وبینار رایگان از کنکور ارشد تا تحصیل در بهترین دانشگاه‌ها
دیدن جزئیات و ثبت‌نام رایگان
مدت زمان باقیمانده :
ثانیه -
دقیقه -
ساعت -
روز -
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

پاسخ های تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر

در این صفحه پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر 1401 بصورت بسیار کامل و جامع و بصورت رایگان در اختیار داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی قرار گرفته است.

ریاضیات (عمومی (1و2)، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته):

 

پاسخ تشریحی ریاضی 1و2 کنکور ارشد کامپیوتر 1401

دشوار 31‌- به ازای چه تعداد عدد طبیعی $n\le1001$، تساوی $sin(n\;\theta)+i\;cos(n\;\theta)=(sin\;\theta+i\;cos\;\theta)^n$، برقرار است؟ ریاضی ۱ – فصل اعداد مختلط
1 501
2 500
3 251
4 250

طبق رابطه دوران در اعداد مختلط داریم:

$cos(n\alpha)+i\;sin(n\alpha)=(cos(a)+i\;sin(\alpha))^n$

با قرار دادن $\alpha=\frac{ \pi}{2}-\theta$ خواهیم داشت:

 $cos(\frac{n \pi}{2}-n\theta)+i\;sin(\frac{n \pi}{2}-n\theta)=[cos(\frac{\pi}{2}-\theta)+i\;sin(\frac{\pi}{\theta})]^n =(sin\theta+i\;cos\theta)^n$

سمت راست عبارت صورت سوال همان سمت راست این عبارت است، برای این‌که سمت چپ ها هم مساوی باشد باید داشته باشیم:

\[\left\{ \begin{matrix} \cos\left( \frac{\text{nπ}}{2} - n\theta \right) = \sin\left( \text{nθ} \right) = \cos{\left( \frac{\pi}{2} - n\theta \right)(*)}\;\;\;\;\; \\ \sin\left( \frac{\text{nπ}}{2} - n\theta \right) = cos\left( \text{nθ} \right) = s\mathbb{i}n\left( \frac{\pi}{2} - n\theta \right)(*)(*) \\ \end{matrix} \right.\ \]

\[\frac{\text{nπ}}{2} - n\theta = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - n\theta\] \[\mathrm{\nearrow }\] \[(*) \Rightarrow \frac{\text{nπ}}{2} - n\theta = 2k\pi \pm \left( \frac{\pi}{2} - n\theta \right)\]
\[\frac{\text{nπ}}{2} - n\theta = 2k\pi - \frac{\pi}{2} + n\theta\] \[\mathrm{\searrow }\]

\[\Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \frac{\text{nπ}}{2} = \left( 2k + \frac{1}{2} \right)\pi \Rightarrow n = 4k + 1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ n\left( \frac{\pi}{2} - 2\theta \right) = \left( 2k - \frac{1}{2} \right)\pi \rightarrow \ \text{می شود و قابل قبول نیست} \; \theta\; \text{وابسته به} \;n \end{matrix} \right.\ \]

\[(**) \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \frac{\text{nπ}}{2} - n\theta = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - n\theta \rightarrow n = 4k + 1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \frac{\text{nπ}}{2} - n\theta = (2k + 1)\pi - \frac{\pi}{2} + n\theta \rightarrow \text{می شود و قابل قبول نیست} \; \theta\; \text{وابسته به} \;n \\ \end{matrix} \right.\ \]

پس $n$ باید برابر $4k+1$ باشداما طبق صورت سوال داریم:

$1\le n\le1001\Rightarrow 1\le 4k+1\le1001\Rightarrow 0\le4k\le1000\Rightarrow0\le\ k\le250\Rightarrow \ k $تعداد$ =250-0+1=251$

دشوار 32- حاصل\[{\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{x}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \mathrm{(sin}\sqrt{\mathrm{x+}\mathrm{1}}\ }\mathrm{\ -sin\ }\sqrt{\mathrm{x}}\mathrm{)}\] کدام است؟ ریاضی ۱ – فصل حد و پیوستگی و مجانب
1صفر
21
3$\frac{\sqrt{\vphantom{b}2}}{2}$
4حد وجود ندارد.

با قاعده تبدیل تفاضل به حاصلضرب داریم:

$sinA-sinB=2cos\frac{A+B}{2}sin\frac{A-B}{2}$ 

 با درنظر گرفتن $A=\sqrt{x+1}$ و $B=\sqrt{x}$ داریم:

$\lim_{x\to\infty}2cos\frac{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2})sin\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2})$

اما برای عبارت داخل sin داریم:

$\lim_{x\to\infty }\frac{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2})\lim_{x\to\infty }\frac{(x+1)-x}{2(\sqrt{n+1}+\sqrt{x})}\lim_{x\to\infty }\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}=0$

بنابراین حد حاصل برابر است با حاصلضرب یک مقدار کراندار در صفر که می‌شود صفر

دشوار 33‌- کدام مورد، درباره تابع $F(x)=\int_{0}^{x}\frac{sin^2t}{1+t^2}dt$  ، بر $\mathbb{R}$ درست است؟ ریاضی ۱ – فصل انتگرال و کاربردها
1 تابع F اکسترمم نسبی ندارد و کران‌دار نیست.
2 تابع F کران‌دار است ولی اکسترمم ندارد.
3 تابع F کران‌دار است و در نقاط$\{K\pi,k\in \mathbb{Z}\}$دارای اکسترمم مطلق است.
4 تابع F در نقاط$\{K\pi,K\in \mathbb{Z}\}$دارای اکسترمم نسبی است ولی کران‌دار نیست.

با توجه به اینکه $0\le sin^2t\le1$ است داریم:

\[0 \leq \int_{0}^{x}{\frac{\sin^{2}t}{1 + t^{2}}\mathbb{d}t} \leq \int_{0}^{x}{\frac{1}{1 + t^{2}}\mathbb{d}t} = \left\lbrack \tan^{- 1}(t) \right\rbrack_{0}^{x} = \tan^{- 1}x \leq \frac{\pi}{2}\]

و چون تابع $\tan^{- 1}x$  کراندار است، تابع$F(x)$ هم کراندار می‌شود و داريم:

\[0 \leq F(x) \leq \frac{\pi}{2}\]

(رد گزينه‌هاي 1 و 4)

بررسي اكسترمم:

\[F(x) = \int_{0}^{x}{\frac{\sin^{2}t}{1 + t^{2}}\mathbb{d}t} = \left\lbrack G(t) \right\rbrack_{0}^{x} = G(x) - G(0) \Rightarrow F^{'}(x) = G^{'}(x) = \left. \ \frac{\sin^{2}t}{1 + t^{2}} \right|_{x} = \frac{\sin^{2}x}{1 + x^{2}}\]

\[F^{'}(x) = 0 \Rightarrow \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi\]

نقاط $k\pi$ نقاط بحرانی است ولی اکسترمم نیست زیرا در این نقاط مشتق دوم هم صفر می‌شود زیرا:

\[F^{''}(x) = \frac{2\sin x\cos x\left( 1 + x^{2} \right) - 2x\sin^{2}x}{\left( 1 + x^{2} \right)^{2}} = \frac{2\sin x}{\left( 1 + x^{2} \right)^{2}}\left( \left( 1 + x^{2}\right)\cos x - x\sin x \right)\]

پس طبق آزمون مشتق دوم نقاط $x=k\pi$ نقاط عطف می‌شود و نه اکسترمم.

متوسط 34‌- اگر $f(x)=x^3-\frac{1}{3!}x^5+\frac{1}{5!}x^7-\frac{1}{7!}x^9+...$، آنگاه $f^\prime \frac{\pi}{2}$کدام است؟ ریاضی ۱ – فصل دنباله و سری
1 $\pi$
2 1
3 صفر
4 $\frac{\pi}{2}$

با توجه به بسط مک لورن $sinx$ داریم:

\[f(x) = \sum_{n = 0}^{\infty}{\frac{f^{(n)}(\theta)}{n!}x^{n}} \Rightarrow \sin x = x - \frac{x^{3}}{3!} + \frac{x^{5}}{5!} - \frac{x^{7}}{7!}+ \ldots\]

مشاهده می‌شود که تمام جملات عبارت سوال در $x^2$ ضرب شده است پس داریم:

\[f(x) = x^{2}\sin x \Rightarrow f^{'}(x) = 2x\sin x + x^{2}cosx \Rightarrow f^{'}\left( \frac{\pi}{2} \right) = 2\left( \frac{\pi}{2} \right)\sin\frac{\pi}{2} + \left( \frac{\pi}{2} \right)^{2}\cos\frac{\pi}{2}\]

\[=2(\frac{\pi}{2})(1)+(\frac{\pi}{2})^2(0)=\pi\]

دشوار ‌35- طول قوس منحنی $y=In(\frac{e^x+1}{e^x-1})$، از نقطه $x=1$ تا نقطه $x=2$، کدام است؟ ریاضی ۱ – فصل انتگرال و کاربردها
1 $In(e^2-\frac{1}{e^2})$
2 $In(e^2+\frac{1}{e^2})$
3 $In(e-\frac{1}{e})$
4 $In(e+\frac{1}{e})$

رابطه طول قوس منحنی $y=f(x)$ در بازه $[a,b]$ بصورت زیر است:

$L=\int_{a}^{b}\sqrt{1+[f^\prime(x)]^2}dx$

ابتدا مشتق تابع $f(x)$ را حساب می‌کنیم:

\[f(x) = ln\left( \frac{\mathbb{e}^{x} + 1}{\mathbb{e}^{x} - 1} \right) = \ln\left( \mathbb{e}^{x} + 1 \right) - \ln\left( \mathbb{e}^{x}- 1 \right)\]

\[\Rightarrow f^{'}(x) = \frac{\mathbb {e}^{x}}{\mathbb{e}^{x} + 1} - \frac{\mathbb{e}^{x}}{\mathbb{e}^{x} - 1} = \frac{- 2\mathbb{e}^{x}}{_{\mathbb{e}}^{2}x - 1} \Rightarrow \left\lbrack f^{'}(x) \right\rbrack^{2} = \frac{4\mathbb{e}^{2x}}{\left( \mathbb{e}^{2x} - 1 \right)^{2}} \]

\[\Rightarrow 1 + \left\lbrack f^{'}(x) \right\rbrack^ {2} = 1 + \frac{4\mathbb{e}^{2x}}{\left( \mathbb{e}^{2x} - 1 \right)^{2}} = \frac{\left( \mathbb{e}^{2x} - 1 \right)^{2} + 4\mathbb{e}^{2x}}{\left( e^{2x} - 1 \right)^{2}} = \frac{\left( \mathbb{e}^{2x} + 1 \right)^{2}}{\left( e^{2x} - 1 \right)^{2}} \]

\[\Rightarrow \sqrt {1 + \left\lbrack f^{'}(x) \right\rbrack^{2}} = \left| \frac{\mathbb{e}^{2x} + 1}{\mathbb{e}^{2x} - 1} \right| = \frac{\mathbb{e}^{2x} + 1}{\mathbb{e}^{2x} - 1}\ \text{( در بازه} \lbrack 1,2\rbrack \text{عبارت مثبت است )} \]

\[\Rightarrow L = \int_ {1}^{2}{\frac{\mathbb{e}^{2x} + 1}{\mathbb{e}^{2x} - 1}\mathbb{d}x} = \int_{1}^{2}{\left( \frac{2\mathbb{e}^{2x}}{e^{2x} - 1} - \frac{\mathbb{e}^{2x} - 1}{\mathbb{e}^{2x} - 1} \right)\mathbb{d}x} = \int_{1}^{2}{\frac{2\mathbb{e}^{2x}}{\mathbb{e}^{2x} - 1}\mathbb{d}x} - \int_{1}^{2}{\mathbb{d}x} \]

\[= \left\lbrack \ln\left( \mathbb {e}^{2x} - 1 \right) \right\rbrack_{1}^{2} - 1 = \ln\left( \mathbb{e}^{4} - 1 \right) - \ln\left( \mathbb{e}^{2} - 1 \right) - 1 = \ln\left( \frac{\mathbb{e}^{4} - 1}{\mathbb{e} - 1} \right) - 1\]

\[= \ln\left( \frac{\left( \mathbb {e}^{2} + 1 \right)\left( \mathbb{e}^{2} - 1 \right)}{\left( \mathbb{e}^{2} - 1 \right)} \right) - 1 = \ln\left( \mathbb{e}^{2} + 1 \right) - \ln\mathbb{e} = \ln\left( \frac{\mathbb{e}^{2} + 1}{\mathbb{e}} \right) = \ln\left( \mathbb{e} + \frac{1}{\mathbb{e}}\right)\]

دشوار 36‌- مشتق جهتی تابع زیر در نقطه $ (₀ , ₀) $ در راستای کدام بردار موجود است؟ ریاضی ۲– فصل توابع چند متغیره

$f(x,y)=\begin{cases} \frac{x}{x-y} & x \not= 0 \\ 0 & x = y \end{cases}$

1 $i+j,j$
2$i-j,i$
3 $i+j,i$
4 $i-j,j$

طبق تعریف مشتق سویی، مشتق جهت دار در نقطه $(x_0,y_0)$و در جهت $\vec{u}(a,b)$ برابر است با:

\[\lim_ {t \rightarrow 0}\frac{f\left( x_{0} + ta,y_{0} + tb \right) - f\left( x_{0},y_{0} \right)}{t} \]

با توجه به اینکه $f(0,0) = 0$ مشتق جهت‌دار در این نقطه و در جهت $\vec{u}(a,b)$ را بررسی می‌کنیم:

\[\lim_ {t \rightarrow 0}\frac{f(ta,tb) - 0}{t} = \left\{ \begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ 0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a = b \\ \frac{a}{t(a - b)}\ \ \ \ \ \ \ \ a \neq b \\ \end{matrix} \right.\ \]

پس برای اینکه مشتق موجود باشد یا باید $a=b$ باشد و یا $a=0$ باشد در غیر اینصورت مشتق موجود نیست.

$a=b\Rightarrow \vec{\ u}=a\vec{\ i}+b\vec{\ j}=a(\vec{\ i}+\vec{\ j})||\vec{\ i}+\vec{\ j}$

$a=0\Rightarrow \vec{\ u}=b\vec{\ j}||\vec{\ j}$

پاسخ تشریحی آمار و احتمال کنکور ارشد کامپیوتر 1401

متوسط 37‌- بر اساس داده‌های ارائه شده در زیر، چند ک $0/85 $ $(Q_0/85)$، کدام است؟ فصل آنالیز ترکیبی و احتمال

2, 8, 3, 7, 0, 6, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 0, 1, 5, 2, 3, 1, 0, 4

13/75
2 5/45
35/85
4 6/25

ابتدا داده‌ها را به صورت صعودی مرتب می‌کنیم:

0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,7,8

برای محاسبه صدک  $P$اُم از روابط زیر استفاده می‌کنیم که در آن $n$ تعداد داده‌هاست:

$r=[(n+1)p]=[21\times0.85]=[17.85]=17$

$w=(n+1)p-r=17.85-17=0.85$

$Q_p=(1-w)x_r+wx_{r+1}$

که در آن $x_r$ و $x_{r+1}$ به‌ترتیب $r$ اُمین و $(r+1)$ اُمین عنصر پس از مرتب سازی است که در اینجا داریم:

$Q_p=(1-0.85)x_{17}+(0.85)x_{18}=(0.15)5+(0.85)6=5.85$

متوسط ۳۸- اگر $P(E)=P(F)=0.6$ و $P(E|F)$ باشد، کدام مورد درست است؟ فصل آنالیز ترکیبی و احتمال
1 $P(E|F^C)=0.5$
2 $P(E|F^C)=0.2$
3 $P(E^C|F^C)=0.6$
4 $P(E^C|F^C)=0.7$

با استفاده از قاعده احتمال شرطی داریم:

$P(E|F)=\frac{P(E\cap F)}{P(F)}\Rightarrow 0.8=\frac{P(E\cap F)}{0.6}\Rightarrow P(E\cap F)=0.48$

با رسم نمودار ون داریم:

\[P(E - F) = P(E) - P(E \cap F) = 0.6 - 0.48 = 0.12\] \[P(F - E) = P(F) - P(E \cap F) = 0.6 - 0.48 = 0.12\] \[P(E \cup F) = 0.6 + 0.6 - 0.48 = 0.72\] \[P(E \cup F)^{'} = P\left( E^{'} \cap F^{'} \right) = 1 - 0.72 = 0.28 \] 15.png

حال با این اطلاعات گزینه ها را بررسی می‌کنیم

\[P\left( \left. \ E \right|F^ {c} \right) = \frac{P\left( E \cap F^{'} \right)}{P\left( F^{'} \right)} = \frac{P(E - F)}{1 - P(F)} = \frac{0.12}{1 - 0.6} = \frac{0.12}{0.4} = 0.3\]

(رد گزینه‌های 1 و 2)

\[P\left( \left. \ E^ {c} \right|F^{c} \right) = \frac{P\left( E^{'} \cap F^{'} \right)}{P\left( F^{'} \right)} = \frac{0.28}{0.4} = 0.7\]

(رد گزینه 3 و پذیرش گزینه 4)

متوسط 39- تاسی را ۷ مرتبه پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه هر خال حداقل یک مرتبه مشاهده شود، کدام است؟ فصل آنالیز ترکیبی و احتمال
1 $\frac{7\times6!}{2\times6^6}$
2 $\frac{5!}{6^5}$
3 $\frac{7\times6!}{6^7}$
4 $\frac{7}{6^5}$

طبق صورت سوال، هرخال حداقل یک بار مشاهده می‌شود، چون تعداد پرتابها هفت تا است فقط در صورتی امکان پذیر است که یک خال دو بار مشاهده شده باشد و بقیه خال‌ها فقط یک بار. تعداد حالتها برابر می‌شود با انتخاب ${7 \choose 6}$ و سپس جایگشت $6!$ و آزاد گذاشتن تاس باقیمانده و چون یک خال تکراری است تقسیم بر $2!$ یعنی:

تعداد کل حالات $= \frac {{ 7\choose 6}6!\times6}{2!}= \frac {7\times6!\times6}{2}$

کل حالات نیز برابر است با $6^7$ پس احتمال برابر است با:

$\frac{7\times6!\times6}{2\times6^7}=\frac {7\times6!}{2\times6^6}$

متوسط 40‌- یک سیستم شامل ۳ جزء است که همانند شکل زیر به هم متصل شده‌اند. این سیستم مشغول به کار است، هرگاه A و یکی از اجزاء B یا C مشغول به کار باشند. اگر اجزاء مستقل از یکدیگر کار کنند و احتمال کار کردن هر جزء 0/9 باشد، احتمال اینکه سیستم مشغول به کار باشد، کدام است؟ فصل آنالیز ترکیبی و احتمال

16.png

1 0/75
2 0/81
3 0/89
4 0/96

سیستم وقتی کار می‌کند که A حتما کار کند و B یا C حداقل یکی کار کند یعنی:

$P[(A\cap[B\cup C])]$

چون A از$B\cup C$ مستقل است داریم:

$=P(A).P(B\cup C)=p(A).[P(B)+P(C)-P(B\cap C)]$

و چون C و B مستقل هستند:

$=P(A).[P(B)+P(C)-P(B).P(C)]=0.9(1.8-0.81)=0.891$

متوسط ۴۱- هرگاه $X_{60},...,X_2,X_1$ متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع با تابع چگالی احتمال $f(x) = \begin{cases} 2x \; 0 \lt x \lt 1 \\ \\ 0 \; \mbox{سایر نقاط} \end{cases} $ باشند، مقدار $\begin{matrix} P(\sum_{i=1}^{60} x_i >40)\end{matrix}$ به طور تقریبی برابر کدام مورد است؟ فصل توزیع‌های گسسته و پیوسته
10/25
2 0/5
3 0/6
4 0/75

