کنکور کامپیوتر
avatar

الینا اشرف پور

الینا اشرف پور سال سوم کارشناسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا کرمان

دوره‌های سپری شده