کنکور کامپیوتر

تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی به آنها در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی

در این صفحه به معرفی تعداد سوالات هر درس، ضرایب هر درس، زمان پاسخ‌گویی به آن‌ها و همچنین اهمیت هر یک از دروس در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همچنین علوم کامپیوتر پرداخته‌ایم.

در این قسمت تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر، تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد فناوری اطلاعات و همچنین کنکور ارشد علوم کامپیوتر مشخص شده است، همچنین زمان پاسخ گویی به این سوالات مشخص شده است. توجه کنید که تعداد سوالات و همین طور زمان پاسخ گویی به سوالات که در این صفحه بیان شده بر اساس کنکور ارشد کامپیوتر، آی تی و علوم کامپیوتر 1400 مشخص شده است.

تعداد سوالات کنکور ارشد کامپیوتر، آی تی و علوم کامپیوتر

بررسی اجمالی دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر

اگر کنکور ارشد کامپیوتر 1401 مانند کنکور ارشد کامپیوتر 1400 باشد که به احتمال بالا این گونه است، دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر بصورت زیر است:

 1. درس زبان انگلیسی
 2. مجموعه دروس ریاضیات شامل 4 درس: ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته
 3. مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس زیر است

دروس تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر شامل 11 درس رو به رو است: نظریه زبان ها و ماشین ها،‌ سیگنال و سیستم، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی،‌ معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده. سازمان سنجش این 11 درس را به 4 مجموعه تقسیم کرده است و هر مجموعه درس، در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از:

 1. مجموعه دروس تخصصی 1 که شامل دو درس: نظریه زبان و سیگنال است
 2. مجموعه دروس تخصصی 2 که شامل 3 درس: ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی است
 3. مجموعه دروس تخصصی 3 که شامل 3 درس: مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال است
 4. مجموعه دروس تخصصی 4 که شامل 3 درس: سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده است

در کنکور ارشد کامپیوتر تنها تفاوت میان گرایش های مختلف در ضرایب متفاوتی است که این 4 مجموعه درس تخصصی در هر گرایش دارند، به عنوان مثال مجموعه دروس تخصصی 1 در 8 گرایش : شبکه، رایانش امن، معماری کامپیوتر، نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده، الگوریتم و محاسبات و علوم و فناوری شبکه دارای ضریب 2 و در 2 گرایش هوش مصنوعی و قرآن کاوی رایانشی دارای ضریب 3 است، برای مشاهده اینکه هر مجموعه درس، چه ضریبی در هر یک از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر 1401 دارد می‌توانید به صفحه دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.

اگر تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 مانند تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 باشد آنگاه تعداد تست‌های مطرح شده از هر درس بصورت زیر خواهد بود:

از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس ریاضی، که شامل 4 درس ریاضی است 20 تست؛ که 6 تست آن از ریاضی یک و دو، 7 تست آن از آمار و 7 تست آن از ریاضیات گسسته خواهد بود، 5 تست از درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، 5 تست از درس سیگنال و سیستم، 12 تست از دو درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم، 8 تست از درس هوش مصنوعی، 7 تست از مدار منطقی، 7 تست از معماری کامپیوتر، 6 تست از الکترونیک دیجیتال،7 تست از سیستم عامل، 7 تست از شبکه‌های کامپیوتری و 6 تست از پایگاه داده مطرح می‌شود، تمامی سوالات در یک دفترچه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و احتمالا همانند کنکور ارشد کامپیوتر 1400 حدودا 200 دقیقه برای پاسخ گویی به سوالات وقت خواهید داشت.

اطلاعات بالا را می‌توانید بصورت مصور در عکسی که در پایین صفحه قرار داده شده است مشاهده کنید، در این عکس تعداد سوالاتی که از هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر مطرح میشود و همین طور زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور ارشد کامپیوتر مشخص شده است.

بررسی اجمالی دروس مورد آزمون در کنکور ارشد فناوری اطلاعات

چند سالی هست که شاهد تغییری در کنکور ارشد فناوری اطلاعات نسبت به سال‌های گذشته نیستیم و چند سالی است که این کنکور بدون تغییر برگزار می‌شود، البته این امکان وجود دارد که در سال های آینده کنکور ارشد فناوری اطلاعات حذف و به زیر مجموعه کنکور ارشد کامپیوتر منتقل شود، در مورد کنکور ارشد آی تی لازم است به این نکته توجه کنید که از کنکور ارشد 97، گرایش شبکه و امنیت که از زیر گرایش های کنکور ارشد فناوری اطلاعات بود به زیر مجموعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر منتقل شده است و بنابراین اگر می‌خواهید در هر یک از گرایش های شبکه های کامپیوتری یا رایانش امن پذیرفته شوید باید در کنکور ارشد کامپیوتر ثبت نام کنید.