ابتدا امید (میانگین) هر متغیر را محاسبه می‌کنیم

 $E(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)=\int_0^1 2x^2\,dx = \frac{2x^3}{3}\Bigg|_0^1=\frac{2}{3} $

چون تعداد متغیرها زیاد است (بزرگتر از 30) توزیع حاصل تقریبا نرمال می‌شود و میانگین آن برابر است با مجموع میانگین توزیع‌ها یعنی

$60\times \frac{2}{3}=40$

پس داریم:

$P(X>40)=P(Z> \frac {40-40}{\sigma})=P(Z>0)=0.5$

دشوار 42- فرض کنید T مدت زمان مکالمه تلفنی باشد و داشته باشیم $F_T(t)=1-ae^{-\lambda t}-(1-a)e^{-\mu t}$  که $\mu$ و$\lambda$ مقادیر ثابت، $ 0 \lt a \lt 1$ هستند. $\lambda, \mu \gt 0$ میانگین مکالمه تلفنی برابر کدام مورد است؟ فصل توزیع های گسسته و پیوسته
1 $a\lambda -(1-a)\mu$
2 $\frac{a}{\lambda}-\frac{1-a}{\mu}$
3 $a\lambda +(1-a)\mu$
4 $\frac{a}{\lambda}+\frac{1-a}{\mu}$

با توجه به صورت سوال $0 \ < t < \infty$ است، با مشتق گرفتن از تابع توزیع، تابع چگالی احتمال را به‌دست می‌آوریم و از روی تابع چگالی احتمال، میانگین را محاسبه می‌کنیم

\[F_ {T}(t) = 1 - a\mathbb{e}^{- \lambda t} - (1 - a)e^{- \mu t} \]

\[f_ {t}(t) = \frac{\mathbb{d}F_{T}(t)}{\mathbb{d}t} = a\lambda e^{- \lambda t} + (1 - a)\mu e^{- \mu t} \]

\[\Rightarrow E(t) = \int_ {0}^{\infty}{\text{tf}(t)\mathbb{d}t} = a\lambda\int_{0}^{\infty}{t\mathbb{e}^{- \lambda t}\mathbb{d}t} + (1 - a)\mu\int_{0}^{\infty}{t\mathbb{e}^{- \mu t}\mathbb{d}t} \]

\[= a\lambda\left\lbrack \left( - \frac {t}{\lambda} - \frac{1}{\lambda^{2}} \right)\mathbb{e}^{- \lambda t} \right\rbrack_{0}^{\infty} + (1 - a)\mu\left\lbrack \left( - \frac{t}{\mu} - \frac{4}{\mu^{2}} \right)\mathbb{e}^{- \mu t} \right\rbrack_{0}^{\infty} \]

\[= a\lambda\left( \frac{1}{\lambda^{2}} \right) + (1 - a)\mu\left( \frac{1}{\mu^{2}} \right) = \frac{a}{\lambda} + \frac{1 - a}{\mu}\]

ساده 43- فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم زیر باشند. مقدار$P(X=1|Y=2)$ کدام است؟ فصل متغیرهای تصادفی توام
x
3 2 1   y
0.1 0.15 0.25 1
0.1 0.35 0.05 2
1 0/5
2 0/1
30/2
4 0/3

با جمع سطرها و ستون‌ها جدول را کامل می‌کنیم

x
$\sum$ 3 2 1    
0.5 0.1 0.15 0.25 1 y
0.5 0.1 0.35 0.05 2
1 0.2 0.5 0.3 $\sum$  

طبق جدول احتمال شرطی داریم:

$P(X=1|Y=2)=\frac {P(X=1\cap Y=2)}{P(Y=2)}=\frac {0.05}{0.5}=0.1$

پاسخ تشریحی ریاضیات گسسته کنکور ارشد کامپیوتر 1401

متوسط 44- اگر n تاس را به طور همزمان پرتاب کنیم، چند حالت مختلف می‌تواند رخ دهد؟ (دو حالت از پرتاب تاس‌ها مختلف هستند، اگر به ازای حداقل یک عدد $(1 \le i \le 6)i$ ، تعداد تاس‌هایی که وجه بالایی آنها عدد i را نشان می‌دهد، دراین دو پرتاب مختلف باشند.) فصل شمارش
1 $6^n$
2 $6n$
3 ${6n \choose n}$
4 ${n+5 \choose n}$

راه حل عددگذاری: به ازای دوتاس $(n=2)$ تعداد حالتهای مختلف برابر است با تعداد اعضای قطر اصلی + نیمه بالایی (یا پایینی) ماتریس $6*6$ که برابر است با:

$6+\frac {36-6}{2}=6+15=21$

تنها گزینه‌ای که جواب صحیح را به‌ازای $n=2$ می‌دهد گزینه 4 است

\[\begin{pmatrix} 2 + 5 \\ 2 \\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ \end{pmatrix} = \frac{7 \times 6}{2} = 21\]
21.png

راه حل کلی: اگر $(1\le i\le 6)x_i$تعداد تاسهایی باشد که عدد $i$ رو شده باشد داریم:

$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=n \;\;\; x_i\ge 0$

تعداد جوابهای صحیح و نامنفی این معادله برابر است با:

${n+6-1\choose 5}={n+5\choose 5}={n+5\choose (n+5)-5}={n+5\choose n}$

متوسط ۴۵-کدام یک از هم ارزی‌های منطقی زیر، (به ترتیب الف و ب) همیشه برقرار است؟ فصل منطق

الف) $\neg (\exists x[P(x)\wedge Q(x)])\equiv \forall x[P(x)\rightarrow \neg Q(x)]$

ب) $((P\rightarrow q)\wedge ((q\wedge r)\rightarrow s)\wedge r \rightarrow (P\rightarrow s)\equiv true$

1 درست، درست
2 نادرست، درست
3درست، نادرست
4 نادرست، نادرست

بررسی گزاره الف: برای نقیض کردن سور وجودی، سور به عمومی تغییر می‌کند و گزاره جلوی آن نقیض می‌شود:

$\sim (\ni x,A(x))\equiv \forall x,\sim A(x)$

در نتیجه:

$\sim (\ni x,[P(x)\wedge Q(x)])\equiv \forall x,\sim P(x)\vee \sim Q(x) $

$\equiv \forall x, P(x)\rightarrow \sim Q(x) $

پس گزاره الف درست است

بررسی گزاره ب: باید ببینیم آیا استدلال مقابل معتبر است یا خیر:

$P\rightarrow q$

$(q\wedge r)\rightarrow s$

$r$

12.png $P\rightarrow s$

گزاره میانی هم ارز با $\sim (q\wedge r)\vee s\equiv \sim q\; \vee \sim r\vee s$است.

و چون $\sim r$ نادرست است پس $\sim q\vee s$ درست است که این هم‌ هم‌ارز با $q\rightarrow s$ است. از درستی$\begin{cases} P\rightarrow q & \\ \\ q\rightarrow s & \end{cases} $درستی$P\rightarrow s$ نتیجه می‌شود، پس گزاره ب هم درست است.

متوسط 46- کدام یک از گزاره‌های زیر به ترتیب، درست است؟ فصل شمارش و مجموعه‌ها

الف) مجموعه تمام دنباله‌های اکیدأ صعودی از اعداد طبیعی شمارا است.

ب) مجموعه تمام دنباله‌های اکیدا نزولی از اعداد طبیعی شمارا است.

1 نادرست، نادرست
2 نادرست، درست
3 درست، نادرست
4 درست، درست

مجموعه دنباله‌های اکیدا نزولی از اعداد طبیعی شمار است زیرا با انتخاب اولین عدد دنباله، بقیه اعداد محدود می‌شوند، روش شمارش بصورت زیر است:

$\{1\},\{2\},\{2,1\},\{3\},\{3,2\},\{3,2,1\}\{3,1\},\{4\},\{4,3\},...$

اما مجموعه دنباله‌های اکیدا صعودی نظم مشخصی ندارد و با انتخاب اولین عدد دنباله، هر عدد بزرگتر از آن عدد می‌تواند عدد بعدی باشد پس ناشماراست.

دشوار 47- جایگشتی از اعداد ۱ تا n که در آن هیچ عدد ، در محل iام قرار نگرفته باشد، یک پریش نامیده می‌شود. فرض کنید $D_n$ برابر تعداد پریش‌های مختلف اعداد ۱ تا n باشد. کدام رابطه بازگشتی برای $D_n$ به ازای $(n>2)$ برقرار است؟ فصل بازگشتی‌ها
1 $D_n=(n-1)D_{n-1}+(n-2)D_{n-2}$
2 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$
3 $D_n=n D_{n-1}-(n-1)D_{n-2}$
4 $D_n=(n-1)D_{n-1}$

فرض کنیم که عدد 1 در جایگاه شماره $i$ باشد، دراین‌صورت برای جایگاه عدد  $i$ دو حالت داریم:

1) عدد $i$ در جایگاه 1 باشد، در‌این‌صورت بقیه اعداد به $D_{n-2}$ حالت می‌توانند جایگشت بگیرند.

2) عدد $i$ در جایگاه 1 نباشد، دراین‌صورت $n-1$ عدد داریم که $i$ نباید در مکان 1 باشد و هر عدد دیگری نباید در مکان خودش باشد پس تعداد روشهای قرار گرفتن این $n-1$ عدد برابر تعداد پریشهای $n-1$عنصر یا همان $D_{n-1}$  است پس:

$D_n=(n-1)(D_{n-2}+D_{n-1})$

متوسط 48- کدام یک از گزاره‌های زیر به ترتیب، درست است؟ فصل نظریه اعداد

الف) به ازای هر عدد طبیعی دلخواه مانندk، اعداد  $2k+1$ و $9k+4$ نسبت به هم اول هستند.

ب) معادله $(n-1)!+1=n^2$ در مجموعه اعداد طبیعی تنها یک جواب دارد.

1 نادرست، نادرست
2 درست، نادرست
3 درست، درست
4نادرست، درست

بررسی گزاره الف: فرض می‌کنیم ب‌م‌م دو عدد$2k+1$ و $9k+4$ برابر d باشد:

 $d=(2k+1,9k+4)\Rightarrow \begin{cases} d|2k+1\Rightarrow |d|9(2k+1)\Rightarrow d|18k+9 \\ d|9k+4\Rightarrow d|2(9k+4)\Rightarrow d|18k+8 \end{cases}$

d باید تفاضل این دو مقدار را نیز عاد کند:

$d|\Rightarrow d=1$

پس این دو عدد نسبت به هم اولند و گزاره الف صحیح است.

بررسی گزاره ب: رشد دنباله $(n-1)!+1$سریعتر از $n^2$ است، به ازای $n=5$ این معادله صادق است زیرا $4!+1=5^2$ و به ازای $n>5$ آنقدر رشد دنباله سمت چپ زیاد می‌شود که هرگز دو عبارت مساوی نمی‌شوند پس تنها جواب طبیعی این معادله $n=5$ است و این گزاره هم صحیح است.

متوسط ۴۹- رابطه R را روی مجموعه A در نظر بگیرید. با استفاده از R رابطه S را به شکل زیر تعریف می‌کنیم: فصل روابط

$xSy\leftrightarrow xRy\vee yRx$

کدام مورد در خصوص گزاره‌های زیر به ترتیب، درست است؟

 الف) اگر R ترایایی باشد، آن‌گاه S نیز لزوما ترایایی است.

ب) اگر R هم‌ارزی باشد، آن‌گاه S نیز لزوما هم‌ارزی است.

1 نادرست، نادرست
2 درست، نادرست
3 نادرست، درست
4 درست، درست

بررسی گزاره الف: نادرستی گزاره را با یک مثال نقض نشان می‌دهیم. در این شکل R ترایایی است اما S ترایایی نیست. زیرا:

\[aRb \rightarrow aSb\] \[\require{enclose} \Rightarrow a \enclose{horizontalstrike}{S}c \] \[cRb \rightarrow bSc\] 25.png

ولی a با c در رابطه S نیست.

بررسی گزاره ب: اگر R هم‌ارزی باشد بازتابی است، تقارنی است و ترایایی است

بازتابی است R : $\forall x \in A,xRx \rightarrow xSx \rightarrow \text{بازتابی است} \;S$

\[:\forall x,y \in A,xSy\ \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} xRy \rightarrow yRx \rightarrow ySx \\ yRx \rightarrow ySx\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \end{matrix}\left. \ \begin{matrix} \ \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{تقارنی است}\text{ S} \right.\ \]

رابطه S بنا به تعریف خود همواره تقارنی است.

اما اگر R هم زمان هم ترایایی و هم تقارنی باشد، S نیز ترایایی می‌شود و نقص گزاره الف را برطرف می‌کند. پس S هرسه شرط را دارد و هم‌ارزی است.

روش دیگر بیان هم‌ارزی S:

R هم‌ارزی است پس مجموعه A را افراز می‌کند، با توجه به تعریف S، رابطه S هم مجموعه A را به همان زیرمجموعه هایی که R افراز کرد، افراز خواهد کرد پس S هم‌ارزی است.

متوسط ۵۰- فرض کنید طول کوتاه‌ترین دور در گراف ساده G برابر ۵ باشد. همچنین فرض کنید درجه تمام رأس‌های G برابر k است. کدام مورد زیر همواره درست است؟ فصل گراف و درخت
1این گراف حداکثر$k^3$ رأس دارد.
2 این گراف حداقل $k^2$ راس دارد.
3این گراف حداقل$k^3$ یال دارد.
4 این گراف دو بخشی است.

با یک مثال نقض 2 گزینه را رد می‌کنیم، گراف‌ پنج ضلعی منتظم شرایط مسأله را ارضا می‌کند 28.png درجه تمام رأسها برابر 2 است $(k=2)$

گزینه‌های 3 و 4 رد می‌شوند (این گراف حداقل 8 یال ندارد و دوبخشی هم نیست)

به راحتی دیده می‌شود که با تشکیل شبکه‌ای از پنج ضلعی ها می‌توان یالها و راسها را افزایش داد درنتیجه گزینه 1 هم رد مي‌شود.

دروس تخصصی 1 (نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، سیگنال‌ها و سیستم‌ها):

 

پاسخ تشریحی نظریه زبان ها و ماشین ها کنکور ارشد کامپیوتر 1401

۵۱- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟
 • هر زبان تشخیص‌ناپذیر تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است.
 • مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.
 • مجموعه همه ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.
 • هر زبان نامتناهی تشخیص‌پذیر تورینگ، یک زیرمجموعه نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.
1 4
2 3
32
4 1

بررسی گزاره 1: هر زبانی که RE نباشد قطعا REC هم نیست زیرا زبان‎‌های REC زیر مجموعه زبان‌های RE هستند. پس این گزاره درست است.

بررسی گزاره 2: کل زبان‌های قابل تعریف روی الفبا ناشمارا و زبان‌های منظم شمارا هستند. حال می‌دانیم که اگر یک مجموعه شمارا را از یک مجموعه ناشمارا کم کنیم، مجموعه حاصل همچنان ناشمارا خواهد بود. اگر از مجموعه کل زبان‌ها، مجموعه زبان‌های منظم را کم کنیم، مجموعه حاصل شامل کلیه زبان‌های نامنظم است که ناشمارا نیز هست. در نتیجه این گزاره نادرست است.

بررسی گزاره 3: در درس نظریه زبان‌ها می‌دانیم که مجموعه همه ماشین‌های تورینگ روی الفبا شمارا هستند پس این گزاره درست است.

بررسی گزاره 4: از برهان خلف استفاده می‌کنیم. یعنی فرض می‌کنیم هر زبان منظم، زیر مجموعه نامتناهی ندارد اما ما می‌دانیم که زبان‌های منظم خود هم زبان REC و هم زبان RE است. پس امکان ندارد زبان منظم نامتناهی که RE است، همه زیر مجموعه‌هایش فقط RE بوده و REC نیست. در نتیجه این گزاره صحیح است.

52- زبان پذیرفته شده توسط پذیرنده پشته‌ای PDA روبه‌رو، کدام گزینه است؟( $n_a(w)$ تعداد حرف a در رشته wرا مشخص می‌کند.)

29.jpg

1 $L = w \in \ \left\{ a,b \right\}^{*}|N_{b}(w) \leq N_{a}(w) \leq \text{3}N_{b}(w)$
2 $L = w \in \ \left\{ a,b \right\}^{*}|N_{a}(w) \leq N_{b}(w) \leq \text{3}N_{a}(w)$
3 $L = w \in \ \left\{ a,b \right\}^{*}|N_{b}(w) \leq N_{a}(w) \leq \text{2}N_{b}(w)$
4 $L = w \in \ {\{ a,b\}}^{*}|N_{a}(w) \leq N_{b}(w) \leq {\text{2}N}_{a}(w)$
در این سوال با توجه به اینکه حالت شروع، نهایی بوده و همچنین دارای انتقال‌های $a,\varepsilon/a$ و $b,\varepsilon/b$ است در نتیجه هر رشته‌ای که با الفبای a و b می‌توان ساخت را می‌پذیرد پس ینی زبان پذیرفته شده $\sum^\ast$ است اما این پاسخ در هیچ گزینه‌ای نیست! احتمال دارد منظور طراح پذیرش در حالت نهایی با خالی شدن پشته باشد که فراموش شده در صورت سوال ذکر شود در نتیجه این حالت را امتحان می‌کنیم. در این حالت رشته $abb$ توسط ماشین پذیرفته شده اما گزینه‌های 1 و 3 قادر به تولید این رشته نیستند. رشته $abbb$ نیز توسط ماشین ماشین پذیرفته شده اما گزینه‌ی 2 قادر به تولید این رشته نیست.
53‌- زبان $L={a^{2^n}|n\ge 0}$ را در نظر بگیرید.

برای تولید زبان بالا گرامر زیر پیشنهاد شده است. (S متغیر شروع و a تنها حرف الفبا است.)

$G: \;\;\; S\rightarrow [Ra]\; |\;a$

$\;\;\;\;\;\;\; Ra\rightarrow aaR$

$\;\;\;\;\;\;\;aL\rightarrow La$

$\;\;\;\;\;\;\;aH\rightarrow ?a $

$\;\;\;\;\;\;\;R]\rightarrow L]\; |\; H $

$\;\;\;\;\;\;\;[L\rightarrow [R $

$\;\;\;\;\;\;\;[?\rightarrow \varepsilon$

کدام گزینه در خصوص نوع گرامر بالا و عبارتی که بایستی به جای ? قرار گیرد، درست است؟

1 نوع صفر (بدون محدودیت)$R-$
2 نوع یک (حساس به متن)$[R-$
3 نوع صفر (بدون محدودیت)$H-$
4 نوع یک (حساس به متن)$aH-$

گرامر حساس به متن (نوع یک) به صورت افزایشی است یعنی $|LHS|\le |RHS|$  اما در گرامر داده شده وجود جمله $R]\to L$ (یا $R]\to H$) این قانون را نقض می‌کند در نتیجه گرامر بدون محدودیت است (حذف گزینه‌های 2 و 4) برای تشخیص علامت سوال بهتر است چند جمله‌ی ابتدایی زبان را با استفاده از گرامر بسازیم.

$L=\left\{a,aa,aaaa,\dots \right\}$

ساخت رشته a: 

$S\Rightarrow a$

ساخت رشته aa:  در گام اول باید به صورت زیر عمل کنیم.

