعه ها؛ که مجموعا 20 تست از این دروس مطرح می‌شود
 5. ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات؛ که مجموعا 20 تست از این دروس مطرح می‌شود

برای مشاهده اینکه هر مجموعه درس، چه ضریبی در هر یک از گرایش های کنکور ارشد علوم کامپیوتر 1401 دارد می‌توانید به صفحه دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد علوم کامپیوتر مراجعه کنید.

چگونه می‌توان اهمیت هر یک از دروس کنکور ارشد کامپیوتر، آی تی و علوم کامپیوتر را متوجه شویم؟

شما دانشجویان عزیز می‌توانید با توجه به چهار پارامتر 1: ضرایب دروس 2: تعداد سوال هر درس 3: پیش نیازی یک درس برای سایر دروس 4: سختی و آسانی هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات متوجه اهمیت هر درس بشوید. به عنوان مثال در رشته فناوری اطلاعات مشخص است که دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم از مهمترین دروس کنکور ارشد محسوب می‌شوند زیرا 6 سوال از ساختمان داده و 6 سوال از طراحی الگوریتم مطرح می‌شود و هر دو این دروس دارای ضریب 4 می‌باشند و با توجه به همپوشانی بسیار زیاد این دو درس خواندن این دو درس به همه توصیه می‌شود. در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 دروس مهم در گرایش های مختلف متفاوت هستند، برای بررسی دروس مهم گرایش نرم افزار می‌توانید به صفحه دروس کنکور ارشد نرم افزار و برای بررسی دروس مهم گرایش هوش مصنوعی می‌توانید به صفحه دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید، همین طور دروس مهم گرایش معماری کامپیوتر: ریاضیات گسسته، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، نظریه، شبکه های کامپیوتری و الکترونیک دیجیتال است که البته اهمیت معماری و منطقی بسیار بیشتر از سایر دروس است. در کنکور ارشد آی تی نیز مهم ترین دروس عبارت اند از: ریاضیات گسسته، ساختمان داده و طراحی الگوریتم،‌ شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار. همچنین برای کمک به شما دانشجویان عزیز صفحاتی آماده شده که در آن دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی بطور کامل بررسی شده است، از طریق لینک های زیر می‌توانید به این صفحات مراجعه کنید.

همچنین هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه (در قسمت نظرات) بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم.

 

تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر چند تا است؟

اگر تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 مانند تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 باشد آنگاه تعداد تست‌های مطرح شده از هر درس بصورت رو به رو خواهد بود، از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس ریاضی، که شامل 4 درس ریاضی است 20 تست؛ که 6 تست آن از ریاضی یک و دو، 7 تست آن از آمار و 7 تست آن از ریاضیات گسسته خواهد بود، 5 تست از درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، 5 تست از درس سیگنال و سیستم، 12 تست از دو درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم، 8 تست از درس هوش مصنوعی، 7 تست از مدار منطقی، 7 تست از معماری کامپیوتر، 6 تست از الکترونیک دیجیتال،7 تست از سیستم عامل، 7 تست از شبکه‌های کامپیوتری و 6 تست از پایگاه داده مطرح می‌شود

تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد آی تی چندتا است؟

اگر کنکور ارشد آی تی1401 مانند کنکور ارشد آی تی 1400 باشد، 30 تست زبان با ضریب 1 و 30 تست ضریب 4 از مجموعه دروس مشترک به این صورت که از دروس ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار و شبکه های کامپیوتر هر کدام 6 تست مطرح خواهد شد، از درس مدیریت 20 تست ضریب 1 و 20 تست ضریب 2 از دروس تخصصی به این صورت که از دروس پایگاه داده و سیستم عامل هر کدام 7 تست و از درس هوش مصنوعی 6 تست مطرح می‌شود