اگر کنکور ارشد آی تی1401 مانند کنکور ارشد آی تی 1400 باشد، دروس مورد آزمون در کنکور ارشد آی تی بصورت زیر است:

 1. درس زبان انگلیسی
 2. مجموعه دروس مشترک شامل 5 درس: ریاضی گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار و شبکه‌های کامپیوتری
 3. اصول و مبانی مدیریت
 4. مجموعه دروس تخصصی مشترک شامل 3 درس: پایگاه داده، هوش مصنوعی و سیستم عامل

اگر تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد آی تی 1401 مانند تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد آی تی 1400 باشد آنگاه تعداد تست‌های مطرح شده از هر درس بصورت زیر خواهد بود:

از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس مشترک، که شامل 5 درس است مجموعا 30 تست؛ که سهم هر درس در این مجموعه 6 تست خواهد بود، از درس اصول و مبانی مدیریت 20 تست،  از مجموعه دروس تخصصی مشترک، که شامل 3 درس است مجموعا 20 تست؛ 7 تست از پایگاه داده، 6 تست از هوش مصنوعی و 7 تست از سیستم عامل مطرح خواهد شد.

برای مشاهده اینکه هر مجموعه درس، چه ضریبی در هر یک از گرایش های کنکور ارشد فناوری اطلاعات 1401 دارد می‌توانید به صفحه دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد فناوری اطلاعات مراجعه کنید.

اطلاعات بالا را می‌توانید بصورت مصور در عکسی که در پایین صفحه قرار داده شده است مشاهده کنید، در این عکس تعداد سوالاتی که از هر درس در کنکور ارشد فناوری اطلاعات مطرح میشود و همین طور زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات مشخص شده است.

بررسی اجمالی دروس مورد آزمون در کنکور ارشد علوم کامپیوتر

اگر کنکور ارشد علوم کامپیوتر ،1401 مانند کنکور ارشد علوم کامپیوتر 1400 باشد که به احتمال بالا این گونه است، دروس مورد آزمون در کنکور ارشد علوم کامپیوتر بصورت زیر است:

 1. درس زبان انگلیسی؛ که 30 تست از آن مطرح می‌شود
 2. مجموعه دروس پایه شامل دروس: ریاضی 1و2، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی احتمال؛ که مجموعا 35 تست از این دروس مطرح می‌شود
 3. ساختمان داده‌ها، طراحی الگوریتم‌ها و مبانی نظریه محاسبه؛ که مجموعا 30 تست از این دروس مطرح می‌شود
 4. مبانی منطق و نظریه مجوعه ها؛ که مجموعا 20 تست از این دروس مطرح می‌شود
 5. ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات؛ که مجموعا 20 تست از این دروس مطرح می‌شود

برای مشاهده اینکه هر مجموعه درس، چه ضریبی در هر یک از گرایش های کنکور ارشد علوم کامپیوتر 1401 دارد می‌توانید به صفحه دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد علوم کامپیوتر مراجعه کنید.

چگونه می‌توان اهمیت هر یک از دروس کنکور ارشد کامپیوتر، آی تی و علوم کامپیوتر را متوجه شویم؟

شما دانشجویان عزیز می‌توانید با توجه به چهار پارامتر 1: ضرایب دروس 2: تعداد سوال هر درس 3: پیش نیازی یک درس برای سایر دروس 4: سختی و آسانی هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات متوجه اهمیت هر درس بشوید. به عنوان مثال در رشته فناوری اطلاعات مشخص است که دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم از مهمترین دروس کنکور ارشد محسوب می‌شوند زیرا 6 سوال از ساختمان داده و 6 سوال از طراحی الگوریتم مطرح می‌شود و هر دو این دروس دارای ضریب 4 می‌باشند و با توجه به همپوشانی بسیار زیاد این دو درس خواندن این دو درس به همه توصیه می‌شود. در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 دروس مهم در گرایش های مختلف متفاوت هستند، برای بررسی دروس مهم گرایش نرم افزار می‌توانید به صفحه دروس کنکور ارشد نرم افزار و برای بررسی دروس مهم گرایش هوش مصنوعی می‌توانید به صفحه دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید، همین طور دروس مهم گرایش معماری کامپیوتر: ریاضیات گسسته، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، نظریه، شبکه های کامپیوتری و الکترونیک دیجیتال است که البته اهمیت معماری و منطقی بسیار بیشتر از سایر دروس است. در کنکور ارشد آی تی نیز مهم ترین دروس عبارت اند از: ریاضیات گسسته، ساختمان داده و طراحی الگوریتم،‌ شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار. همچنین برای کمک به شما دانشجویان عزیز صفحاتی آماده شده که در آن دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی بطور کامل بررسی شده است، از طریق لینک های زیر می‌توانید به این صفحات مراجعه کنید.