$S\Rightarrow [Ra]$

حال در این قسمت ما باید ببینیم ؟ چه می‌تواند باشد. اگر ؟ = R (بر اساس دو گزینه باقی مانده) باشد آنگاه شاید کسی بگوید که من بجای ساخت aa به صورت زیر عمل خواهم کرد.

$S\Rightarrow \left[Ra\right]{{\stackrel{[R\to \varepsilon }{\Longrightarrow}\ a]}}$

این در حالیست که [a عضو L نیست در نتیجه عبارت ؟ نباید برابر R باشد (حذف گزینه 3)

54- فرض کنید L1 و L2 زبان‌های مستقل از متن (context - free) و R زبانی منظم (regular) باشند. کدام گزینه لزوما زبانی مستقل از متن نخواهد بود؟
1 $L1\cup L2$
2 $R-L2$
3 $L1-R$
4 $L1L2$
زبان‌های منظم تحت الحاق و اجتماع بسته هستند در نتیجه $L_1\cup L_2$ و $L_1.L_2$ لزوماً مستقل از متن هستند. همچنین باید گفت که زبان‌های مستقل از متن تحت تفاضل با زبان منظم بسته هستند در نتیجه $L_1-\ R$ لزوماً مستقل از متن است. اما گزینه 2 لزوماً مستقل از متن نیست زیرا اگر مثلا فرض کنیم $R=\sum^\ast$ باشد آنگاه $R\ -\ L_2$ برابر $\bar{L_2}$ است و ما می‌دانیم که زبان‌های مستقل از متن تحت مکمل بسته نیستند.
55- گرامر روبه‌رو کدام یک از زبان‌های زیر را توصیف می‌کند؟

$S\rightarrow aSd|A|B$

$A\rightarrow aAd|C$

$B\rightarrow bBd|C$

$C\rightarrow bBCc|\varepsilon $

1$L={a^mb^nc^pd^q|m+n=p+q}$
2 $L={a^mb^nc^pd^q|m+p=n+q}$
3 $L={a^mb^nc^pd^q|m+n+p=q}$
4 $L={a^mb^nc^pd^q|m=q \ and \ n=p}$

با استفاده از چندین مرحله اشتقاق، زبان گرامر داده شده را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم.

\[S\ \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} a^nBd^n\Longrightarrow \ a^nb^mCd^md^n\Longrightarrow a^nb^mb^rc^rd^md^n \\ a^nAd^n\Longrightarrow \ a^na^mCc^md^n\Longrightarrow a^na^mb^rc^rc^md^n \end{array} \longrightarrow a^nb^mc^rd^q\ |\ m+n=r+q\right.\]

پاسخ تشریحی سیگنال و سیستم کنکور ارشد کامپیوتر 1401

ساده 56‌- x(t) ورودی y(t) خروجی یک سیستم توسط معادله دیفرانسیل زیر توصیف می‌شود، در مورد این سیستم کدام عبارت درست است؟ فصل سیستم‌ها

$y(t)+\frac {dy(t)}{dt}=x(t)\frac {dx(t)}{dt}$

1سیستم غیرخطی و وارون‌پذیر
2 سیستم خطی و وارون‌ناپذیر
3سیستم خطی و وارون‌پذیر
4 سیستم غیرخطی و وارون‌ناپذیر

بررسی خطی بودن: برای خطی بودن سیستم ابتدا خاصیت همگنی آن را چک می‌کنیم:

$T[ax(t)]=aT[x(t)]$

$T[ax(t)]=ax(t)\times a\frac {dx(t)}{dt}=a^2x(t)\frac {dx(t)}{dt}\neq aT[x(t)]=ax(t)\frac{dx(t)}{dt}$

در نتیجه سیستم داده شده غیرخطی است.

بررسی معکوس پذیری: شرط لازم برای معکوس پذیری یک سیگنال این است که ورودی همه لحظات در آرگومان x تولید شده و در ساخت خروجی نقش داشته باشند و همچنین همه ورودی‌ها تولید شده و در ساخت خروجی نقش داشته باشند. در سیستم رو به رو اگر سیگنال ورودی دارای چندین نقطه اکسترمم  باشد آنگاه در آن نقاط مشتق سیگنال ورودی برابر صفرشده و سیگنال ورودی در آن نقاط از روی خروجی قابل بازیابی نخواهد بود در نتیجه سیستم وارون ناپذیر است.

ساده ۵۷- (t)x ورودی سیستم علِّى LTI و (t)y خروجی سیستم مطابق معادله دیفرانسیل زیر مرتبط هستند. فصل تبدیل لاپلاس

$\frac{dy(t)}{dt}+y(t) = \frac {dx(t)}{dt}$

اگر ورودی سیستم  $x(t)=e^{-t}u(t)$ باشد، خروجی (t)y کدام است؟

1 $-e^{-t}u(t)-te^{-t}u(t)$
2 $e^{-t}u(t)-te^{-t}u(t)$
3 $-e^{-t}u(t)+te^{-t}u(t)$
4 $e^{-t}u(t)+te^{-t}u(t)$

از آنجایی که در صورت سوال گفته شده سیستم علی است پس:

 $+\infty \in ROC[H(s)]$

حال چون سیستم پیوسته و LTI است می‌توانیم با استفاده تبدیل لاپلاس و پاسخ ضربه سیستم، خروجی را با توجه به ورودی داده شده بیابیم:

$\frac{dy(t)}{dt}+y(t)=\frac {dx(t)}{dt}\Longrightarrow Y(s)(s+1)=sX(s)\Rightarrow H(s)=\frac {s}{s+1}$

$ROC[H(s)]={Re[s]>-1}\ or \ {Re[s] \lt -1}{\overset{+\infty \in ROC[H(s)]}{ \Longrightarrow}}ROC[H(s)]={Re[s]>-1}$

$x(t)=e^{-t}u(t)\Longrightarrow x(s)=\frac {1}{s+1}, Re[s]>-1$

$Y(s)= x(s) H(s)=\frac {s}{s+1}^2=\frac {A}{s+1}+\frac {B}{s+1}^2=\frac {1}{s+1}+\frac {-1}{(s+1)}^2 , Re[s]>-1$

$y(t) = \mathcal{L}^{- 1}\left\lbrack Y(s) \right\rbrack = e^{- t}u(t) - te^{- t}u(t)$

دشوار 58- سیگنال پریوریک (t)x مطابق شکل زیر است. اگر این سیگنال از سیستم LTI با پاسخ فرکانس $H{(j\omega)}$ داده شده در شکل عبور کند و خروجی را با (t)y نمایش دهیم، در این صورت $y(0)+y(\frac{1}{2})$کدام است؟ فصل تحلیل سیستم‌های LTI

32.png

1 $\frac {4}{\pi ^2}$
2 $\frac {4}{\pi}$
3 $\frac {2}{\pi ^2}$
4$\frac {2}{\pi}$

از آنجایی که سیگنال ورودی متناوب است، بهتر است از خواص سری فوریه برای حل این سوال استفاده کنیم. چون $x(t)$ با دوره‌ی 2 متناوب است پس:

\[x(t) = \sum_ {- \infty}^{+ \infty}{z(t - 2k)},\ \ z(t) = \Lambda\left( \frac{t}{2 \times \frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{2} \]

\[x(t) = \sum_ {- \infty}^{+ \infty}{z(t - 2k)}\overset{\text{ FS }}{\Rightarrow}\ a_{k} = \frac{1}{2}Z(\omega)|_{\omega = k\omega_{0}}\ \ ,\ \ \ (\omega_{0} = \frac{2\pi}{T} = \pi)\]

\[z(t) = \Lambda\left( \frac {t}{2 \times \frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{2}\overset{\text{F}}{\Rightarrow}Z(\omega) = {4\left( \frac{\sin\frac{\omega}{2}}{\omega} \right)}^{2} - \pi\delta(\omega)\ \]

\[a_ {k} = {2\left( \frac{\sin\frac{\text{kπ}}{2}}{\text{kπ}} \right)}^{2} - \frac{\pi}{2}\delta\left( \text{kπ} \right) = \ \ {2\left( \frac{\sin\frac{\text{kπ}}{2}}{\text{kπ}} \right)}^{2} - \frac{1}{2} \delta(k)\]

چون سیستم LTI است پس:

\[x(t) = \sum_ {- \infty}^{+ \infty}{a_{k}e^{\text{jk}\omega_{0}t}} \Longrightarrow y(t) = \sum_{- \infty}^{+ \infty}{a_{k}H\left( k\omega_{0} \right)e^{\text{jk}\omega_{0}t}} = \sum_{- \infty}^{+ \infty}{a_{k}H\left( \text{kπ} \right)e^{\text{jkπt}}} \]

چون $H(K\pi )$ تنها در بازه $[-3,3\pi ]$ مقدار دارد پس:

\[y(t) = \sum_ {- \infty}^{+ \infty}{a_{k}H\left( \text{kπ} \right)e^{\text{jkπt}}} = \sum_{- 2}^{+ 2}{a_{k}H\left( \text{kπ} \right)e^{\text{jkπt}}}\]

حال باید ضرایب سری فوریه سیگنال خروجی را محاسبه کنیم:

\[a_ {k} = {2\left( \frac{\sin\frac{\text{kπ}}{2}}{\text{kπ}} \right)}^{2} - \ \frac{\pi}{2}\delta\left( \text{kπ} \right)\ \Longrightarrow \ \left\{ \begin{matrix} a_{- 1} = \frac{2}{\pi^{2}} \\ a_{- 2}\ ,a_{2} = \ 0 \\ a_{1} = \frac{2}{\pi^{2}} \\ \end{matrix} \right.\ a_{0} = \frac{1}{2}\int_{- 1}^{1}{x(t)\text{dt}}= 0\]

اکنون که مقادیر $a_k$ بدست آمده می‌توانیم خروجی را در نقاط خواسته شده بیابیم:

\[y(0) = \sum_ {- 2}^{+ 2}{a_{k}H\left( \text{kπ} \right)} = \underset{0}{\overset{a_{- 2}H( - 2\pi)}{︸}} + a_{- 1}\underset{1}{\overset{H( - \pi)}{︸}} + \underset{0}{\overset{a_{0}}{︸}} + a_{1}\underset{1}{\overset{H(\pi)}{︸}} + \underset{0}{\overset{a_{2}H(2\pi)}{︸}}\ = \ \frac{2}{\pi^{2}}\ + \ \frac{2}{\pi^{2}}\ = \ \frac{4}{\pi^{2}} \]

\[y\left( \frac {1}{2} \right) = \sum_{- 2}^{+ 2}{a_{k}H\left( \text{kπ} \right)e^{\text{jk}\frac{\pi}{2}}} = a_{- 1}e^{- j\frac{\pi}{2}} + a_{1}e^{j\frac{\pi}{2}} = - j\frac{2}{\pi^{2}} + j\frac{2}{\pi^{2}} = 0\]

\[y(0)\ + \ y\left( \frac {1}{2} \right) = \ \frac{4}{\pi^{2}} \]

متوسط 59- تبدیل فوریه پاسخ ضربه یک سیستم گسسته LTI به صورت زیر است: فصل تبدیل فوریه

$H(e^{j\omega})=\frac {4}{5-4cos(\omega)}$

اگر ورودی این سیستم (n)x به صورت شکل زیر باشد و خروجی آن (n)y باشد، مقدار $\sum\limits_{k=0 }^{+\infty }y(k)$ کدام است؟

111.png

1$\frac {1}{2}$
2 1
3$\frac {3}{2}$
42

می‌دانیم که :

$\alpha ^{|n|},|\alpha |<1{\overset{F}{\Longrightarrow }}\frac {1-\alpha ^2}{1-2\alpha \;cos\;\omega +\alpha ^2}$

حال اگر$\alpha=\frac {1}{2}$ باشد:

$(\frac {1}{2})^{|n|},|\frac {1}{2}| \lt 1 {\overset{F}{\Longrightarrow }}\frac {\frac {3}{4}}{\frac{5}{4}-cos\;\omega} $

$\frac {4}{3}(\frac {1}{2})^{|n|},|\frac {1}{2}| \lt 1 {\overset{F}{\Longrightarrow }}H(e^{j\omega} )=\frac {1}{\frac{5}{4}-cos\;\omega} $

با توجه به نمودار داده شده برای سیگنال ورودی، می‌توان گفت که:

$x[n]=\delta [n-1]-\frac {1}{2}\delta [n-2]$

$y[n]=x[n]*h[n]=(\delta [n_1]-\frac {1}{2}\delta [n-2]*h[n]=h[n_1]-\frac {1}{2}h[n_2]$

در نتیجه برای محاسبه خواسته‌ی مساله داریم:

\[\sum_ {n = 0}^{+ \infty}{y\lbrack n\rbrack = \sum_{n = 0}^{+ \infty}\left( h\lbrack n - 1\rbrack - \frac{1}{2}h\lbrack n - 2\rbrack \right)} = \sum_{n = 0}^{+ \infty}{h\lbrack n - 1\rbrack}\ - \ \frac{1}{2}\sum_{n = 0}^{+ \infty}{h\lbrack n - 1\rbrack} \]

\[\sum_ {n = 0}^{+ \infty}{y\lbrack n\rbrack} = \ \sum_{n = 0}^{+ \infty}{\frac{4}{3}\left( \frac{1}{2} \right)^{|n\ - \ 1|}} - \ \frac{1}{2}\sum_{n = 0}^{+ \infty}{\frac{4}{3}\left( \frac{1}{2} \right)^{|n\ - \ 2|}} \]

\[\sum_ {n = 0}^{+ \infty}{\frac{4}{3}\left( \frac{1}{2} \right)^{|n\ - \ 1|}} = \frac{4}{3}\left\lbrack \frac{1}{2} + 1 + \left( \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} \right)^{2} + \ldots \right\rbrack\ = \ \frac{4}{3}\left\lbrack \frac{1}{2} + \frac{1}{1\ - \ \frac{1}{2}} \right\rbrack = \frac{10}{3} \]

\[\frac {1}{2}\sum_{n = 0}^{+ \infty}{\frac{4}{3}\left( \frac{1}{2} \right)^{|n\ - \ 2|}} = \ \frac{2}{3}\left\lbrack \left( \frac{1}{2} \right)^{2} + \left( \frac{1}{2} \right) + 1 + \left( \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} \right)^{2} + \ldots \right\rbrack = \ \frac{2}{3}\left\lbrack \left( \frac{1}{2} \right)^{2} + \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{1\ - \ \frac{1}{2}} \right\rbrack = \frac{11}{6} \]

\[\sum_ {n = 0}^{+ \infty}{y\lbrack n\rbrack} = \ \sum_{n = 0}^{+ \infty}{\frac{4}{3}\left( \frac{1}{2} \right)^{|n\ - \ 1|}} - \ \frac{1}{2}\sum_{n = 0}^{+ \infty}{\frac{4}{3}\left( \frac{1}{2} \right)^{|n\ - \ 2|}} = \ \frac{10}{3}\ - \ \frac{11}{6}\ = \ \frac{9}{6} = \frac{3}{2}\]

متوسط ۶۰- تبدیل z پاسخ ضربه یک سیستم LTI علّی به صورت $H(z)=\frac {1}{1-\frac {1}{2}z^{-1}}$ است. اگر ورودی این سیستم x(n) = nu(n) باشد و خروجی آن را با (n)y نمایش دهیم، در این صورت $\lim_{n\to \infty }\frac {y(n)}{n}$کدام است؟ فصل تبدیل Z
14
22
3 1
4$\frac{1}{2}$

می‌دانیم که:

$(n+1)u[n]{\overset{z}{\Longrightarrow }}\frac {1}{(1-z^{-1})^2}$

$u[n]{\overset{z}{\Longrightarrow }}\frac {1}{(1-z^1)}$

با کم کردن طرفین دو عبارت بالا به این تبدیل Z خواهیم رسید:

$(n+1)u[n]-u[n]=nu[n]{\overset{z}{\Longrightarrow }}\frac {1}{(1-z^{-1})^2}-\frac {1}{1-z^{-1}}=\frac {z^{-1}}{(1-z^{-1})^2},|z|>1$

حال که تبدیل Z سیگنال ورودی را محاسبه کردیم، خروجی به صورت زیر خواهد شد:

$Y(z)=X(z)H(z)=\frac {z^{-1}}{(1-z^{-1})^2(1-\frac {1}{2}z^{-1})}=\frac {A}{1-z^{-1}}\frac {B}{(1-z^{-1})}^2+\frac {C}{(1-\frac {1}{2}z^{-1})}$

با توجه به خاصیت تفکیک کسرها، ضرایب را محاسبه می‌کنیم:

$Y(z)=X(z)H(z)=\frac {z^{-1}}{(1-z^{-1})^2(1-\frac {1}{2}z^{-1})}=\frac {-4}{1-z^{-1}}\frac {2}{(1-z^{-1})}^2+\frac {2}{(1-\frac {1}{2}z^{-1})},|z|>1$

$y[n]=z^{-1}[y(z)]=-4u[n]+2(n+1)u[n]+2(\frac{1}{2})^n u[n]$

$\lim_{n\to \infty }\frac {y[n]}{n}=\lim_{n\to \infty }\frac {-4u[n]+(n+1)u[n]+2(\frac {1}{2}) ^n U[n]}{n}=2$

دروس تخصصی 2 (ساختمان داده‌ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی):

 

پاسخ تشریحی ساختمان داده و الگوریتم کنکور ارشد کامپیوتر 1401

۶۱- گراف جهت‌دار و وزن‌دار $G = (E, V)$ با n رأس و $O(n)$  یال و زیرمجموعه $s\subset v$ ازرأس‌های گراف با اندازه حداقل $\frac{n}{2}$داده شده است. فرض کنید وزن تمام یال‌های گراف مثبت است. به ازای هر رأس u از گراف، فاصله رأس u از مجموعه S که آن را با (u,S)d نمایش می‌دهیم عبارت است از:

 62.png

که در آن $\delta(u, v)$  برابر با طول کوتاه‌ترین مسیر جهت‌دار از u به v در گراف G است. در چه مرتبه زمانی می‌توان مقادير $d(u,S)$ را به ازای تمام رأس‌های u از گراف محاسبه کرد؟ دقت کنید که خروجی شامل n مقدار به ازای تمام رأس‌های u از گراف است. (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)

1 $O(n^3)$
2$O(n^2)$
3 $O(n\; log^2\;n)$
4$O(n \;log\; n)$
62- فرض کنید گراف G یک گراف وزن‌دار و مسطح با n رأس است. درخت پوشای کمینه G را در چه زمانی می‌توان محاسبه کرد؟ توجه کنید لزومی ندارد از الگوریتم‌های معروف برای محاسبه درخت پوشای کمینه استفاده شود. (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)
1 $\theta(n)$
2 $\theta(n \;log\; n)$
3 $\theta(n \;log \;log\; n)$
4 $\theta(n^2)$

همانطور که به خاطر دارید در گراف مسطح شرط $e<3n-6$ برقرار است یعنی مطمئنیم که گراف ما خلوت بوده یا $e\ \epsilon\ \theta\left(n\right)$ حال برای حل این سوال اگر به الگوریتم‌های کلاسیک فکر کنیم. مرتبه کراسال $\theta\left(n\log{n}+n+n\alpha\right)$ و مرتبه پریم $\theta(n+\ n\ log\ n)$ خواهد بود که برای گراف خلوت ما مرتبه‌ی بالایی هستند و باید بتوان در مرتبه کمتری این کار را انجام داد. نکته) اگر یال‌ها در الگوریتم کراسال از قبل مرتب باشند مرتبه برابر $\mathbf{\theta}\left(\mathbf{n}+e\mathbf{\alpha}\right)$ می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید در یکی از مراحل الگوریتم کراسال نیاز به مرتب کردن یال‌ها بود که مرتبه‌ی O(e\log{e}) ناشی از این مرتب سازی بود. حال این مرتب‌سازی در صورت استفاده از الگوریتم‌هایی مانند مرتب سازی ادغامی یا مرتب سازی سریع پدید می‌آمد. حال با توجه به اینکه گراف ما خلوت بوده یا $e\ \epsilon\ \theta\left(n\right)$ می‌توان استفاده از الگوریتم‌های دیگر مرتب سازی مثل مانند مرتب سازی شمارشی پیدا کردن درخت پوشای کمینه در مرتبه کمتری انجام داد.
برای این کار به صورت زیر عمل می‌کنیم:

 1. ابتدا سنگین ترین یال را پیدا می‌کنیم (مرتبه‌ی پیدا کردن kامین بزرگترین عضو برابر با $\theta\left(n\right)$ است)
 2. حال با استفاده از مرتب سازی شمارشی یال‌ها را مرتب می‌کنیم:
  دقت کنید که مرتبه مرتب سازی شمارشی برابر با $O\left(n+k\right)$ است که k بزرگترین عدد ما است. این مرتبه به k یعنی وزن بزرگترین یال ما وابسته است و اگر مقدار این یال ثابت نباشد (مثلا $k=n^2)$ ممکن است مرتبه الگوریتم بیشتر از حد ذکر شده بشود ولی فعلا برای سادگی و برای این الگوریتم فرض می‌کنیم مقدار یال‌ها ثبات است و مرتبه مرتب سازی برابر با $O\left(n\right)$ می‌باشد.
 3. حال ادامه‌ی الگوریتم کراسال را در مرتبه $O\left(n\right)$ انجام می‌دهیم ( ادامه‌ی این الگوریتم ساخت n تا مجموعه‌ی تک عضوی با رئوس و انتخاب یال‌ها به ترتیب است.
  مشخص است که مرتبه‌ی الگوریتم مطرح شده در بالا برابر با عبارت زیر می‌باشد.