چه دروسی را در کنکور ارشد کامپیوتر می‌توان حذف کرد؟

با توجه به تغییرات رخ داده در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر فارغ از اینکه چه گرایشی بخواهید شرکت کنید می‌توانید به حذف کامل یا بخشی از دروس ریاضی 1، ریاضی 2 و آمار فکر کنید، به دانشجویان توصیه می‌کنیم که درس ریاضی گسسته را حذف نکنند به این علت که ریاضی گسسته پایه سایر دروس کنکور کامپیوتر است، در مورد حذف دروس تخصصی توصیه می‌شود که اگر می‌توانید تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید ولی اگر دیر شروع کرده اید و زمان کمی دارید یک الی دو درس با توجه به گرایشی که می‌خواهید شرکت کنید حذف کنید. مثلا در گرایش هوش مصنوعی می‌توانید به حذف الکترونیک دیجیتال یا سیستم عامل فکر کنید، در 7 گرایش نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم و محاسبات و قرآن کاوی رایانشی می‌توانید به حذف کردن یک یا دو درس از دروس سیگنال و سیستم، سیستم عامل و الکترونیک دیجیتال فکر کنید، البته این توصیه ها کلی است و در مورد هر دانشجو با توجه به وضعیت اش می‌تواند متفاوت باشد، بنابراین توصیه می‌کنیم که اگر به دنبال برنامه دقیق و شخصی سازی شده هستید سعی کنید حتما یک جلسه مشاوره تلفنی تک جلسه ای از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی با استاد رضوی رزرو کنید

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره تیم پشتیبانی:   09378555200

 

 

 

 

پاسخ‌گوی سوالات شما هستیم

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)

تاکنون (64) نظر در این صفحه ثبت شده است.

فاطمه

سلام استاد وقتتون بخیر . در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ، برای هر تست زبان ، ریاضی و دروس تخصصی چند دقیقه زمان باید بزاریم؟ ممنون

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فاطمه

سلام. وقت بخیر. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر به وجود آمده، به علت بیماری امکان پاسخ گویی نداشتم. این سوال شما نسبی است و باید توجه کنید که شما قرار نیست همه دروس را بخوانید و به سوالات همه دروس در جلسه کنکور پاسخ دهید، بنابراین زمان دروسی که حذف می‌کنید به زمان پاسخ گویی تان برای سایر سوالات اضافه می‌شود، شما اگر بتوانید هر تست را در حدود 5 دقیقه حل کنید خوب است. موفق و پیروز باشید

پاسخ
Sonia

سلام استاد وقتتون بخیر در دفترچه سوالات کنکور کامپیوتر سوالات به چه ترتیب خواهد بود؟؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Sonia

سلام. وقت بخیر. ترتیب سوالات در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و سایر کنکورها (کنکور ارشد آی تی و کنکور ارشد علوم کامپیوتر) دقیقا به همان ترتیبی که در عکس ها آمده است. موفق و پیروز باشید

پاسخ
افسانه

سلام
با توجه به اینکه زمان آزمون روی کارت ورود به جلسه ۲۰۰ دقیقه اعلام شده است، فکر میکنید تعداد سوالات تخصصی امسال چه تعداد باشد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به افسانه

سلام. وقت بخیر. اگر در اعلام زمان آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر اشتباهی رخ نداده باشد، احتمالا تعداد سوالات بین 100 تا 120 سوال خواهد بود. تعداد تست های ریاضی یا به همان صورتی خواهد بود که در همایش ها عنوان کردم (8 تست ریاضی 1و2 و 6 تست ریاضی گسسته و 6 تست آمار) یا اینکه شاید از هر درس ریاضی 4 تست مطرح شود. از هر درس تخصصی هم احتمالا بین 5 تا 7 تست مطرح خواهد شد. موفق و پیروز باشید

پاسخ
Elahe

سلام
اگر درسی در دو بخش بیاید مثلا الگوریتم تعدادی سوال در بخش گرایش هوش و تعدادی در بخش گرایش نرم‌افزار داشته باشد ایا باید به هر دوسری پاسخ داد؟ اولویت اپل من هوش و دوم نرم‌افزار است.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Elahe

سلام. وقت بخیر. این موردی که شما گفتید برای سال های خیلی قبل هست و الان به این صورت نیست و سوالات همه گرایش ها یکسان است و همه باید به سوالات مشابهی پاسخ دهند. در سال های پیش اگر میخواستید گرایش هوش شرکت کنید باید علاوه بر حل سوالات زبان، ریاضیات و دروس مشترک به دروس تخصصی هوش پاسخ می‌دادید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
ناشناس

سلام،
تعداد دقیق سوالات هر درس و مدت زمان پاسخگویی کنکور مهندسی کامپیوتر سال 1400 از طریق سازمان سنجش نهایتا اعلام میشه یا همینجور حدسی تا آخرش باید پیش بریم؟!