بررسی کامل و تخصصی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی

زمان کنکور ارشد کامپیوتر 1402 چه تاریخی است؟

با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص زمان کنکور ارشد کامپیوتر 1402، آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲، در تمامی رشته‌ها در روز پنجشنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد. همچنین زمان ثبت نام در کنکور ارشد، ۱۶ تا ۲۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

همچنین شما داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی می‌توانید در صفحه اصلی سایت کنکور کامپیوتر زمان دقیق باقی مانده تا کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۲ را به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر چند تا است؟

اگر تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 مانند تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 باشد آنگاه تعداد تست‌های مطرح شده از هر درس بصورت رو به رو خواهد بود، از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس ریاضی، که شامل 4 درس ریاضی است 20 تست؛ که 6 تست آن از ریاضی یک و دو، 7 تست آن از آمار و 7 تست آن از ریاضیات گسسته خواهد بود، 5 تست از درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، 5 تست از درس سیگنال و سیستم، 12 تست از دو درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم، 8 تست از درس هوش مصنوعی، 7 تست از مدار منطقی، 7 تست از معماری کامپیوتر، 6 تست از الکترونیک دیجیتال،7 تست از سیستم عامل، 7 تست از شبکه‌های کامپیوتری و 6 تست از پایگاه داده مطرح می‌شود

تعداد سوالات هر درس در کنکور ارشد آی تی چندتا است؟

اگر کنکور ارشد آی تی1401 مانند کنکور ارشد آی تی 1400 باشد، 30 تست زبان با ضریب 1 و 30 تست ضریب 4 از مجموعه دروس مشترک به این صورت که از دروس ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار و شبکه های کامپیوتر هر کدام 6 تست مطرح خواهد شد، از درس مدیریت 20 تست ضریب 1 و 20 تست ضریب 2 از دروس تخصصی به این صورت که از دروس پایگاه داده و سیستم عامل هر کدام 7 تست و از درس هوش مصنوعی 6 تست مطرح می‌شود

چه دروسی را در کنکور ارشد کامپیوتر می‌توان حذف کرد؟

با توجه به تغییرات رخ داده در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر فارغ از اینکه چه گرایشی بخواهید شرکت کنید می‌توانید به حذف کامل یا بخشی از دروس ریاضی 1، ریاضی 2 و آمار فکر کنید، به دانشجویان توصیه می‌کنیم که درس ریاضی گسسته را حذف نکنند به این علت که ریاضی گسسته پایه سایر دروس کنکور کامپیوتر است، در مورد حذف دروس تخصصی توصیه می‌شود که اگر می‌توانید تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید ولی اگر دیر شروع کرده اید و زمان کمی دارید یک الی دو درس با توجه به گرایشی که می‌خواهید شرکت کنید حذف کنید. مثلا در گرایش هوش مصنوعی می‌توانید به حذف الکترونیک دیجیتال یا سیستم عامل فکر کنید، در 7 گرایش نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم و محاسبات و قرآن کاوی رایانشی می‌توانید به حذف کردن یک یا دو درس از دروس سیگنال و سیستم، سیستم عامل و الکترونیک دیجیتال فکر کنید، البته این توصیه ها کلی است و در مورد هر دانشجو با توجه به وضعیت اش می‌تواند متفاوت باشد، بنابراین توصیه می‌کنیم که اگر به دنبال برنامه دقیق و شخصی سازی شده هستید سعی کنید حتما یک جلسه مشاوره تلفنی تک جلسه ای از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی با استاد رضوی رزرو کنید

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره تیم پشتیبانی:   09378555200

امتیازدهی4.4260355029586 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.43 امتیاز (169 رای)
بارگذاری نظرات