$O\left(n\right)+O\left(n\right)+O\left(n\right)=O\left(n\right)$

حال همانطور که گفته شد مرتبه مرتب سازی شمارشی به وزن بیشترین یال نیز وابسته خواهد بود و اگر بخواهیم الگوریتمی مطرح کنیم که نیاز به فرضی برای این یال نیز نداشته باشیم باید از الگوریتم بروکا یا از الگوریتم Bernard Chazelle بهره بگیریم برای مطالعه این الگوریتم‌ها می‌توانید به لینک‌های آن‌ها مراجعه کنید. البته کتاب سی ال اس ار نیز روشی برای این کار ارائه کرده است در این لینک می‌توانید آن را مطالعه کنید.

گرافی که بتوان آن را در صفحه جوری کشید که یال‌هایش همدیگر را قطع نکنند.

مثال) آیا $K_4$ مسطح است؟

$\begin{matrix}n=4\\e=6\\r=4\\\end{matrix}$
$4=6-4+2$ (درست)
116

* تعداد نواحی را با $r$ نشان می‌دهند.

مثال) مکعب آیا مسطح است؟

$\begin{matrix}n=8\\e=12\\r=6\\\end{matrix}$
$6=12-8+2$
117

* برای هر ناحیه درجه تعریف می‌شود و تعداد یال‌های مرزی هرناحیه را درجه آن ناحیه می‌گویند.

قضیه) $r$ در گراف‌های مسطح همبند از رابطه $r=e-n+2$ بدست می‌آید.

* در گراف مسطح $K$ مؤلفه‌ای: $r=e-$

$\begin{matrix}r=6\\n=10\\e=12\\\end{matrix}$
$6=12−10+3+1$ (درست) 
118

* برای نواحی درجه تعریف می‌کنند: تعداد یال‌های مرزی هرناحیه را درجه آن ناحیه می‌گویند.

119 $\begin{matrix}\deg{\left(R_1\right)=3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }&\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \deg{\left(R_1\right)=3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }&\ \ \ \ \ \ \ \ \ \deg{\left(R_1\right)=3}\\\deg{\left(R_2\right)=4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }&\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \deg{\left(R_2\right)=4}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \deg{\left(R_2\right)=6}\\\deg{\left(R_3\right)=5}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \deg{\left(R_3\right)=7}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \deg{\left(R_3\right)=5}\\\end{matrix}$

نکته) $\sum {\mathrm{deg} \left(\text{نواحی}\right)\ }=2e$: چون هر یال مرز دو ناحیه است، هم داریم در این ناحیه می‌شماریم و هم در آن ناحیه

 قضیه) در گراف همبند ساده مسطح که $n\geq3$ است آنگاه $e\le3n-6$

* گرافی حداقل 3 رأس دارد، درجه هر ناحیه آن حداقل 3 است. $\deg{\left(R_i\right)}\geq3$

120

${\mathrm{deg} \left(R_i\right)\ }\ge 3\Rightarrow \sum {\mathrm{deg} \left(R_i\right)\ }\ge 3r\to 2\text{e}\ge 3r\to 2\textrm{e}\ge 3\left(\text{e}-n+2\right)\Rightarrow 2\text{e}\ge 3\text{e}-3n+6 $

$\Rightarrow e\le3n-6$

توجه) اگر $e\le3n-6$ نبود می‌گوییم گراف مسطح نیست.

یاددآوری:

کراسال: یک الگوریتم حریصانه است که یال‌ها را به صورت صعودی مرتب می‌کنیم و سپس هربار یال با کمترین وزن را انتخاب می‌کنیم بدون اینکه دور تشکیل شود، این کار را تا دیدن ‌همه‌ی رئوس ادامه میدادیم. (اینکار الگوریتم با استفاده از مجموعه‌ها پیاده سازی شده است.)

نکته) مرتبه کراسال برابر $\mathbf{\theta}\left(e\mathbf{log}{e}+\mathbf{n}+e\mathbf{\alpha}\right)$ است. که $\mathbf{\alpha}$ ضریب آکرمن است.

نکته) اگر یال‌ها از قبل مرتب باشند مرتبه برابر $\mathbf{\theta}\left(\mathbf{n}+e\mathbf{\alpha}\right)$ می‌شود.

پریم: یک الگوریتم حریصانه است، از راس گفته شده (یا دلخواه) شروع می‌کنیم و هربار راسی را ملاقات می‌کنیم که با راس شروع مجاور است و وزن یالش min است. و در ادامه هربار راسی را ملاقات می‌کنیم که با یکی از رئوس ملاقات شده مجاور باشد و دارای وزن یال min است.

نکته) پریم همیشه همبند جلو می‌رود ولی کراسال لزوما در مراحل میانی همبند نیست ولی قطعا در مرحله نهایی همبند است.

نکته) اگر وزن‌ها یال‌های گراف متفاوت باشد، درخت پوشا با هردو روش منحصر به فرد است. اما اگر وزن یکسان وجود داشته باشد ممکن است درخت‌های مختلفی ایجاد شود اما همیشه وزن درخت پوشای مینمم یکسان است.

نکته) مرتبه پریم

     1- در صورت استفاده از ماتریس مجاورتی: $\theta(\mathbf{n}^\mathbf{2})$

     2- در صورت استفاده از لیست مجاورتی

$\left\{\mathrm{\ \ \ } \begin{array}{c}\mathrm{binary\ minheap}\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{T(n)}\mathrm{\in }\mathrm{\ }\mathrm{\theta }\mathrm{(e\ log\ n)} \\ \mathrm{fibonacci\ heap}\mathrm{\ }\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{T(n)}\mathrm{\in }\mathrm{\ }\mathrm{\theta }\mathrm{(e+\ n\ log\ n)} \end{array}\right.$

نکته)

در لینک‌های زیر نحوه‌ی کار کردن الگوریتم‌های کراسال و پریم را به صورت انیمیشن می‌توانید ببینید.

پریم:

https://algorithms.discrete.ma.tum.de/graph-algorithms/mst-prim/

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Prim.html

کراسال:

https://algorithms.discrete.ma.tum.de/mst/kruskal/

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Kruskal.html

۶۳- آرایه A شامل n عدد داده شده است. هدف پیدا کردن تعداد جفت اندیس‌های i و j است، به گونه‌ای که $A[i]\times A[j]>i\times j$ این کار در چه زمانی قابل انجام است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)
1$O(n^2\; log\; n)$
2$O(n^2)$
3$O(n \;log \;n)$
4 $O(n \;log^2\;n)$

راه حل نامناسب:

به ترتیب از اول آرایه شروع کرده و عنصر اول را با خودش در شرط $A\left[1\right]\ast A\left[1\right]>1\ast 1$ چک می‌کنیم، سپس عنصر اول را با عنصر دوم در شرط $A\left[1\right]\ast A\left[2\right]>1\ast 2$ و... سپس عنصر اول با عنصر nام را در شرط $A\left[1\right]\ast A\left[n\right]>1\ast n$ چک می‌کنیم. حال فرایند گفته شده برای عنصر اول را دوباره برای عنصر دوم تا nام تکرار می‌کنیم.

مشخص است که مرتبه زمانی این الگوریتم $\theta\left(n^2\right)$ خواهد بود چون هرکدام از n عنصر با n عنصر دیگر چک شده.

راه حل مناسب:

 1. ابتدا فرمت شرط گفته شده را به $\frac{A\left[i\right]}{i}\ast\frac{A\left[j\right]}{j}>1$ تغییر می‌دهیم. دقت کنید که فرض کرده‌ایم $i,j=1,2,\ldots,n$ که مشکلی پیش نیاید البته اگر صفر هم جز مقادیر قابل قبول در نظر می‌گرفتیم فقط کافی بود عنصر اول آرایه را کنار بگذاریم و برای آن بصورت جدا در مرتبه‌ی $O\left(n\right)$ تعداد عناصری که شرط مارا صحیح می‌کنند محاسبه کنیم. حال برای تمامی عناصر مقدار $\frac{A\left[i\right]}{i}$ را محاسبه کرده و در همان خانه جایگزین می‌کنیم (البته می‌توانیم از آرایه دیگری مانند B نیز استفاده کنیم ولی در مرتبه زمانی اثری ندارد) این کار مرتبه $O\left(n\right)$ خواهد داشت.
 2.  آرایه بدست آمده را مرتب می‌کنیم $O\left(n\log{n}\right)$
 3. حال در این آرایه کافیست عناصری که شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ را برقرار می‌کند پیدا کنیم. برای اینکار از ایده‌ی جست‌وجوی دودویی کمک می‌گیریم. مشخص است که هرجا برای عنصر $B\left[i\right]$ عنصر $B\left[j\right]$ ای پیدا کنیم که $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ مطمئن خواهیم بود که برای $j=j,j+1,\ldots,n$ شرط $B\left[i\right]\ast B\left[k\right]>1$ برقرار خواهد بود پس به صورت زیر عمل می‌کنیم: حال روند الگوریتم به این صورت خواهد بود که ابتدا عنصر $ j=\frac{n}{2}$ را چک می‌کنیم که دو حالت پیش می‌آید:

حال روند الگوریتم به این صورت خواهد بود که ابتدا عنصر $j=\frac{n}{2}$ را چک می‌کنیم که دو حالت پیش می‌آید:

 1. اگر شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ برقرار باشد. می‌فهمیم که عناصر‌ سمت راست همه شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ را برقرار می‌سازند. پس $j=\frac{j}{2}$ قرار داده و سمت چپ آرایه را چک می‌کنیم.
 2. اگر شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]<1$ برقرار باشد. می‌فهمیم که عناصر‌ سمت راست لزوما همه شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ را برقرار نمی‌سازند و باید در سمت راست تا جایی پیش برویم که عنصری شرط را برقرا کند پس $j=\frac{3j}{2}$ قرار داده و سمت راست آرایه را چک می‌کنیم.

این کار را تا جایی ادامه می‌دهیم که آخرین عنصر شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ برقرار نسازد و تمام عناصر در سمت راست آن تعداد جفت اندیس‌ها خواهد بود.

مشخص است که مرتبه الگوریتم مطرح شده در قدم سوم $O\left(\log{n}\right)$ خواهد بود. حال چون برای تمام عناصر باید اولین عنصری که شرط $B\left[i\right]\ast B\left[j\right]>1$ برقرار می‌سازد پیدا کنیم، پس n بار این کار را تکرار کرده پس و این مرحله $O\left(n\log{n}\right)$ خواهد بود.

با توجه به الگوریتم مطرح شده مرتبه این کار برابر خواهد بود با:

$O\left(n\log{n}\right)+O\left(n\right)+O\left(n\log{n}\right)=O\left(n\log{n}\right)$

موارد اضافی:

سوال: با توجه به آرایه A قصد داریم تعداد جفت‌هایی پیدا کنیم که $A[i]>A[j]$ است بطوری که $i<j$ است را چاپ کنیم مرتبه انجام این کار چقدر است:

راه حل نامناسب:

به ترتیب از اول آرایه شروع کرده و عنصر اول را با خودش در شرط $A[1]>A[1]$ چک می‌کنیم، سپس عنصر اول را با عنصر دوم در شرط $A[1]>A[2]$ و... سپس عنصر اول با عنصر nام را در شرط $A[1]>A[n]$ چک می‌کنیم. حال فرایند گفته شده برای عنصر اول را دوباره برای عنصر دوم تا nام تکرار می‌کنیم. مشخص است که مرتبه زمانی این الگوریتم $\theta\left(n^2\right)$ خواهد بود چون هرکدام از n عنصر با n عنصر دیگر چک شده.

راه حل مناسب:

شرط مطرح شده در صورت سوال همان مساله شمردن تعداد وارونگی یا $Inversion$ در آرایه می‌باشد که با استفاده از مرتب سازی ادغامی در مرتبه‌ی $O\left(n\log{n}\right)$ می‌توان تعداد آن را محاسبه کرد.

وارونگی نسبت به صعودی بودن:

وقتی یک آرایه داریم و برای دو عنصر $A[i],A[j]$ با جایگاه (اندیس) به ترتیب $i,j$ شرط زیر برقرار است می‌گوییم که یک وارونگی (زوج- معکوس بر اساس این تست یا $inversion$) داریم.

$j>i\ but\ A[i]>A[j]$

برای پیدا کردن وارونگی‌ها از سمت چپ به راست، حرکت می‌کنیم تمامی عناصری که از یک عنصر کوچکتر هستند با آن عنصر وارونه هستند.

مثال) آرایه زیر چند وارونگی دارد:

$A\left[1\ldots5\right]=\left[12\ 4\ 9\ 7\ 5\right]$

وارونگی ها:

$\left(12,4\right)\left(12,9\right)\left(12,7\right)\left(12,5\right)$

$\left(9,7\right)\left(9,5\right)$

$\left(7,5\right)$

در کل 7 وارونگی داریم.

نکته) آرایه صعودی وارونگی ندارد.

نکته) آرایه نزولی max تعداد وارونگی دارد.

راه اثبات 1) چون هر عنصر با تمامی عناصر بعدش وارونگی دارد پس تعداد وارونگی آرایه نزولی برابر است با

 

$\underbrace{\mathrm{n-1}}_{\text{تعداد عناصر بعد از عنصر اول}}\mathrm{+}\underbrace{\mathrm{n-2}}_{\text{تعداد عناصر بعد از عنصر اول}}\mathrm{+}\mathrm{\cdots }\mathrm{+1+}\underbrace{0}_{\text{عنصر آخر}}\mathrm{=}\frac{\mathrm{n}\left(\mathrm{n-1}\right)}{\mathrm{2}}$

دقت کنید تعداد وارونگی‌ها را دوبار نشمارید برای مثال عنصر آخر با تمامی عناصر قبل از خودش وارونگی دارد اما چون در محاسبه $n-1$ قبلی این وارونگی‌ها به حساب آورده‌ایم نباید $n-1$ وارونگی هم برای عنصر آخر جمع کنیم.

راه اثبات 2) هر دو عنصری که انتخاب کنیم چون آرایه نزولی است قطعا شرط $j>i\ but\ A[i]>A[j]$ برقرار است پس تعداد وراونگی برابر تعداد انتخاب بدون ترتیب دو عنصر از n عنصر است.

$n2=n(n-1)2$

موارد گفته شده را در آرایه نزولی زیر می‌توانید امتحان کنید.

$A\left[1\ldots4\right]=\left[12\ 8\ 5\ 3\ 1\right]$

نکته) متوسط تعداد وارونگی‌ها در یک آرایه برابر با $\frac{n(n-1)}{4}$ است.

اثبات:

روش 1: فرض کنید $L$ یک لیست دلخواه از عناصر است و $L_R$ لیستی با عناصر L است که بصورت برعکس چیده شده است برای مثال:

$L=\left[b\ e\ f\ a\ g\right]\ ,\ L_R=[g\ a\ f\ e\ b]$

حالا دو عضو از لیست $L$ انتخاب می‌کنیم، برای این کار $\left( \begin{array}{c}\mathrm{n} \\ \mathrm{2} \end{array}\right)$ حالت وجود دارد. دو عضوی که انتخاب کردیم در حداقل یکی از لیست‌های $L$ یا $L_R$ با یکدیگر وارونگی دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در دو لیست $L$ و $L_R$ در مجموع $\left( \begin{array}{c}\mathrm{n} \\ \mathrm{2} \end{array}\right)$ وارونگی وجود دارد.

حال برای اعضای هر لیستی n! جایگشت وجود دارد که این تعداد جایگشت را به دو مجموعه‌ی مجزا که یکی شامل $L$ها و دیگری شامل $L_R$ ها است تقسیم می‌کنیم (به عبارت دیگر نصفی از جایشگت‌ها برعکس شده‌ی نصفه ی دیگر هستند). در نتیجه می‌توان فهمید که میانگین وارونگی‌ها در کل جایشگت‌های برابر است با $\frac{\frac{n(n-1)}{2}}{2}=\frac{n(n-1)}{4}$.

روش 2 (استقرا): در استقرا ابتدا برای تعدادی عدد کوچک درستی قضیه $P(n)$ را چک می‌کردیم و سپس قضیه را برای $P(k)$ درست فرض می‌کردیم و برای $P(k+1)$ درستی آن را اثبات می‌کردیم. برای قضیه "تعداد میانگین وارونگی برابر است با $\frac{n(n-1)}{4}$ " ابتدا برای آرایه‌ای با $n=1$ آن را چک می‌کنیم سپس برای $P(K)$ ان را اثبات می‌کنیم. (اثبات کامل را در این لینک می‌توانید مطالعه کنید)

نکته) زمان اجرا الگوریتم مرتب سازی درجی مستقیماً به تعداد وارونگی‌ها بستگی دارد و اگر آرایه I وارونگی داشته باشد زمان اجرای مرتب سازی درجی برابر $\theta\left(n+I\right)$ است.

نکته) با مرتب سازی درجی و ادغامی می‌توان تعداد وارونگی‌ها شمرد.

نحوه شمردن مرتب سازی درجی:

در الگوریتم مرتب سازی درجی یک شمارنده اضافه می‌کنیم. هر جابه‌جایی که انجام شد یکی به شمارنده اضافه می‌کنیم به معنی اینکه هر این جابه‌جایی به دلیل یک وارونگی بوده که به وسیله الگوریتم حل شده.