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به ناشناس

سلام. وقت بخیر
تا به حال که هیچ گاه سازمان سنجش قبل از کنکور ارشد کامپیوتر تعداد سوالاتی که از هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر می آید را اعلام نکرده است و بنابراین باید با توجه به حدس و گمان هایی که وجود دارد پیش بروید. البته اگر وقت کنم پیگیری هایی انجام میدهم که اگر امکان اش وجود داشته باشد امسال تعداد سوالات را قبل از کنکور ارشد کامپیوتر 1400 اعلام کنند
موفق و پیروز باشید

پاسخ
مرضیه خاتمی

سلام خسته نباشید
جسارتا ممنون میشم برای کنکور کامپیوتر 1400 این بخش رو آپدیت بفرمایید
متشکرم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مرضیه خاتمی

سلام. وقت بخیر
تمامی صفحات سایت کنکور کامپیوتر در حال آپدیت شدن هستند و تا 10 روز دیگر تمامی صفحات آپدیت می‌شوند. همچنین با توجه به تغییرات به وجود آمده در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 هنوز مشخص نیست که از هر درس چند تست در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 می‌آید، ولی حدس من این هست که از ساختمان داده و طراحی الگوریتم 14 تست بیاید، از الکترونیک دیجیتال 6 تست مطرح شود و از سایر دروس تخصصی نیز از هر کدام 10 تست مطرح شود. از ریاضی یک و دو 8 تست و از هر کدام از دروس آمار و ریاضیات گسسته 6 تست مطرح می‌شود. برای مشاهده تغییرات کنکور ارشد امسال می‌توانید به صفحه تغییرات کنکور ارشد کامپیوتر 1400 مراجعه کنید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
زهرا

سلام استاد وقتتون بخیر
من دانشجوی کامپیوتر گیلان بودم و امسال با معدل ۱۷.۵ فارغ التحصیل شدم
تصمیم گرفتم برای کنکور ۱۴۰۰ شروع به خوندن کنم اما نمی‌دونم شانسم چقدره
برای قبولی در سه دانشگاه برتر تهران در گرایش هوش مصنوعی چه حدود رتبه و میانگین درصدی نیازه و حدود ساعت مطالعاتی در هفته یا روزانه چقدر باید باشه؟
منابعم رو تقریبا مثل چیزی که توی سایت گفتین تهیه کردم و پایه ی نسبتا خوبی دارم
آیا امیدی داشته باشم و شانس دارم؟ و اینکه شما چه توصیه ی دیگه ای دارین؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به زهرا

سلام. وقت بخیر
در پاسخ به این سوال که چه رتبه ای نیاز هست برای قبولی در هوش مصنوعی این 3 دانشگاه شما باید رتبه زیر 100 کسب کنید در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، زیرا در حال حاضر رقابت در گرایش هوش مصنوعی به شدت بالاست. در مورد اینکه چه درصدهایی برای کسب رتبه زیر 100 نیاز است، تا هفته آینده کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 99 در سایت قرار می‌گیرد و می‌توانید میانگین درصدهای رتبه های برتر را محاسبه کنید.
اینکه روزانه باید چقدر مطالعه کنید از هر شخص به شخص دیگر با توجه به فاکتورهای بسیار زیادی که وجود دارد می‌توانید متفاوت باشد ولی اگر وقت شما آزاد است سعی کنید تا جاییکه می‌توانید مطالعه کنید. توصیه می‌کنم که یک جلسه مشاوره تلفنی تک جلسه ای از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی رزرو کنید که برنامه خوبی به شما بدهم که بتوانید مسیر را بدرستی طی کنید
اگر پیوسته و هوشمندانه مطالعه کنید حتما موفق می‌شوید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
مهران

سلام میخواستم بدونم میانگین ضرایب ۳۱.۵ حدود رتبم در سراسری ۹۹ در چه بازه ای هست و چه دانشگاه هایی از تهران رو میتونم بگیرم؟
ایا شانس امیرکبیر دارم؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مهران