یاددآوری: در مرتب سازی درجی هربار از عنصر دوم شروع می‌کنیم هر عنصر را در انتهای آرایه درج می‌کنیم با عناصر قبلی مقایسه می‌کنیم اگر جایشان درست نبود باید جابه‌جایی انجام می‌دادیم برای مثال:

$A\left[1\ldots5\right]=\left[12\ 4\ 9\ 7\ 5\right]$

ابتدا 4 را درج می‌کنیم پس جایش باید با 12 تغییر کند. $[4\ 12]$

سپس 9 را درج می‌کنیم و دوباره 9 جایش را با 12 تغییر می‌‌دهد. $[4\ 9\ 12\ \ ]$

7 را درج می‌کنیم به ترتیب جایش با 12 و 9 تغییر می‌‌دهد. $[4\ 7\ 9\ 12]$

5 را درج می‌کنیم جایش را با 12، 9 و 7 تغییر می‌‌دهد. $[4\ 5\ 7\ 9\ 12]$

در مجموع 7 جابه‌جایی و در نتیجه 7 وارونگی داشتیم.

نحو شمردن مرتب سازی ادغامی:

در این الگوریتم نیز یک کانتر می‌گذاریم. و هر وقت کسی از لیست y انتخاب شد کانتر را با تعداد تمامی عناصر موجود در لیست x جمع می‌زنیم و این کار را در تمامی مراحل مرتب سازی ادغامی انجام می‌دهیم. (از مقایسه آرایه‌های کوچک شده و تک عنصری تا آخرین مرحله.)

121

سوال: با توجه به آرایه A که عناصر آن اعداد طبیعی هستند قصد داریم تعداد جفت‌هایی پیدا کنیم که $A[i]*A[j]=A[i]+A[j]$ است را چاپ کنیم مرتبه انجام این کار چقدر است:

راه حل نامناسب: به ترتیب از اول آرایه شروع کرده و عنصر اول را با خودش در شرط $A[1]*A[1]=A[1]+A[1]$ چک می‌کنیم، سپس عنصر اول را با عنصر دوم در شرط $A[1]*A[2]=A[1]+A[2]$ و... سپس عنصر اول با عنصر nام را در شرط $A[1]*A[n]=A[1]+A[n]$ چک می‌کنیم. حال فرایند گفته شده برای عنصر اول را دوباره برای عنصر دوم تا nام تکرار می‌کنیم. مشخص است که مرتبه زمانی این الگوریتم $\theta\left(n^2\right)$ خواهد بود چون هرکدام از n عنصر با n عنصر دیگر چک شده.

راه حل مناسب: شرط مطرح شده را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

\[\mathrm{A[i]*A[j]=A[i]+A[j]}\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{A[i]*A[j]-A[i]-A[j]=0}{{\stackrel{\mathrm{+1}}{\Longrightarrow}}}\mathrm{A[i]*A[j]-A[i]-A[j]+1=1}\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{A[i](A[j]-1)-(A[j]-1)=1}\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{(A[i]-1)*(A[j]-1)=1}\] 

حال برای اینکه شرط بالا اتفاق بیفتید با توجه به طبیعی بودن اعضای A یا باید هردو $A[i]$ و $A[j]$ برابر با 2 باشند یا هردو باید برابر با صفر باشند.

برای همین کافیست تعداد 2ها و 0های آرایه‌ی A را بشماریم که با یک پیمایش این آرایه در مرتبه‌ی $O(n)$ قابل انجام است

64- اعداد یک تا ۱۲۷ در یک هرم بیشینه که به صورت یک درخت دودویی کامل با ارتفاع ۶ پیاده‌سازی شده، قرار گرفته‌اند. حداکثر تعداد برگ با مقدار بیشتر از ۱۰۰ در این درخت چقدر می‌تواند باشد؟
120
212
311
4 2

کافیست هیپ گفته شده را رسم نماییم ابتدا باید مشخص کنیم که برگ‌ها در کدام سطح شروع می‌شوند، می‌توانید از فرمول نیز برای این کار استفاده کنید اما به راحتی می‌دانیم که در سطح اول 1 راس در سطح دوم 2 راس در سطح سوم 4 راس در سطح چهارم 8 راس در سطح پنجم 16 راس در سطح ششم 32 راس و در سطح هفتم 64 راس وجود دارد که $1+2+4+8+16+32+\ 64=127$ پس درختی داریم که همه‌ی برگ‌های آن همسطح بوده و در سطح هفتم قرار دارند حال کافیست این درخت را جوری رسم کنیم که بیشترین تعداد عناصر بالای 100 در برگ‌ها قرار بگیرند، بدین منظور چون درخت ما یک هرم بشینه است مجبوریم عناصر را از بزرگ به کوچک جوری بچینیم که در کمترین تعداد مصرف عناصر به برگ‌ها برسیم بدین منظور دائم به سمت چپ حرکت کرده و عناصر را از بزرگ به کوچک می‌چنیم، وقتی به برگ رسیدیم یک سطح (یا اگر لازم بود بیشتر) به بالا برگشته و دوباره با کمترین تعداد عناصر سعی می‌کنیم به برگ برسیم برای مثال مسیر قرمز مشخص شده در شکل زیر نشان دهنده‌ی این روند است.

122

با شمردن راس‌های بیشتر از 100 در برگ‌ها متوجه می‌شویم که در بهترین حالت 12 عنصرمی‌تواند در آنها واقع شود.

یاددآوری:

max tree: داخل هر نود عددی است و آن عدد بزرگتر مساوی فرزندانش است.

Maxheap یا هرم ماکسیمم: درختی max tree و کامل است پس تمام خواص درخت کامل را دارد (پر بودن تا سطح یکی مانده به آخر و هر سطح برگ‌‌ها از چپ به راست قرار داده می‌شوند). به عبارت دیگر هرم بشینه یک درخت کامل است که هر نود از فرزندارن خودش بزرگتر است. Maxheap را می‌توان با آرایه‌ یا لیست پیوندی نشان داد ولی با توجه به کامل بودنش معمولا از آرایه استفاده می‌کنند.

124
123

همانطور که مشخص است در هیپ $[n/2]$ عنصر اول گره‌‌های داخلی و $[n/2]$ عنصر دوم برگ‌‌ها هستند.

125

نکته) maxheap که خاصیت BST دارد درخت مورب چپ است.

ماکس اول در ریشه است. $A[1]$

ماکس دوم در سطح دوم قرار دارد. $A[2..3]$

ماکس سوم در سطح دوم یا سطح سوم قرار دارد. $A[2…7]$

ماکس r در سطح دوم یا سوم یا.... r قرار دارد. بنابراین داریم:

$\mathbf{A}[\mathbf{2},\ldots.,\mathbf{2}^\mathbf{r}-\mathbf{1}]$

می‌تواند قرار بگیرد.

نکته) با توجه به نکته ی بالا می‌توان فهمید که مینمم از سطح دو تا آخرین سطح می‌تواند قرار بگیرد ولی باید دقت داشت که مینمم همیشه در برگ‌‌ها است.

نکته) هرم برای جست‌وجو مناسب نیست و مرتبه‌ی جست‌وجو در هرم $O(n)$ است.

نکته) بهترین روش ساخت هرم کامل از مرتبه n است. 

نکته) مرتبه درج و حذف در هرم از مرتبه $O(log \ n)$ است.

65‌- فرض کنید سه آرایه A و B و C هر کدام شامل n عدد، داده شده است. عناصر داخل آرایه‌ها متمایز هستند. آرایه A و C به صورت صعودی و آرایه B به صورت نزولی مرتب است. اگر بخواهیم آرایه D را بسازیم که شامل عناصر $(A\cup B)\cap C$ باشد و به صورت صعودی مرتب شده باشد و عضو تکراری نیز نداشته باشد، بهترین پیچیدگی زمانی ممکن برای این کار کدام مورد است؟ (توجه: ممکن است عناصری، در دو یا سه آرایه باشند.)
1 $O(n^2)$
2 $O(n\; log \;n)$
3$O(log\; n)$
4 $O(n)$
کافیست ابتدا با عناصر c یک $hashtable$ بسازیم. $O\left(n\right)$ و سپس عناصر A و B را تک تک در این $hashtable$ اضافه می‌کنیم $O\left(n\right)$ هربار که برخوردی رخ داد برابری دو عضو را چک کنیم $O\left(1\right)$ در نهایت عناصری از C که برخورد داشته‌اند را نگه داشته و در خروجی چاپ می‌کنیم.
۶۶- در کدام مورد، توابع به ترتیب صعودی (و نه اکید صعودی) بر مبنای رشد تابع از سمت چپ به راست، مرتب شده‌اند؟
1 $log\; n,log^2\;n,log\; n^2,n\;log ^2\;n,log \;n!,log\; n^n$
2$log\; n,log\; n^2,log ^2 \;n,n\;log ^2\;n,log \;n^n,log\; n!$
3$log\; n,log^2 \;n,log\; n^2,log\; n!,log\; n^n,n\;log ^2\;n$
4$log\; n,log\; n^2,log^2\; n,log\; n^n,log\; n!,n\;log ^2\;n$

راه حل: کافیست روند رشد توابع را بررسی کنیم:

$\log{n},\ \log^2{n},\ \log{n^2},n\log^2{n},\ \log{n!}\ ,\ \log{n^n}$

حال بعضی از توابع را برای ساده‌ سازی به صورت‌های زیر بازنویسی می‌کنیم:

$\log^2{n}=\log{n}\ \ast\ \log{n}$

$\log{n^2}=2\log{n}$

$n\log^2{n}=nlog{n}\ \ast\ \log{n}$

$\log{n!}\epsilon\ \theta\ \left(n\log{n}\right)$

$\log{n^n}=n\log{n}$

دقت کنید که عبارت $\log{n!}=\left(n\log{n}\right)$ نادرست است، این دو تابع هم رشد هستند اما مساوی نیستند. حال با توجه به عبارات بالا کافیست به روند صعودی توابع را بازنویسی کنیم

مشخص است که $\log{n}\epsilon\ O(\log^2{n})$ که می‌توان با استفاده از خواص مجانبی نیز اثبات کرد.

${\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{n}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \frac{{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }}{{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}\ }\mathrm{=}\frac{{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }\mathrm{\ *\ }{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}{{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}\mathrm{=}{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }\mathrm{=}\mathrm{\infty }$

مشخص است که ${\mathrm{log} \mathrm{n}\ }\mathrm{\epsilon }\mathrm{\ }\mathrm{\theta }{\mathrm{(log} {\mathrm{n}}^{\mathrm{2}}\ }\mathrm{)}$ که می‌توان با استفاده از خواص مجانبی نیز اثبات کرد

${\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{n}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \frac{{\mathrm{log} {\mathrm{n}}^{\mathrm{2}}\ }}{{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}\ }\mathrm{=}\frac{\mathrm{2\ }{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}{{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}\mathrm{=}\mathrm{2}$

دقت کنید با اینکه دو تابع بالا دارای رشد برابر هستند به معنی برابر بودن مقادیر این توابع با n های مختلف نخواهد بود.

مشخص است که ${{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }\mathrm{\epsilon }\mathrm{\ O(n}{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }\mathrm{)}$ که می‌توان با استفاده از خواص مجانبی نیز اثبات کرد

${\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{n}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \frac{{{\mathrm{nlog}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }}{{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }}\ }\mathrm{=}\mathrm{n}\mathrm{=}\mathrm{\infty }$

مشخص است که ${\mathrm{log} \mathrm{n!}\ }\mathrm{\epsilon }\mathrm{\ O(n}{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }\mathrm{)}$ که می‌توان با استفاده از خواص مجانبی نیز اثبات کرد.

${\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{n}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \frac{{\mathrm{log} \mathrm{n!}\ }}{\mathrm{n}{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }}\ }\mathrm{\le }{\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{n}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \frac{{\mathrm{nlog} \mathrm{n}\ }}{\mathrm{n}{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }}\ }\mathrm{=}{\mathop{\mathrm{lim}}_{\mathrm{n}\mathrm{\to }\mathrm{\infty }} \frac{\mathrm{1}}{{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }}\ }\mathrm{=0}$

و همانطور که توضیح داده شد ${\mathrm{log} \mathrm{n!}\ }\mathrm{\epsilon }\mathrm{\ }\mathrm{\theta }\mathrm{\ }\left(\mathrm{n}{\mathrm{log} \mathrm{n}\ }\right)\mathrm{=}\mathrm{\theta }\mathrm{\ }\left({\mathrm{log} {\mathrm{n}}^{\mathrm{n}}\ }\right)$ حال توابع را به صورت صعودی مرتب می‌کنیم ( دقت کنید نحوه‌ی نوشتن زیر فقط برای سادگی است و از لحاظ ریاضی صحیح نیست):

${\mathrm{log} \mathrm{n}\ }\mathrm{\le }{\mathrm{log} {\mathrm{n}}^{\mathrm{2}}\ }\mathrm{\le }\mathrm{\ }{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }\mathrm{\le }\mathrm{\ }{\mathrm{log} {\mathrm{n}}^{\mathrm{n}}\ }\mathrm{\le }{\mathrm{log} \mathrm{n!}\ }\mathrm{\ \ }\mathrm{\le }\mathrm{\ n}{{\mathrm{log}}^{\mathrm{2}} \mathrm{n}\ }$

پس گزینه‌ی 4 صحیح است.

یاددآوری: 

Big O: تابع $f(n)$ از مرتبه $O(g(n))$ است هرگاه رشد f کمتر مساوی رشد g باشد.

$\boldsymbol{\mathrm{f}}\left(\boldsymbol{\mathrm{n}}\right)\boldsymbol{\mathrm{\in }}\boldsymbol{\mathrm{O}}\left(\boldsymbol{\mathrm{g}}\left(\boldsymbol{\mathrm{n}}\right)\right)\boldsymbol{\mathrm{\to }}\boldsymbol{\mathrm{\exists }}\boldsymbol{\mathrm{c}},{\boldsymbol{\mathrm{n}}}_{\boldsymbol{\mathrm{0}}}\boldsymbol{\mathrm{>}}\boldsymbol{\mathrm{0}}\boldsymbol{\mathrm{\ ,\ }}\boldsymbol{\mathrm{\forall }}\boldsymbol{\mathrm{\ }}\boldsymbol{\mathrm{n}}\boldsymbol{\mathrm{\ge }}\boldsymbol{\mathrm{\ }}{\boldsymbol{\mathrm{n}}}_{\boldsymbol{\mathrm{0}}}\boldsymbol{\mathrm{\ }}\boldsymbol{\mathrm{\Rightarrow }}\boldsymbol{\mathrm{\ }}\underbrace{\boldsymbol{\mathrm{0}}}_{\text{رشد برای توابع منفی معنی ندارد}}\boldsymbol{\mathrm{\le }}\boldsymbol{\mathrm{f}}\left(\boldsymbol{\mathrm{n}}\right)\boldsymbol{\mathrm{\le }}\boldsymbol{\mathrm{c}}.\boldsymbol{\mathrm{g}}\boldsymbol{\mathrm{(}}\boldsymbol{\mathrm{n}}\boldsymbol{\mathrm{)}}$

O بزرگ کران بالا را مشخص می‌کند.

$\boldsymbol{\mathrm{O}}\left({\boldsymbol{\mathrm{n}}}^{\boldsymbol{\mathrm{2}}}\right)\boldsymbol{\mathrm{=}}\boldsymbol{\mathrm{\{}}\boldsymbol{\mathrm{\dots ,\ }}\boldsymbol{\mathrm{log}}\left(\boldsymbol{\mathrm{n}}\right)\boldsymbol{\mathrm{,\ }}\frac{\boldsymbol{\mathrm{1}}}{\boldsymbol{\mathrm{n}}}\boldsymbol{\mathrm{,\ }}\boldsymbol{\mathrm{n}}\boldsymbol{\mathrm{\ ,\ }}\boldsymbol{\mathrm{n}}.\boldsymbol{\mathrm{log}}\left(\boldsymbol{\mathrm{n}}\right)\boldsymbol{\mathrm{,\ }}\boldsymbol{\mathrm{3}}{\boldsymbol{\mathrm{n}}}^{\boldsymbol{\mathrm{2}}}\boldsymbol{\mathrm{+}}\boldsymbol{\mathrm{5}}\boldsymbol{\mathrm{,\ \dots .}}\boldsymbol{\mathrm{\}}}$

126

با توجه به خواص مجانبی می‌توان عبارات زیر را نتیجه گرفت.

127

یاددآوری: می‌خواهیم نشان دهیم که $\log{n!}\in\theta\left(n\log{n}\right)$

نکته) $\log{a}\times b=\log{a}+\log{b}$

نشان دهیم $\log{n!}\in O\left(n\log{n}\right):$

$\log{n!}=\log{n}\times\left(n-1\right)\times\left(n-2\right)\times\ldots\times1=\log{n}+\log{n}-1+\ldots+\log{1}<\log{n}+\log{n}$

$+\ldots+\log{n}=n\log{n}\Rightarrow\log{n!}<n\log{n}\Rightarrow\log{n!}\in O\left(n\log{n}\right)$

نشان دهیم که $\log{n!}\in\mathrm{\Omega}\left(n\log{n}\right)$:

${\mathrm{log} n!\ }={\mathrm{log} n\ }\times n-1\times \dots \times {\mathrm{log} 1\ }={\mathrm{log} n\ }+{\mathrm{log} n\ }-1+\dots +{\mathrm{log} {n}/{2}\ }+\overbrace{{\mathrm{log} {n}/{2}\ }-1+\dots +}^{\text{اینها را کنار می‌گذاریم}}$${\mathrm{log} 1\ }>\underbrace{\mathrm{log}{\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}\mathrm{+}{\mathrm{log} {\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}\ }\mathrm{+\dots +}{\mathrm{log} {\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}\ }}_{\text{است} \ {\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}\text{ تعداد اینها}}\mathrm{=}{\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}{\mathrm{log} {\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}\ }\mathrm{=}{\mathrm{n}}/{\mathrm{2}}\left({\mathrm{log} \mathrm{n}\ }\mathrm{-}{\mathrm{log} \mathrm{2}\ }\right){n}/{2}\left({\mathrm{log} n\ }-1\right)$

$={n}/{2}{\mathrm{log} n\ }-{n}/{2}\Rightarrow {\mathrm{log} n!\ }>\underbrace{{n}/{2}{\mathrm{log} n\ }-{n}/{2}}_{=\in \theta \left(n{\mathrm{log} n\ }\right)}\Rightarrow {\mathrm{log} n!\ }\in \mathit{\Omega}\left(n{\mathrm{log} n\ }\right)$$(2)$

$(1),(2)$$\Rightarrow {\mathrm{log} n!\ }\in O\left(n{\mathrm{log} n\ }\right)\ |\ {\mathrm{log} n!\ }\in \mathit{\Omega}\left(n{\mathrm{log} n\ }\right)\to {\mathrm{log} n!\ }\in \theta \left(m{\mathrm{log} n\ }\right)$

روش 2 اثبات:

استرلینگ: $n!=\sqrt{2\pi n}\times\left(\frac{n}{e}\right)^n\left(1+\theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

$\log{n!}=\frac{1}{2}\log{2\pi n}+n\log{\frac{n}{e}}+\log{\left(1+\theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)}\Rightarrow\log{n!}\in\theta\left(n\log{n}\right)$

۶۷۔ فرض کنید یک درخت دودویی جستجو بر روی n عدد حقیقی متمایز با ارتفاع$O(log\; n)$در اختیار داریم، چه تعداد از پرسمان‌های زیر را بدون پیش پردازش و اطلاعات اضافی می‌توان در$O(log\; n)$پاسخ داد؟ (در هر گره صرفا یک کلید و دو اشاره‌گر به فرزندان نگه داشته شده است.)
 • محاسبه کوچکترین عدد
 • محاسبه میانه
 • تعیین آنکه آیا عدد داده شده xدر درخت وجود دارد.
 • محاسبه مرتبه عدد x داده شده در بین n عدد ذخیره شده در درخت
1 صفر
23
3 2
4 1

درخت جست‌وجوی دودویی معرفی شده دارای ارتفاع $O(log\ n)$ می‌باشد پس تمام عملیات حذف، درج، جست‌وجو در این درخت در مرتبه‌ی $O(log\ n)$ انجام می‌شود.