سلام. وقت بخیر
کنکور ارشد کامپیوتر 99 تفاوت های زیادی با کنکور ارشد کامپیوتر 98 داشته از این رو خیلی نمی‌توان به دیتاهایی که از کنکور ارشد کامپیوتر 98 وجود دارد اتکا کرد و فقط می‌توان بصورت حدودی حدس زد که حدود رتبه شما در چه رنجی خواهد بود و قعطا این حدس با خطاهایی همراه خواهد بود. بنابراین بهتر هست منتظر نتایج کنکور ارشد کامپیوتر 99 بمانید.
شما نگفتید که این میانگین درصد مربوط به چه گرایشی هست ولی بطور کلی حدس من این هست که با این میانگین درصد نمی‌توانید در دانشگاه امیر کبیر قبول بشوید و شاید در دانشگاه علم و صنعت و .. هم نتوانید . اما این حدس ممکن هست با خطاهایی همراه باشد و بهتر هست منتظر نتایج کنکور ارشد کامپیوتر امسال بمانید، بعد از آمدن نتایج کارنامه تون و برای من ارسال کنید تا برای انتخاب رشته مناسب راهنمایی تان کنم. موفق و پیروز باشید

پاسخ
محمد

سلام میانگین درصد ۴۰ درصد در گرایش نرم حدود رتبه چند هست و دانشگاه حدودا کجاها میده؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به محمد

سلام. وقت بخیر
کنکور ارشد کامپیوتر 99 تفاوت های زیادی با کنکور ارشد کامپیوتر 98 داشته از این رو خیلی نمی‌توان به دیتاهایی که از کنکور ارشد کامپیوتر 98 وجود دارد اتکا کرد و فقط می‌توان بصورت حدودی حدس زد که حدود رتبه شما در چه رنجی خواهد بود و قعطا این حدس با خطاهایی همراه خواهد بود. بنابراین بهتر هست منتظر نتایج کنکور ارشد کامپیوتر 99 بمانید.
حدس من این هست که با این میانگین درصد رتبه ای زیر 200 در کنکور ارشد امسال خواهید آورد. البته حد بالایی گفته ام و احتمالا رتبه خیلی بهتری بیاورید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
سحر لطیفی

سلاد استاد وقتتون بخیر
میخاستم نظرتونو در مورد رشته تجارت الکترونیک بدونم
بازارکار واپلای؟و اینکه تجارت الکترونیک امیرکبیر بچه هایی که سالهای قبل قبول شدن راضی بودن؟؟؟ من خیلی گشتم نتونستم منبع خوبی درمورد اپلای وبررسی جوانب دیگه این رشته پیدا کنم.
ممنون میشم راهنماییم کنید❤️

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به سحر لطیفی

سلام. وقت بخیر
بطور کلی رشته مهندسی کامپیوتر از جنبه های گوناگونی مثل اپلای، بازار کار، تنوع فیلدهایی که وجود دارد در هر رشده و ... خیلی بهتر از رشته کامپیوتر هست، در مقاله معرفی رشته آی تی بیشتر در این مورد صحبت کرده ام که می‌توانید آن مقاله را مطالعه کنید. اما تجارت امیر کبیر خوب هست ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که برای قبولی در گرایش تجارت امیر کبیر باید در کنکور ارشد آی تی حدودا رتبه زیر 17 کسب کنید. به نظر شخصی بنده مثلا رشته هوش مصنوعی صنعتی شریف یا دانشگاه تهران بهتر از تجارت امیر کبیر است مگر اینکه به گرایش تجارت الکترونیک علاقه زیادی داشته باشید که در آن صورت بهتر هست که به دنبال علاقه تون بروید. در ضمن باور اشتباهی وجود دارد که دانشجویان فکر می‌کنند که کنکور ارشد آی تی آسان تر از کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر هست که به این صورت نیست. اگر سوال دیگری داشتید به همین پیام می‌توانید ریپلای کنید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
جواد

سلام
بنده الان دانشجوی ترم آخر کارشناسی سجاد مشهد هستم
و کنکور ارشد هم دارم که وسط امتحاناتم هم افتاده
سهمیه فرزند جانبازی 25 درصد هم دارم
بنظر شما الان من بخوام بخونم وقت میشه برای کنکور کاری کنم؟
در کل نظر شما چیه؟
من کامپیوتر فردوسی هوش مصنوعی یا نرم افزار میخوام برم
آیا رقابت براش خیلی زیاده؟
چه رتبه ای لازمه برای این رشته
و حدودا چه درصد هایی