حال باید تک تک عبارات گفته شده را بررسی کنیم:

 • محاسبه کوچکترین عدد: مشخص است که در درخت‌ جست‌وجوی دودویی اگر هربار چپترین شاخه را دنبال کرده تا به برگ برسیم کوچکترین عنصر این درخت را پیدا می‌کنیم و از آنجا که ارتفاع درخت را می‌پیماییم این کار از مرتبه ارتفاع درخت خواهد بود و در این مساله مرتبه‌ی این کار $O(log\ n)$ می‌باشد.
 • محاسبه میانه: برای اینکار مشخص است که باید تمام اعداد درخت رویت شوند و این کار در هیچ صورت مرتبه‌ای کمتر از $O(n)$ نخواهد داشت
 • پیدا کردن عنصر x: برای اینکار طبق الگوریتم زیر عمل کرده و کافیست ارتفاع درخت را بپیماییم. ابتدا عنصر x را با ریشه مقایسه کرده و سه حالت پدید می‌آید:
  • اگر x=root پس این عنصر را پیدا کرده‌ایم
  • اگر $x<root$ پس در زیر درخت سمت چپ به جست‌وجو ادامه می‌دهیم.
  • اگر $x>root$ پس در زیر درخت سمت راست به جست‌وجو ادامه می‌دهیم.

مشخص است مرتبه‌ی الگوریتم بالا $O(log\ n)$ می‌باشد چون در نهایت باید ارتفاع درخت را بپیماییم.

 • محاسبه مرتبه‌ی x در بین n عدد ذخیره شده: این کار در درخت بدون اطلاعات اضافی در مرتبه‌ی $O(log\ n)$ قابل انجام نخواهد بود زیرا باید هربار تمام زیر درخت‌های مربوط به x را بپیماییم و تعداد این عناصر را بشماریم اما اگر در سوال ذکر شده بود که درخت ما تعداد عناصر زیر درخت‌های را نیز در خود ذخیره کرده است با فرض نیاز به جست‌و‌جوی x این کار در مرتبه $O(log\ n)$ قابل انجام است.
68- مسئله $-k$ مجموع بدین شکل تعریف می شود: مجموعه A از n عدد حقیقی و عدد k داده شده است. آیا k عضو از مجموعه A وجود دارند که جمع آنها صفر شود. چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟
 • مسئله 1- مجموع در زمان$O(1)$ قابل حل است.
 • مسئله ۲- مجموع در زمان$O(n)$ قابل حل است.
 • مسئله ۳- مجموع در زمان $O(n^2)$ قابل حل است.
1 صفر
23
32
4 1

گزاره‌ی اول مشخصا نادرست است چون از آنجا که آرایه لزوما مرتب نیست برای پیدا کردن عنصری که برابر با صفر باشد حداقل یک بار باید کل آرایه را جست‌وجو کنیم و مرتبه‌ی این کار $O(n)$ خواهد بود.

گزاره‌ی دوم نیز نادرست است. برای این کار سه روش زیر وجود دارد:

رویکرد 1: راه ساده برای انجام این کار این است که همه‌ی عناصر را بررسی کنید یعنی هربار عنصر اول را با $n-1$ عنصر بعدی چک کنیم سپس عنصر دوم را با $n-1$ عنصر بعدی چک کنیم و ... عنصر nام را با $n-1$ دیگر چک کنیم این جستجوی دارای مرتبه‌ی $O(n^2)$ است.

رویکرد 2: راه بهتر این است که آرایه را مرتب کنیم. این به $O(nlog\ n)$ نیاز دارد سپس برای هر x در آرایه A با جست‌وجوی دودویی عنصری که مجموعش با این عنصر برابر با صفر شود پیدا می‌کنیم که این کار نیز از مرتبه‌ی $O(nlog\ n)$ خواهد بود. حال روش دیگری نیز وجود دارد که برای آرایه‌ای که دارای عناصر اعداد طبیعی است فقط قابل استفاده است و با توجه به اینکه در صورت سوال ذکر شده است اعداد آرایه ما حقیقی هستند نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

رویکرد 3: بهترین راه این است که هر عنصر را در جدول هش (بدون مرتب سازی) درج کنید. این $O(n)$ مرتبه نیاز دارد. سپس برای هر x، ما فقط می‌توانیم مکمل آن یعنی عنصری که مجموعش صفر می‌شود را جستجو کنیم که $O(1)$ است. به طور کلی زمان اجرای این روش $O(n)$ است.

پس با توجه به حقیقی بودن اعضای این آرایه مرتبه‌ی این کار $O(nlog\ n)$ خواهد بود. برای گزاره‌ی سوم از الگوریتم زیر می‌توانید استفاده کنید:

آرایه را به ترتیب صعودی مرتب کنید. آرایه را از ابتدا تا انتها پیمایش کنید.

برای هر خانه‌ی i، دو متغیر $l = i + 1$ و $r = n – 1$ ایجاد کنید حال مجموع $[i]A$، $[l]A$ و $[r]َA$ را حساب می‌کنیم:

 1. اگر مجموع برابر با صفر باشد، این عناصر را پیدا کرده‌ایم
 2. اگر مجموع کمتر از صفر باشد، مقدار l را افزایش دهید، چون می‌خواهیم مقدار جمع بزرگتر شود و آز انجا که آرایه مرتب شده است داریم $A[l+1] > A [l]$ پس با این کار مقدار جمع بزرگتر می‌شود.
 3. اگر مجموع بزرگتر از صفر باشد، مقدار r را کاهش دهید، چون می‌خواهیم مقدار جمع کمتر شود و آز انجا که آرایه مرتب شده است داریم $A[r-1] < A [r]$ پس با این کار مقدار جمع خواهد شد.

مشخص است که مرتبه‌ی الگوریتم بالا برابر با:

$O(nlog\ n)+\ O(n^2)=O(n^2)$

چون برای بخش مرتب سازی $O(nlog\ n)$ داریم و برای بخش دوم الگوریتم برای هر خانه‌ی i این روند را تکرار کرده و بنابراین مرتبه $O(n^2)$ خواهد بود. پس فقط یک عبارت صحیح است.

69- مسئله جستجوی عنصر x در آرایه A شامل n عنصر را در نظر بگیرید. فرض کنید اطلاع داریم که توزیع ورودی به این صورت است که احتمال حضور عنصر x در نیمه دوم آرایه سه برابر احتمال حضور آن در نیمه اول است. همچنین برای هر نیمه، احتمال حضور در هر خانه یکسان است. تعداد مقایسه‌های الگوریتم جستجوی خطی برای یافتن عنصر x در آرایه به طور متوسط چقدر است؟ (فرض کنید طول آرایه A زوج است و عدد x در آرایه وجود دارد. ضمنا جستجوی خطی از ابتدای آرایه شروع می‌شود.)
1 $n$
2 $\frac {5}{8} n$
3 $\frac {3}{4} n$
4$\frac {n}{2}$

همانطور که به خاطر دارید متوسط تعداد مقایسه از فرمول زیر بدست میآمد:

متوسط مقایسه $\mathrm{=}\sum^{\mathrm{n}}_{\mathrm{1}}$ تعداد مقایسه‌ها * احتمال

حال برای مساله‌ی بالا از آنجا که احتمال اینکه این عنصر در بخش دوم باشد 3 برابر بخش اول است به عبارتی اگر احتمال حضور در بخش اول برابر x باشد، احتمال بخش دوم برابر باب 3x خواهد بود و از آنجا که این عنصر حتما در آرایه وجود دارد و احتمال آن برابر با یک هست پس داریم:

$\mathrm{x+3x=1}\mathrm{\to }\mathrm{4x=1}\mathrm{\to }\mathrm{x=}\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}$

حال فرض کنید برای آرایهی دیگری مانند B که دارای n خانه می‌باشد x در این آرایه موجود است. پس احتمال اینکه یک عناصر تصادفی در لیستی که انتخاب می‌کنیم برابر با x باشد چقدر است؟ خوب اگر احتمال حضور x در همه‌ی خانه‌ها برابر باشد (توزیع یکنواخت) در کل آرایه، این احتمال نیز برابر با $\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{n}}$  خواهد بود.

حال باید تعداد دفعات متوسط مقایسه را بدست آوریم برای سادگی اینکار متوسط تعداد را در هر بخش جدا را بدست آوریم و سپس جمع می‌کنیم (دقت کنید احتمال توزیع یا احتمال وجود در هر خانه برای هر بخش برابر $\frac{\mathrm{1}}{\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}}$ خواهد بود).

برای بخش اول تعداد متوسط مقایسه با احتمال حضور $\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}$ و احتمال حضور در هر خانه‌ی $\frac{\mathrm{2}}{n}$ برابر است با:

\[\text{ متوسط مقایسه}\mathrm{=}\underbrace{\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{\mathrm{1}}_{\text{با یک مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{+}\underbrace{\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توضیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{\mathrm{2}}_{\text{با دو مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{+}\underbrace{\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{\mathrm{3}}_{\text{با دو مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{+}\mathrm{\cdots }\mathrm{+}\underbrace{\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}}_{\text{با}\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\text{مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{=}\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}\mathrm{*}\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}\mathrm{*}\mathrm{(1+2+3+}\mathrm{\cdots }\mathrm{+}\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\mathrm{)=}\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}\mathrm{*}\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}\mathrm{*}\frac{\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\left(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\mathrm{+1}\right)}{\mathrm{2}}=\frac{n}{16}+\frac{1}{8}\] 

برای بخش دوم تعداد متوسط مقایسه با احتمال حضور $\frac{3}{4}$ و احتمال حضور در هر خانه‌ی $\frac{2}{n}$ برابر است با:

\[\text{ متوسط مقایسه}\mathrm{=}\underbrace{\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+1)}_{\text{با}(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+1)\text{مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{+}\underbrace{\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+2)}_{\text{با}\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+2\text{مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{+}\underbrace{\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+3)}_{\text{با}(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+3)\text{مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{+}\mathrm{\cdots }\mathrm{+}\underbrace{\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{4}}}_{\text{احتمال بخش اول}}\mathrm{*}\underbrace{\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}}_{\text{احتمال توزیع یکسان}}\mathrm{*}\underbrace{\mathrm{n}}_{\text{با}\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\text{مقایسه به جواب برسیم}}\mathrm{=}\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}\mathrm{*}\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}\mathrm{*}\mathrm{(}(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+1)\mathrm{+}(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+2)\mathrm{+}(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+3)\mathrm{+}\mathrm{\cdots }\mathrm{+}\mathrm{n)=}\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}\mathrm{*}\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}\mathrm{*}\frac{\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\left(\mathrm{n+}(\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}+1)\right)}{\mathrm{2}}=\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}\mathrm{*}\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{n}}\mathrm{*}\frac{\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{2}}\left(\frac{\mathrm{3n}}{\mathrm{2}}+1\right)}{\mathrm{2}}=\frac{9n}{16}+\frac{3}{8}\] 

پس تعداد متوسط مقایسه برای کل آرایه برابر است با:

تعداد متوسط مقایسه نیمه دوم + تعدادمتوسط مقایسه نیمه اول که نزدیکترین پاسخ گزینه 2 می‌باشد $=(\frac{n}{16}+\frac{1}{8})+(\frac{9n}{16}+\frac{3}{8})=\frac{10n}{16}+\frac{4}{8}=\frac{5n}{8}+\frac{1}{2}$

یاددآوری: جستجوی خطی در آرایه نامرتب استفاده می‌شود. اگر به‌ دنبال $n$ هستیم، $n$ را با عنصر اول آرایه مقایسه می‌کنیم، اگر برابر بود که تمام (می‌گوییم یافتیم) اما اگر برابر نبود می‌رویم سراغ عنصر دوم و...

حداقل مقایسه = $1$

یا آخری است یا اصلا در آرایه نیست $= n \to $ حداکثر مقایسه $n$

فرض کردیم  $n$ حتما درون آرایه است  $= \frac{n+1}{2}\rightarrow\theta\left(n\right)\rightarrow$  متوسط مقایسه

فرض کنیم $n$ درون آرایه است:

متوسط مقایسه = $\sum^n_1{\text{تعداد مقایسه}}\times \text{احتمال}$

احتمال وجود $n$ در هر خانه = $\frac{1}{n}$

متوسط تعداد مقایسه = $\frac{1}{n}\times 1+\frac{1}{n}\times 2+\frac{1}{n}\times 3+\dots +\frac{1}{n}\times n=\frac{1}{n}\left(1+2+3+\dots +n\right)$

$=\frac{n\left(n+1\right)}{n\times2}=\frac{n+1}{2}$

 

با احتمال $n$ درون آرایه است

احتمال وجود $n$ در هر خانه = $\frac{P}{n}$

احتمال عدم وجود $n$ در آرایه = $1-P$

متوسط مقایسه = $\frac{P}{n}\times1+\frac{P}{n}\times2+\ldots+\frac{P}{n}\times n+\left(1-P\right)\times n=\frac{P}{n}\times\frac{n\left(n+1\right)}{2}+\left(1-P\right)n$

تست) فرض کنید $X$ به احتمال 50 درصد داخل آرایه است، برای یافتن $n$ با جستجوی خطی بطور متوسط چندتا عنصر آرایه را باید چک کنیم؟

 1. $\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{2}}$
 2. $\frac{\mathrm{3}}{\mathrm{4}}$
 3. $\frac{\mathrm{2}}{\mathrm{3}}$
 4. $\frac{\mathrm{1}}{\mathrm{3}}$

$\frac{1}{2}\times\frac{n+1}{2}+\frac{1}{2}n=\frac{3}{4}n+\frac{1}{2}$

70- آرایه A شامل n عنصر داده شده است. عنصری از آرایه که حداقل $\frac{n}{\mathrm{3}}$ بار تکرار شده باشد را یک عضو پر تکرار می‌نامیم. می‌خواهیم در آرایه A یک عضو پر تکرار را در صورت وجود پیدا کنیم. برای این کار از یک روش تقسیم و غلبه به این صورت استفاده می‌کنیم: ابتدا آرایه را به سه قسمت با اندازه برابر تقسیم می‌کنیم و در هر کدام از قسمت‌ها بطور بازگشتی در صورت وجود یک عضو پر تکرار را پیدا می‌کنیم. سپس میزان تکرار هر کدام از این سه عضو پر تکرار را در آرایه اصلی جستجو می‌کنیم و در صورتی که میزان تکرار هر عضو حداقل $\frac{n}{\mathrm{3}}$ بود آن عضو را به عنوان عضو پرتکرار برمی‌گردانیم. کدام گزاره درخصوص این الگوریتم درست است؟ (فرض کنید n توانی از ۳ است.)
1 زمان اجرا $O(n\; log\; n)$ است، اما الگوریتم لزوما درست کار نمی‌کند.
2 زمان اجرا $O(n \;log\; n)$ است و الگوریتم درست کار می‌کند.
3زمان اجرا $O(n)$ است، اما الگوریتم لزوما درست کار نمی‌کند.
4 زمان اجرا $O(n)$ است و الگوریتم درست کار می‌کند.

رابطه بازگشتی الگوریتم بالا به صورت زیر خواهد بود:

$T(n)=3T(\frac{n}{3})+n$

مشخص است که مرتبه‌ی این رابطه بازگشتی $O(nlog\ n)$ خواهد بود حال باید صحیح بودن این الگوریتم چک شود برای این کار کافیست مثالی بزنیم مثلا آرایه زیر را در نظر بگیرید:

مشکل الگوریتم ذکر شده در این بخش است که در سوال عنوان شده در هر زیر آرایه فقط یک عضو پر تکرار را می‌یابیم پس یعنی اگر در زیر آرایه‌ای دو عضو پر تکرار باشد ممکن است یکی را از دست بدهیم.

مشکل الگوریتم ذکر شده در این بخش است که در سوال عنوان شده در هر زیرآرایه فقط یک عضو پرتکرار را می‌یابیم پس یعنی اگر در زیرآرایه‌ای دو عضو پرتکرار باشد ممکن است یکی را از دست بدهیم مثلاً داریم:

البته مشکل دیگری نیز این الگوریتم دارد، که آن مشکل این است که ممکن است عضوی مانند x در کل عضو با بیشترین تکرار باشد ولی در هیچ‌یک از سه قسمت آرایه عضو با بالاترین تکرار نباشد، به مثال زیر دقت کنید:

140

حال بررسی می‌کنیم که هریک از اعداد 7 و 4 و 9 چندبار در کل آرایه تکرار شده است (مرتبه این‌کار $\theta \left(n\right)$ است)

بنابراین الگوریتم مطرح شده دارای مرتبه‌ی $O(nlog\ n)$ خواهد بود اما لزوما به درستی کار نخواهد کرد.

71- آرایه نامتناهی A را در نظر بگیرید. فرض کنید در n خانه اول این آرایه n عدد صحیح متناهی به صورت مرتب شده صعودی قرار گرفته‌اند و بقیه خانه‌های آرایه با $\infty$پر شده است. به ازای عدد x داده شده می‌خواهیم بررسی کنیم آیا عدد X در آرایه وجود دارد یا خیر. با چه مرتبه زمانی می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟ (با فرض آن که مقدار n را از قبل نمی‌دانیم.)
1$O(n)$
2 $O( log ^2\; n)$
3$O( log\; n)$
4 $O$

کافیست از ایده‌ی جست‌وجوی دودویی کمک بگیریم و به این صورت عمل می‌کنیم.

ابتدا عنصر i آرایه A یعنی $ A[i]$ را بررسی می‌کنیم حال سه حالت پدید می‌آید:

 1. اگر $A[i]>x$ بود یعنی عناصر با مقادیر کوچکتر باید دنبال x بگردیم پس مانند جست‌وجوی دودویی عمل می‌کنیم یعنی $\frac{i}{2}=mid$ در نظر گرفته و به صورت زیر عمل می‌کنیم:
  1. اگر $A[mid]=x$ عنصر را در آرایه یافتیم.
  2. اگر $A[mid]<x$ پس در بازه‌ی $A[mid+1\cdots i]$ جست‌وجو ادامه می‌دهیم.
  3. اگر $A[mid]>x$ پس در بازه‌ی $A[1\cdots mid-1]$ جست‌وجو ادامه می‌دهیم. 
 2. اگر $A[i]<x$ بود یعنی عنصر x ممکن است در آرایه باشد، پس اندیس را دوبرابر کرده یعنی $A[i*2]$ و به جست‌وجو ادامه ‌می‌دهیم.
 3. اگر $A[i]=x$ بود یعنی عنصر x را پیدا کرده‌ایم.

برای شروع مقدار $i=1$ در نظر گرفته و جست‌وجو را در آرایه اغاز می‌کنیم. مشخص است که مرتبه‌ی الگوریتم بالا $O\left(\log{n}\right)$ است.

۷۲- فرض کنید G یک گراف بدون جهت و بدون وزن با n رأس و m یال باشد. مسئله زیر را در نظر بگیرید:

به ازای دو رأس u و v داده شده و پارامتر ورودی k ، آیا تعداد کوتاه ترین مسیرها بين u و v حداقل k است؟ کدام گزینه در مورد این مسئله درست است؟

1 می‌توان الگوریتمی با زمان اجرای چند جمله‌ای برای این مسئله ارائه داد، اما زمان اجرای این الگوریتم نمی‌تواند برحسب n و m خطی باشد.
2 می‌توان الگوریتمی با زمان اجرای $O(m+n)$ برای این مسئله ارائه داد.
3 این یک مسئله ان پی - تمام است.
4 این یک مسئله ان پی - سخت است.

دقت کنید برای پیدا کردن

حال با توجه به اینکه وزن همه‌ی یال‌ها برابر است با استفاده از BFS می‌توانیم با مرتبه‌ی بهتری این کار را انجام دهیم:

در پیمایش BFS یک آرایه به نام $Distance$ تعریف می‌کنیم، سپس Distance راس شروع را صفر می‌دهیم هر راسی که راس شروع ملاقات کرد $Distance$ را برابر با 1 می‌دهیم سپس اگر راس x، راس y را ملاقات کند $d[y]=d[x]+1$ در انتها فاصله هر راس به راس شروع مشخص است در واقع $distance$ عمق هر نود نسبت به نقطه شروع را می‌دهد.

129

حال اگر BFS با ماتریس مجاورتی پیاده شود دارای مرتبه $\theta(n^2)$ و اگر با لیست مجاورتی پیاده شود دارای مرتبه $\theta(n+e)$ است. در نتیجه بهترین مرتبه برای این کار $\theta(n+e)$ است.

دقت کنید در این سوال از ما تعداد کوتاهترین مسیر بین دو راس خواسته شده است بنابراین کافیست در الگوریتم بالا فقط اگر در طی BFS در طول مسیری به راس مقصد برخوردیم هربار با استفاده از شمارنده‌ای این تعداد برخوردها بشماریم و در نهایت تعداد مسیرهای یافت شده را با k مقایسه کنیم و پس همچنان در مرتبه \theta(n+e) می‌توان به پاسخ رسید.

یاددآوری:

الگوریتم برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر از راس مشخص به همه‌ی راس‌ها:

 1. الگوریتم بلمن فورد: برای گراف‌هایی که یال منفی نیز دارند جواب می‌دهد و اگر سیکل منفی قابل دسترس از راس مورد نظر وجود داشته باشد آن سیکل را تشخیص داده و اعلام می‌کند. این الگوریتم به این صورت کار می‌کند ابتدا همه رئوس را مقداردهی اولیه می‌کند (فراخوانی init) سپس $n-1$ بار که n تعداد رئوس گراف است، هربار روی همه‌ی یال‌ها به ترتیب دلخواهی که خودش از اول مشخص کرده عمل relax کردن را انجام می‌دهد. (مرتبه بلمن فورد با لیست مجاورتی برابر $\theta(ne)$ و با ماتریس برابر با $\theta\left(n^3\right)$ است.)
 2. الگوریم دایجسترا: این الگوریتم فرض می‌کند که گراف یال با وزن منفی ندارد و به جای اینکه $n-1$ بار همه‌ی یال‌ها relax کند، فقط یک بار اینکار را انجام می‌دهد ولی دیگر نمی‌تواند به هر ترتیب دلخواهی باشد. بنابراین برای وزن منفی ممکن است نادرست پاسخ بدهد.

نکته)مرتبه دایجسترا

 1. در صورت استفاده از ماتریس مجاورتی: $\theta(\mathbf{n}^\mathbf{2})$
 2. در صورت استفاده از لیست مجاورتی:

\[\left\{\ \ \  \begin{array}{c}binary\ minheap\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{T(n)}\mathrm{\in }\mathrm{\ }\theta \mathrm{(e\ log\ n)} \\ fibonacci\ heap\mathrm{\ }\mathrm{\Rightarrow }\mathrm{T(n)}\mathrm{\in }\mathrm{\ }\theta \mathrm{(e+\ n\ log\ n)} \end{array}\right.\] 

الگوریتم پیدا کردن کوتاه‌ترین فاصله بین هر دو راس:

الگوریتم فلوید: یک الگوریتم با استفاده از برنامه نویسی پویا برای گراف‌های بی جهت و جهتدار با یال‌های منفی و مثبت اما بدون سیکل منفی است و مانند الگوریتم بلمن فورد اگر سیکل منفی وجود داشته باشد ان را تشخیص می‌دهد واعلام می‌کند. الگوریتم فلوید در $\theta(\mathbf{n}^\mathbf{3})$ همه‌ی مسیرهای ممکن در یک گراف بین هر جفت راس را مقایسه می‌کند.

شبیه سازی الگوریتم فلوید را در لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید:

Floyd-Warshall (all pairs shortest paths)

پاسخ تشریحی هوش مصنوعی کنکور ارشد کامپیوتر 1401

۷۳- فرض کنید در یک مسئله جستجو که توسط الگوریتم $A^*$ با جستجوی درختی حل می‌شود، دو تابع مکاشفه متفاوت قابل قبول$h_1$ و $h_2$ قابل تصور باشند. اگر از $h_1$ و $h_2$ با استفاده شود، به ترتیب $n_1$ و $n_2$ گره قبل از توقف الگوریتم توسعه داده می‌شوند. در این خصوص، کدام مورد درست است؟

1 اگر $n_1\ge n_2$، آنگاه به ازای همه حالات $h_1(s)\ge h_2(s),S$
2 اگر $n_1\ge n_2$، آنگاه به ازای همه حالات $h_1(s)\le h_2(s),S$
3اگر به ازای همه حالات $h_1(s)\le h_2(s),S$ آنگاه $n_1\le n_2$،
4 اگر به ازای همه حالات $h_1(s)\le h_2(s),S$ آنگاه $n_1\ge n_2$

در صورت سوال اشاره شده است که هر دو تابع مکاشفه‌ای قابل قبول هستند به این معنی که در تمامی گره‌ها

$h_1(s), h_2(s) \le h^*(s)$ برقرار می‌باشد و از آن‌‌جایی که شرط قابل قبول بودن برای هر دو هیوریستیک برقرار است، با استفاده از هر دو تابع مسیر بهینه حاصل می‌شود و در واقع فرق هر کدام از این هیوریستیک‌ها در تعداد گره‌هایی است که بسط می‌دهند.

گزینه ۱ و ۲ : اگر تعداد گره‌های توسعه داده شده با استفاده از یک هیوریستیک کمتر مساوی دیگری باشد نمی‌توان لزوما نتیجه گرفت که به ازای تمام گره‌ها یکی از یکی دیگر بزرگ‌تر است چرا که ممکن است  حالتی وجود داشته باشد که در برخی گره‌ها هیوریستیک اول بزرگتر باشد و در برخی دیگر هیوریستیک دوم اما باز هم در مجموع یکی تعداد گره بیشتری را بسط دهد.

گزینه ۳ و ۴ : در گزینه سوم و چهارم به این اشاره شده است که $h_1(s) \le h_2(s)$ می‌باشد یعنی مقادیر هیوریستیک دوم برای هر گره به هزینه واقعی آن گره تا هدف یعنی h* نزدیک‌تر است (به عبارتی می‌توان گفت این هیوریستیک از دیگری دقیق تر است) در این حالت می‌توان نتیجه گرفت فضای حالتی را که هیوریستیک دوم نیاز دارد بررسی کند تا مسیر بهینه را پیدا کند کوچک‌تر مساوی هیوریستیک اول است و در نتیجه تعداد گره کمتری را برای رسیدن به هدف بسط می‌دهد. شکل زیر بیانگر فضای جستجو برای دو هیوریستیک است اگر بدانیم که $h_1(s) \le h_2(s)$ : (البته در حالت تساوی خطوط روی هم می‌افتند)

130

74- چه تعداد از گزاره‌های زیر، در جستجوی K پرتو (K-beam search)، درست است؟
 • در نهایت، همه K جواب نهایی، به بهینه‌های محلی متفاوت همگرا می‌شوند.
 • این جستجو معادل با K جستجوی تپه‌نوردی مستقل از هم است.
 • با افزایش K، احتمال همگرایی به یک حالت بهینه عمومی کاهش می‌یابد.
1 صفر
23
3 2
41

جستجو پرتو محلی : 

این روش مشابه روش تپه‌نوردی است با این تفاوت که در این الگوریتم در هر مرحله به‌جای اینکه فقط بهترین گره را در حافظه نگه‌داریم، k بهترین گره را در هر مرحله ذخیره می‌کنیم. روش کار این الگوریتم به این صورت است که در ابتدا با k گره تصادفی شروع می‌کنیم و سپس در هر مرحله از بین تمام همسایه‌های این k گره، k بهترین گره را برای مرحله بعدی انتخاب می‌کنیم به عبارتی در این حالت اگر یکی از گره‌های همسایه تولید شده هدف باشد که الگوریتم به جواب رسیده است در غیر اینصورت به سراغ k بهترین همسایه می‌رویم و این کار را تا رسیدن به هدف تکرار می‌کنیم.

عبارت اول : لزوما درست نیست و ممکن است تعدادی از k جواب نهایی به بهینه‌های محلی یکسانی همگرا شوند (فرض کنید که مثلا یک قله داریم و هر کدام از جواب‌ها از یک طرف قله به آن همگرا می‌شوند)

عبارت دوم : این عبارت نیز درست نیست واین دو الگوریتم با هم مشابه هستند اما معادل نیستد چرا که در روش اجرای k جستجو تپه‌نوردی مستقل هیچگونه اطلاعاتی بین گره‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شود و هر کدام به صورت مستقل اجرا می‌شوند در حالیکه در روش پرتو محلی انتخاب k بهترین همسایه از بین همسایه‌های تمامی k گره جاری انتخاب می‌شود و مثلا ممکن است چند همسایه از یک گره انتخاب شود و از گره‌هایی هیچ همسایه‌ای انتخاب نشود که همان‌طور که اشاره شده با اجرای موازی k جستجو تپه‌نوردی متفاوت است. 

عبارت سوم : در روش جستجو پرتو محلی هر چه k دارای تنوع کمتری باشد در نتیجه ناحیه کوچکتری از مسئله جستجو می‌شود و این روش کارایی خود را در این حالت از دست می‌دهد. حال هر چه k عددی بزرگتری باشد در صورتی که جمعیت اولیه به صورت تصادفی انتخاب شود و این عدد k بزرگتر منجر به تنوع بیشتر شود می‌توان گفت در این حالت احتمال همگرایی به یک حالت بهینه عمومی افزایش می‌یابد چرا که احتمال دست‌یابی به بهینه محلی و ناحیه‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد در این حالت بیشتر می‌شود. 

در نتیجه هیچکدام از گزاره‌های بیان شده در این سوال درست نیستند. 

۷۵- در الگوریتم جستجوی محلی شروع مجدد تصادفی، به صورت متوسط با ۵۰ بار جستجو، به پاسخ بهینه عمومی مسئله می‌رسیم. چقدر احتمال دارد با حداکثر دو بار جستجو (یعنی حداکثر یک بار شروع تصادفی مجدد) به بهینه عمومی برسیم؟
1 0/04
20/0396
3 0/02
4 0/0196

نکات : 

-          اگر احتمال موفقیت الگوریتم جستجو محلی با شروع مجدد تصادفی در هر بار برابر p باشد آنگاه متوسط تعداد دفعات شروع مجدد برای رسیدن به پاسخ بهینه عمومی در این الگوریتم برابر $\frac{1}{p}$ می‌باشد. 

(برای اثبات نکته بالا باید از تعریف امید ریاضی برای متغیر دارای توزیع هندسی کمک گرفت : 

131

-          اگر احتمال موفقیت الگوریتم جستجو محلی با شروع مجدد تصادفی در هر بار برابر p باشد آنگاه تعداد گام‌های مورد انتظار برای رسیدن به پاسخ بهینه برابر است با:

تعداد کل گام‌ها : ( تعداد گام‌ها در تپه‌نوردی در حالت موفق) + (تعداد گام‌ها در تپه‌نوردی در حالت ناموفق) $(\frac{1}{p}-1)$

 در صورت سوال احتمال رسیدن به بهینه عمومی با حداکثر دوبار جستجو خواسته شده است که این احتمال را می‌توان به صورت احتمال رسیدن به بهینه محلی در اولین جستجو و احتمال نرسیدن در اولین جستجو و رسیدن در دومین جستجو در نظر گرفت. طبق روابط زیر می‌توان این احتمال را محاسبه کرد.

از آن‌جایی که متوسط تعداد دفعات شروع مجدد برای رسیدن به پاسخ بهینه عمومی در این الگوریتم ۵۰ داده شده است پس طبق نکته اول احتمال موفقیت الگوریتم جستجو محلی با شروع مجدد تصادفی در هر بار برابر   می‌باشد. 

احتمال رسیدن به بهینه محلی در اولین جستجو : $\frac{1}{50}=0/02$

احتمال رسیدن به بهینه محلی در اولین جستجو :‌ $\frac{49}{50} × \frac{1}{50}=0/0196$

که مجموع دو احتمال بالا برابر است با 0/0196 که معادل گزینه سوم است. 

76- فرض کنید  P, Q, R, S گزاره‌های منطقی هستند که احتمال درستی یا نادرستی آنها یکسان است. همچنین می‌دانیم که گزاره شرطی $P\rightarrow \sim Q$ نادرست است. احتمال درستی گزاره شرطی مرکب $(\sim Q\rightarrow R)\wedge (P\rightarrow S)$ چقدر است؟
10/125
2 0/16
30/25
4 0/5

در صورت سوال اشاره شده است که احتمال درستی یا نادرستی گزاره‌های P, Q, R, S یکسان است به این معنی که برای مثال $P(S)\ =\ P(\neg S)\ =\ 0.5$ برقرار است. هم‌چنین می‌دانیم که گزاره شرطی $P\ \to \ \sim Q$ نادرست است و این گزاره فقط در حالتی می‌تواند نادرست باشد که P = True و Q = True باشد. از طرفی صورت سوال از ما احتمال درستی گزاره شرطی مرکب $\ (\sim Q\ \to \ R)\ \wedge \ (P\ \to \ S)$ را خواسته است که برای به دست آوردن این احتمال باید حالتی که این گزاره در آنها درست است و احتمال آن حالات را بدست آوریم. در ابتدا مقادیر معادل P و Q را جایگذاری می‌کنیم.

$(\sim Q\ \to \ R)\ \wedge \ (P\ \to \ S) \\ \left(\sim True\to R\right)\wedge \left(True\to S\right) \\ \left(False\to R\right)\wedge \left(True\to S\right)$

در مرحله بعد برای این که گزاره بالا برقرار باشد باید هر یک از گزاره‌های $True \rightarrow S$ و $(False \rightarrow R)$ برقرار باشند. بخش $(False \rightarrow R)$ که مستقل از اینکه R چه مقداری دارد همیشه برقرار است اما بخش $True \rightarrow S$ فقط در صورتی که S = True باشد برقراراست با این شرایط احتمال درستی گزاره شرطی مرکب $(\sim Q\ \to \ R)\ \wedge \ (P\ \to \ S)$ برابر است با :

$P((\sim Q\ \to \ R)\ \wedge \ (P\ \to \ S)\ =\ True\ \ |(\ P\ \to \ \sim Q)\ =\ False)$

$\ =\ \frac{P(((\sim Q\ \to \ R)\ \wedge \ (P\ \to \ S)\ =\ True)\ \ \wedge \ ((P\ \to \ \sim Q\ )\ =\ False)\ )\ }{P((P\ \to \ \sim Q\ )\ =\ False)\ )}$

$=\frac{P\left(\mathrm{P=T,Q=T,R=T,S=T}\right)+P\left(\mathrm{P=T,Q=T,R=F,S=T}\right)}{P\left(\mathrm{P=T,Q=T}\right)}\ =\ \frac{0.5\times \ 0.5\ \times 0.5\ \times 0.5\ +\ 0.5\times \ 0.5\ \times 0.5\ \times 0.5}{4\left(0.5\times 0.5\times 0.5\times 0.5\right)}\ =\ 0.5$

۷۷- در نمونه برداری Gibbs از متغیرهای تصادفی دودویی در مدل شبکه بیزی زیر، متغیرهای $A=0,B=1$ و $D=0$ تا اینجای کار نمونه برداری شده‌اند. در لحظه بعد که متغیر C قرار است نمونه‌برداری شود، به چه احتمالی مقدار آن صفر خواهد شد؟

\[\mathbf {A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D}\]

$\mathbf{P(D =}\text{0}\text{ | C=}\text{0}\text{)=}\text{0/1}$ $P(C = \text{0}\text{ | B=}\text{0}\text{)=}\text{0/1}$ $P(A = \text{0}\text{)=}\text{0/5}$
$\mathbf{P(D =}\text{0}\text{ | C=}\text{0}\text{)=}\text{0/8}$ $P(C = \text{0}\text{ | B=}\text{0}\text{)=}\text{0/8}$ $P(B = \text{0}\text{ | A=}\text{0}\text{)=}\text{0/8}$
    $P(B = \text{0}\text{ | A=}\text{0}\text{)=}\text{0/1}$
1$\frac {9}{17}$
2$\frac {8}{9}$
3$\frac {8}{17}$
4 $\frac {1}{9}$

در این سوال صرف نظر از ایکه نمونه‌برداری Gibbs چیست و چگونه عمل نمونه‌برداری را انجام می‌دهد می‌توان به صورت زیر به حل سوال پرداخت. 

توزیع احتمال توأم متغیرها براساس مدل شبکه بیزی داده شده در صورت سوال را می‌توان به صورت زیر نوشت : 

$P\left(A,B,C,D\right)=P\left(A\right)P\left(B\mathrel{\left|{ A}\right.}\right)P\left(C\mathrel{\left|\right.}B\right)P\left(D\mathrel{\left|\right.}C\right)$

در صورت سوال گفته شده است که تا به اینجای کار متغیرهای A=0, B=1, D=0 نمونه‌برداری شده اند و سپس احتمال شرطی زیر خواسته شده است:

$P\left(C=0\mathrel{\left|{C=0 \mathrm{A=0,B=1,D=0}}\right.}\mathrm{A=0,B=1,D=0}\right)\ =\ $

$\mathrm{\ }\frac{P\left(C=0,\mathrm{A=0,B=1,D=0}\right)}{P\left(C=1,\mathrm{A=0,B=1,D=0}\right)\mathrm{+}P\left(C=0,\mathrm{A=0,B=1,D=0}\right)}$

$=\ \frac{P(A=0)P(B=1|A=0)P(C=0|B=1)P(D=0|C=0) }{P(A=0)P(B=1|A=0)P(C=1|B=1)P(D=0|C=1)+P(A=0)P(B=1|A=0)P(C=0|B=1)P(D=0|C=0)}$

$=\ \frac{0.5\times \ 0.2\ \times \ 0.1\times 0.8\ }{0.5\times \ 0.2\ \times \ 0.1\times 0.8\ +\ 0.5\times \ 0.2\ \times \ 0.9\times 0.1}\ =\ \frac{0.8\ }{0.8\ +\ \ 0.9}\ =\ \frac{8}{17}$

132

۷۸- به منظور دسته‌بندی متون به دو کلاس، از یک مدل بیز ساده (Naȉve Bayes) استفاده کرده‌ایم. از روش بیشینه درست‌نمایی جهت به دست آوردن جداول احتمال شرطی ویژگی‌ها استفاده می‌کنیم. در زمان ارزیابی با متنی روبه رو شده‌ایم که واژگانی دارد که در داده‌های آموزش کلاس اول دیده نشده است، ولی همه واژگان آن در داده‌های آموزشی کلاس دوم دیده شده است. دسته بند چه خواهد کرد؟
1 متن دیده شده را الزام به کلاس دوم دسته‌بندی خواهد کرد.
2متن دیده شده را الزاما به کلاس اول دسته‌بندی خواهد کرد.
3 متن دیده شده را با احتمال بیشتر از 0/5 به کلاس دوم دسته‌بندی می‌کند.
4 متن دیده شده را با احتمال بیشتر از 5/0 به کلاس اول دسته‌بندی می‌کند.