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به جواد

سلام
وقت بخیر

با توجه به سهمیه 25 درصدی که برای کنکور ارشد کامپیوتر دارید احتمال قبولی تون در هوش مصنوعی یا نرم افزار فردوسی بالاست، برای این منظور سعی کنید حتما درس مدار منطقی و بطور کامل مطالعه کنید همین طور اگر در یکی از دروس سیستم عامل یا شبکه های کامپیوتری یا معماری کامپیوتر یا هوش مصنوعی پایه دارید یکی یا دو تا از اینها را که تسلط بیشتری دارید انتخاب کنید و فصول مهم هر یک را مطالعه کنید. فصول مهم در قسمت بودجه بندی کنکور کامپیوتر مشخص شده اند.
برای قبولی در هوش مصنوعی فردوسی و یا نرم افزار فردوسی رتبه ای حدود 500 و بیشتر نیاز هست، برای اینکه مشاهده کنید که چه درصدهایی برای کسب این رتبه لازم هست به صفحه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 98 مراجعه کنید و کارنامه هایی که چنین رتبه هایی کسب کرده اند را بررسی کنید.
بطور کلی توصیه من این هست که برای کنکور ارشد کامپیوتر 1400 مطالعه کنید و سعی کنید در یک دانشگاه تاپ قبول شوید تا بتوانید آینده متفاوتی داشته باشید

موفق و پیروز باشید

پاسخ
رحیمی

سلام لطفا اینو آپدیت کنید با کنکور 99

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به رحیمی

سلام
.وقت بخیر

در متن بالای صفحه توضیح داده شده که احتمالا تعداد تست های هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر به چه صورتی خواهد بود، اما چون این یک احتمال است و هنوز کنکور ارشد کامپیوتر برگزار نشده که بتوان بصورت دقیق مشخص کرد نمی‌توان این عکس را آپدیت کرد

موفق و پیروز باشید

پاسخ
میلاد

سلام استاد وقتتون بخیر
برای قبولی در دانشگاه های درجه یک تهران در گرایش معماری کامپیوتر و یا شبکه های کامپیوتری در صورتی که تازه شروع به خوندن کرده باشیم امیدی هست؟
من کارشناسی رو توی دانشگاه تهران جنوب با معدل 17.1 تموم کردم و الان وقتم آزاده و هر مقدار ساعتی برای مطالعه میتونم اختصاص بدم.
ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به میلاد

سلام
وقت بخیر

اگر تمام زمان تون و برای کنکور ارشد اختصاص بدید و هوشمندانه و حرفه ای مطالعه کنید بله احتمال اش وجود دارد.
شما باید با دروس مدار های منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتر و هوش مصنوعی شروع کنید

پاسخ
مهدیه

سلام، وقت بخیر. من کارشناسی کامپیوتر خوندم دانشگاه پیام نور معدلم ۱۴و نیم بوده، میخوام بدونم تو این مدت چن ساعت و چه درسایی بخونم میتونم سراسری تهران قبول شم؟ممنون میشم ازتون اگه جواب بدین. روزگارتون خوش و موفق باشید

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مهدیه

سلام
وقت بخیر

خیر این کتاب ها و استفاده نکنید و سعی کنید یا از کتاب هایی که معرفی شده در سایت استفاده کنید و یا فیلم تهیه کنید، برای درس شبکه های کامپیوتری با توجه به اینکه کتاب مناسبی وجود ندارد بهتر هست که فیلم تهیه کنید، البته کتاب مرجع کتاب خوبی است ولی کتاب تستی مناسبی وجود ندارد

موفق و پیروز باشید

پاسخ مهدیه به رامین رضوی

گرایش هوش ، چه درسایی حتما مطالعه بشه؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مهدیه

باید دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و هوش مصنوعی و حتما مطالعه کنید

azra

سلام،ببخشید من رشته کارشناسیم کاملا غیر مرتبط با کامپیوتر هست و من علاقه دارم ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار بخونم بنظر شما تو این چهار ماه میتونم رتبه قابل قبول برای دانشگاه دولتی بیارم، چه چیزایی رو باید انجام بدم و چه کتاب هایی رو مطالعه کنم و چه درسایی رو حذف کنم ، ممنون میشم راهنماییم کنین.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به azra

سلام
وقت بخیر

شما اطلاعات بسیار کمی داده اید و با این اطلاعات خیلی کم نمی‌توان دقیق شما را راهنمایی کرد. اولا شما نفرمودید که منظورتون از رتبه قابل قبول چی هست، و در چه دانشگاه دولتی میخواهید قبول بشوید، چون قابل قبول یک صفت نسبی هست و برای هر کسی تعریف مختص به خودش را دارد.
همین طور نفرمودید که روزی چند ساعت می‌تونید برای کنکور ارشد کامپیوتر مطالعه کنید؟
همین طور بفرمایید که لیسانس چه رشته ای بودید و چه دانشگاهی بودید و معدل تون چند بوده؟

این ها را بفرمایید تا من بتونم دقیق شما و راهنمایی کنم. پاسخ تون و به همین پیام ریپلای کنید

پاسخ
پریسا

سلام. استاد میخواستم بدونم هر تست زبان و هر تست دروس مشترک، هر کدوم چند درصد حساب میشن؟ مثلا میخام بدونم حدودا چند تست در دروس مشترک باید زده بشه که ۲۰ درصد بشه؟ همینطور زبان

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به پریسا

سلام
وقت بخیر

هر تست مشترک 3.33 درصد محسوب میشود، بنابراین باید حدود 6 تست مشترک بزنید تا به درصدی حدود 20 درصد در دروس مشترک کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر برسید. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت نحوه محاسبه تراز در کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
محمد

سلام, کنکور ارشد فناوری اطلاعات ریاضیات نداره؟ در حال حاضر برای کنکور ۹۸ چه گرایش هایی برای فناوری اطلاعات هستند؟ من یکم گیج شدم لطفا پاسخ بدید.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به محمد

سلام
وقت بخیر

از دروس ریاضی فقط ریاضی گسسته می‌آید. اینکه چه دروسی در کنکور ارشد فناوری اطلاعات می‌آید و ضریب هر درس چقدر است را می‌توانید در قسمت دروس آزمون و ضرایب آن در کنکور ارشد آی تی مشاهده کنید.
همچنین برای مشاهده گرایش‌ها به قسمت گرایش‌های کنکور ارشد فناوری اطلاعات مراجعه کنید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
فائزه

یه سوال دارم من روزانه ساعت مطالعم بالاس ولی کمیتش کمه ینی هر روز یه نصف فصل میتونم بخونم با یه کم زبان ...راهکارش چیه ؟ این بده یا عادیه ؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فائزه

سلام
وقت بخیر

بستگی دارد که اون نصف فصلی که می‌خونید برای چه درسی است و چه فصلی از آن درس است. اگر درس سختی باشد و همین طور فصل سختی باشد عادی است، بنابراین این کند خوانی شما ممکن هست عادی باشد و باید بیشتر بررسی شود. توصیه می‌کنم مقالات سرعت‌ گیرهای مطالعه و همین طور مقاله آفت های مطالعه و بخوانید
همین طور سعی کنید روزی بیش از 1 ساعت زبان نخوانید و تایم آن را به سایر دروس اختصاص بدهید
فیلم 0 تا 100 نحوه صحیح برنامه ریزی کنکور ارشد کامپیوتر را نیز تماشا کنید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
فائزه

ببخشید من میخوام کنکور ارشد ای تی شرکت کنم و میخوام حتما دانشگاه فردوسی قبول شم ....برای سال 97 تو اصلاحیه سوم شبکه ارتباطی اورده بود برای کنکور ای تی درسته؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فائزه

سلام
وقت بخیر

بله در اصلاحیه سوم شبکه های ارتباطی و کامپیوتری روزانه و شبانه دنشگاه فردوسی اضافه شده بود، اما در کنکور ارشد کامپیوتر سال 98 به احتمال بالا گرایش شبکه های کامپیوتری و امنیت به طور کامل به زیر مجموعه رشته مهندسی کامپیوتر منتقل می‌شود

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
الناز

سلام خسته نباشید ایا گرایش شبکه از کنکور ای تی حذف شده؟؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به الناز

سلام
وقت بخیر

بله. حذف گرایش شبکه از کنکور فناوری اطلاعات و انتقال آن به کنکور مهندسی کامپیوتر به طور رسمی از سال گذشته اجرایی شده است

موفق و پیروز باشید

پاسخ
بارگذاری بیشتر ...