ابتدا به دسته‌بند naïve bayes  و نحوه عملکرد آن را معرفی می‌کنیم و سپس به پاسخ سوال می‌پردازیم. 

الگوریتم دسته بندی بیز ساده naïve bayes

الگوریتم دسته بندی بیز ساده naïve bayes از دو کلمه  naïve و bayes تشکیل شده است.  به این دسته‌بند Naive می‌گویند زیرا فرض بر آن است که وقوع یک ویژگی خاص مستقل از وقوع سایر ویژگی‌ها باشد و به آن Bayes گفته می‌شود زیرا به اصل قضیه بیز بستگی دارد.

قضیه بیز را می‌توان یک مدل برمبنای احتمال شرطی در نظر گرفت. فرض کنید $X=(x_1,x_2,..., x_n)$ برداری از n ویژگی‌ را بیان کند که به صورت متغیرهای مستقل هستند. به این ترتیب می‌توان احتمال رخداد $C_k$ یعنی $p(C_k|x_1,x_2,...,x_n)$ را به عنوان یکی از حالت‌های کلاس رخدادهای مختلف به ازاء kهای متفاوت، به شکل زیر نمایش داد.

133

به این ترتیب برای محاسبه احتمال $p(C_k|x_1,x_2,...,x_n)$ کافی است از «احتمال توام» (Joint Probability) کمک بگیریم و به کمک احتمال شرطی با توجه به استقلال متغیرها، آن را ساده کنیم.

134

با فرض استقلال مولفه‌ها یا ویژگی‌های xiها از یکدیگر می‌توان احتمالات را به شکل ساده‌تری نوشت. کافی است رابطه زیر را در نظر بگیریم.

135

به این ترتیب احتمال توام را به صورت حاصلضرب احتمال شرطی می‌توان نوشت.

136

نکته: در رابطه بیز، مخرج کسر در همه محاسبات یکسان و ثابت است در نتیجه می‌توان احتمال شرطی را متناسب با احتمال توام در نظر گرفت. 

در مرحله بعد برای ساختن یک دسته‌بند از روش حداکثر درست‌نمایی استفاده می‌کنیم و بر اساس رابطه بدست آمده در بالا احتمال تعلق به هر کلاس را به صورت زیر محاسبه کرده و محتمل‌ترین کلاس را برای داده انتخاب می‌کنیم. 

137

دسته‌بندی متن به کمک دسته‌بندی بیز ساده

در این بخش به کمک تکنیک دسته‌بند بیز، مسئله تفکیک متن‌ها را حل می‌کنیم. قرار است براساس محتویات اسناد متنی آن‌ها را در دسته‌های مشخصی جای دهیم. برای مثال نامه‌های موجود در صندوق پست الکترونیکی را به دو گروه اصلی (کلاس یک) و هرزنامه (کلاس دو) طبقه‌بندی کنیم. فرض کنید که احتمال اینکه کلمه $w_i$ از یک سند در دسته C قرار گیرد برابر با $p(w_i|C)$ باشد. به این ترتیب مشخص است که این احتمال به طول سند و خصوصیات دیگر سند مرتبط نیست در نتیجه کلمات به طور تصادفی در متن توزیع شده‌اند. پس شرط استقلال وجود دارد. در مرحله بعد برای محاسبه احتمال تعلق نامه به هر کدام از کلاس‌ها از رابطه بدست آمده در بخش قبل استفاده کرده و کلاسی را که این احتمال برای آن بیشتر بدست آمده است را بعنوان کلاس متن در نظر می‌گیریم. 

پاسخ سوال :

در صورت سوال به این اشاره شده است که در زمان ارزیابی با متنی رو به رو شدیم که واژگانی دارد که همه واژگان آن در داده‌های آموزشی کلاس دوم دیده شده‌اند این به این معنی است که احتمال $p(w_i|c_2)$ مقداری مثبت است که براساس میزان تکرار واژه $w_i$ می‌تواند بزرگ یا کوچک باشد. هم‌چنین صورت سوال گفته است که متن مورد ارزیابی واژگانی دارد که در داده‌های آموزش کلاس اول دیده نشده است و این به این معنی است که $p(w_i|c_1)$ در واقع برای آن صفر است البته این مقدار را در عمل برابر با صفر در نظر نمی‌گیرند چرا که مقدار صفر در ضرب با مقدار احتمال سایر کلمات احتمال بقیه کلمات را نیز نادیده می‌گیرد و در نهایت مقدار احتمال کل برابر صفر بدست می‌آید در نتیجه برای کلماتی که آن را در داده آموزش این کلاس نداشتیم مقدار آن را یک مقدار بسیار کوچک در نظر می‌گیرند. از طرفی از آن جایی که دو کلاس داریم با فرض اینکه احتمال پیشین هر کدام از کلاس‌ها برابرست در هنگام محاسبه عبارت زیر با مفروضات صورت سوال، مقدار احتمال برای کلاس دوم بیشتر از کلاس اول بدست می‌آید و می‌توان گفته دسته‌بند متن دیده شده را الزاما به کلاس دوم دسته‌بندی خواهد کرد.

138

۷۹- فرض کنید چهار متغیر تصادفی دودویی A, B, C, D داریم که با شبکه بیزی زیر مدل شده‌اند. مقدار $(A=1|B=0,D=1)$ چقدر است؟
    $\mathbf{A\ \ \ \rightarrow \ \ \ \ B}$
    $\downarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \downarrow$
    $C\ \ \ \ \rightarrow \ \ \ D$
$\mathbf{P(D =}\text{0}\text{ | B=}\text{1}\text{ ,C=}\text{0}\text{)=}\text{0/5}$ $P(B = \text{0}\text{ |A=}\text{0}\text{)=}\text{0/8}$ $P(A = \text{0}\text{)=}\text{0/5}$
$\mathbf{P(D =}\text{0}\text{ | B=}\text{0}\text{ , C=}\text{1}\text{)=}\text{0/5}$ $P(B = \text{0}\text{ | A=}\text{1}\text{)=}\text{0/2}$ $P(C = \text{0}\text{ | A=}\text{0}\text{)=}\text{0/1}$
$\mathbf{P(D =}\text{0}\text{ | B=}\text{1}\text{ , C=}\text{1}\text{)=}\text{0}$ $P(D = \text{0}\text{ | B=}\text{0}\text{ , C=}\text{0}\text{)=}\text{1}$ $P(C = \text{0}\text{ | A=}\text{1}\text{)=}\text{0/8}$
1 $\frac {18}{100}$
2 $\frac {1}{100}$
3$\frac {1}{19}$
4 صفر

توزیع احتمال توأم متغیرها براساس مدل شبکه بیزی داده شده در صورت سوال را می‌توان به صورت زیر نوشت :

$P(A, B,C,D)=P(A)P(B|A)P(C|A)P(D|C,B)$

از طرفی صورت سوال مقدار $P(A=1| B=0, D=1)$ را خواسته است که برای محاسبه آن داریم : 

$P(A=1|B=0,D=1)=\frac{P(A=1,B=0,D=1)}{P(B=0,D=1)}$

$=\ \frac{\mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1,\ }C=1\right)+\ \mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1,\ C=0}\right)}{\mathrm{P}\left(\mathrm{A=1,C=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)+\ \mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},C=0,\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)\mathrm{+\ P}\left(\mathrm{A=0},C=0,\ \mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)+\ \mathrm{P}\left(\mathrm{A=0},\ C=1,\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)}$

برای محاسبه عبارت صورت کسر بالا داریم : 

$\mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1,\ }C=1\right)+\ \mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1,\ C=0}\right)=\ $

$P\left(A=1\right)P\left(B=0\mathrel{\left|{B=0 A=1}\right.}A=1\right)P\left(C=1\mathrel{\left|{C=1 A=1}\right.}A=1\right)P\left(D=1\mathrel{\left|{D=1 C=1,\ B=0}\right.}C=1,\ B=0\right)+\ P\left(A=1\right)P\left(B=0\mathrel{\left|{B=0 A=1}\right.}A=1\right)P\left(C=0\mathrel{\left|{C=0 A=1}\right.}A=1\right)P\left(D=1\mathrel{\left|{D=1 C=0,\ B=0}\right.}C=0,\ B=0\right)=\ $

$P(A=1)P(B=0| {B=0 A=1}A=1)\ (\ P(C=1| {C=1 A=1}A=1)P(D=1| {D=1 C=1,\ B=0 }C=1,\ B=0)+\ P(C=0| {C=0 A=1 }A=1)P(D=1| {D=1 C=0,\ B=0 }C=0,\ B=0))$

$=0.5\ \times 0.2\ \ \left(\ 0.2\times 0.5\ +\ \ 0.8\times 0\right)=0.01$

و هم‌چنین مخرج کسر نیز به‌صورت زیر محاسبه می‌شود :

$\mathrm{P}\left(\mathrm{A=1,C=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)+\mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},C=0,\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)\mathrm{+P}\left(\mathrm{A=0},C=0,\ \mathrm{B=0,\ D=1}\right)+\mathrm{P}\left(\mathrm{A=0},\ C=1,\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right) = $

$0.01+\ P\left(A=0\right)P\left(B=0\mathrel{\left| {B=0 A=0}\right. }A=0\right)P\left(C=0\mathrel{\left| {C=0 A=0}\right. }A=0\right)P\left(D=1\mathrel{\left|\vphantom{D=1 C=0,\ B=0}\right. }C=0,\ B=0\right)+\ P\left(A=0\right)P\left(B=0\mathrel{\left| {B=0 A=0}\right. }A=0\right)P\left(C=1\mathrel{\left| {C=1 A=0}\right. }A=0\right)P\left(D=1\mathrel{\left| {D=1 C=1,\ B=0}\right. }C=1,\ B=0\right)=$

$=0.01+\ \ P\left(A=0\right)P\left(B=0\mathrel{\left| {B=0 A=0}\right. }A=0\right)\ \left(P\left(C=0\mathrel{\left| {C=0 A=0}\right. }A=0\right)P\left(D=1\mathrel{\left| {D=1 C=0,\ B=0}\right. }C=0,\ B=0\right)+P\left(C=1\mathrel{\left| {C=1 A=0}\right. }A=0\right)P\left(D=1\mathrel{\left| {D=1 C=1,\ B=0}\right. }C=1,\ B=0\right)\right)$ 

$=0.01+0.5\ \times 0.8\ \left(\ 0.1\times 0\ +\ 0.9\times 0.5\right)=0.19$

  و در کل داریم :

$\mathrm{P(A=1|\ B=0,\ D=1)\ }\mathrm{=\ }\frac{\mathrm{P}\left(\mathrm{A=1},\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)\mathrm{\ }}{\mathrm{P}\left(\mathrm{\ B=0,\ D=1}\right)\mathrm{\ }}=\frac{0.01}{0.19}=\ \frac{1}{19}$

همانطور که در بالا می‌بینیم کمی حل سوال طولانی شد اما بسیاری از خطوط محاسبات در بالا را می‌توان بصورت ذهنی ساده‌سازی کرد و نیازی به نوشتن دقیق تمام مراحل نیست و من در اینجا برای اینکه مراحل مشخص باشد و هیج ابهامی وجود نداشته باشد تمام بخش‌ها را بصورت کامل نوشتم و در سر جلسه کنکور برای رسیدن به جواب باید تا حد امکان بصورت ذهنی ساده‌سازی کرد و بصورت خلاصه مراحل را نوشت. 

 

۸۰- مسئله ارضای قیود زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید $A، B، C، D$ و $E$ متغیرهای مسئله باشند. دامنه هر متغیر عددی صحیح بین ۱ تا ۶ است. فرض کنید پاسخی که تا الان ساخته شده است، به صورت ${A=1 ,B=2}$ باشد. در گام بعد، کدام متغیر بررسی می‌شود؟

$A+B\ge 3$

$B-C\le 0$

$B+D\ge 4$

$D-E-C\le 0$

$E+C\ge 2$

1 C
2 E
3 D
4 هیچ کدام ارجعیتی بر دیگری ندارد.

دروس تخصصی ۳ (مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال):

 

پاسخ تشریحی مدار منطقی کنکور ارشد کامپیوتر 1401

متوسط ۸۱- با فرض و $A=A_2A_1A_0$مدار زیر بعد از لبه فعال کلاک چه عملی را انجام می‌دهد؟ فصل تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپ‌ها

35.png

1 $A-3$
2 $A+3$
3 $A-1$
4 $A+1$

برای ساده‌تر شدن تحلیل مدار می‌توانیم ابتدا تابع ورودی هر یک از فلیپ‌فلاپ‌ها را با استفاده از مدار داده شده به دست آوریم:

$D_0=\bar{Q_0}$

$D_1=Q_0\oplus Q_1$

$D_2=(Q_0 Q_1)\oplus Q_2$

حال که توابع ورودی فیلپ‌فلاپ‌ها را در اختیار داریم می‌توانیم با یک مقدار A فرضی خروجی مدار پس از یک لبه فعال کلاک را به دست آوریم. برای این منظور ما $A=\overbrace{0}^{A_2}\overbrace{0}^{A_1}\overbrace{1}^{A_0}$فرض می‌کنیم. سپس با استفاده از توابع ورودی که در پیش‌تر به دست آورده بودیم، حالت بعدی مدار را پس از لبه فعال کلاک تحلیل می‌کنیم:

$D_0=\bar 1=0$

$D_1=1 \oplus 0=1$

$D_2= (0.1)\oplus 0=0$

بنابراین مقدار جدید A برابر است با 010 که برابر است با:$\underbrace{001}_{A}+1$

سخت 82- کد وریلاگ زیر، توصیف‌کننده یک توالی شمارش با چه تعداد سیکل ساعت تکرار می‌باشد؟ (علامت ^ نشان دهنده XOR است.) فصل تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپ‌ها

$module\; func\; (R,\; L,\; clk,\; Q);$

    $input\; |0:2|R;$

    $input\; L, clk;$

    $output \;reg[0:2]Q;$

    $always\; @ \;(posedge clk)$

        $if\; (L)$

             $Q  \Longleftarrow R;$

        $Else$

        $Q \Longleftarrow  \{Q[2],Q[0] $^$ Q[2],Q[1]\};$

        $end \;module$

1 8
2 7
36
45

در ابتدای این قطعه کد متغیر 3 بیتی R و متغیرهای تک بیتی L,clk از نوع wire و به عنوان ورودی تعریف می‌شوند. پس از آن متغیر3 بیتی Q از نوع reg و به عنوان خروجی تعریف می‌شود. حال در حلقه always با هر لبه مثبت clk(کلاک) قطعه کد داخل این حلقه اجرا می‌شود. حال این بخش از کد را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:اگر L=1 باشد مقدار R به صورت non-blocking به Q تخصیص داده می‌شود.

دبا کمی دقت متوجه می‌شویم اگر L=1 باشد، به نوعی عمل LOAD کردن ورودی شبیه‌سازی و انجام می‌شود. اما اگر L=0 باشد سیکل شمارش انجام خواهد شد. اگر مقدار اولیه را Q=000 فرض کنیم باز هم سیکلی نخواهیم داشت. بنابراین برای اینکه بتوانیم سیکل را بیابیم بایستی مقدار اولیه Q=001 فرض کنیم.

برای سادگی به دست آوردین سیکل می‌توانیم $Q[2],Q[1]\}$^$Q\Leftarrow \{Q[2],Q[0]$ را به صورت زیر ترجمه کنیم:

$Q^*[0]=Q[2], Q^*[1]=Q[0]\oplus Q[2], Q^*[2]=Q[1]$

با این تفسیر سیکل مدار به صورت زیر خواهد بود:

$\underbrace{0}_{Q[0]}\underbrace{0}_{Q[1]}\underbrace{1}_{Q[2]}\to 110\to 011\to 111\to 101\to 100\to 010\to 001$

همانطور که ملاحظه می‌شود این مدار یک توالی شمارش با 7 سیکل دارد.

ساده 83- تابع خروجی مدار زیر براساس جمع مينترم‌ها به چه صورت است؟ فصل مدارات ترکیبی

36.png

1 $\text{F}(A , B, C, D) = \sum_{}^{}{m(\text{2, 3, 5, 7, 10, 11, 12}\text{)}}$
2$\text{ F}(A , B, C, D) = \sum_{}^{}{m(\text{2, 3, 5, 7, 8, 9, 12}\text{)}}\ $
3 $\text{ F}(A , B, C, D) = \sum_{}^{}{m(\text{2, 3, 4, 6, 8, 9,15}\text{)}}\ $
4 $F(A , B, C, D) = \sum_{}^{}{m(\text{0}\text{, 1, 5, 7, 10, 11, 14, 15}\text{)}}\ $

روش 1: رد گزینه‌

می‌دانیم که خروجی یک مدار به ازای مینترم‌های آن برابر 1 است. حال با استفاده از همین نکته و چک کردن اختلاف بین گزینه‌های سوال می‌توان گزینه‌های نادرست را رد کرد. بررسی گزینه‌ها:

گزینه 1: مینترم $s_1s_0=10:10(\overbrace{1}^{A}\overbrace{0}^{B}\overbrace{1}^{C}\overbrace{0}^{D})$ بنابراین خط $I_2=\bar C=0$ انتخاب می‌شود. بنابراین $F=0$ و این گزینه رد می‌شود.

گزینه 3 و 4: مینترم $s_1s_0=11:15(\overbrace{1}^{A}\overbrace{1}^{B}\overbrace{1}^{C}\overbrace{1}^{D})$بنابراین خط $I_3=\bar {CD}=0$ انتخاب می‌شود. بنابراین $F=0$ و این گزینه‌ها رد می‌شود.

با رد سه گزینه 1,3,4 پاسخ سوال ما گزینه دو خواهد بود.

روش دوم: جدول کارنو

برای سادگی می‌توانیم ابتدا توابع خط‌های ورودی را به دست آوریم:

$I_0=C, \;\;\; I_1=D, \;\;\; I_2=\bar  C, \;\;\; I_3= \bar C \bar D $

جدول کارنو مدار مقابل را به صورت زیر خواهد بود:

37.png

جدول کارنو مدار مقابل را به صورت زیر خواهد بود:

$F(A,B,C,D)=\sum m(2.3.5.7.8.9.12)$

متوسط 84‌- کدام یک از مدارهای زیر یک  SR-Latch را به T-Latch تبدیل می‌کند؟ فصل تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپ‌ها
1 84-1
2 84-2
384-3
4 84-4

جدول حالت SR-Latch به صورت زیر است:

$Q^*$ $R$ $S$
$Q$ $0$ $0$
$0$ $1$ $0$
$1$ $0$ $1$
غیرمجاز $1$ $1$

می‌دانیم T-Latch به ازای T=0 مقدار فعلی خودش را حفظ کرده و به ازای T=1 مقدار فعلی خود را قرینه می‌کند. توجه کنید که در همه‌ی گزینه‌ها خطی که از سمت چپ مدار خارج شده است همان ورودی T مدنظر ما است. حال می‌توانیم با استفاده از توضیحات داده شده گزینه‌ها را بررسی کنیم:

گزینه 1: اگر مقدار فعلی SR-Latch برابر 0 بوده و T=1 باشد. انتظار ما حالت بعدی 1 خواهد بود در حالی که با این انتساب‌ها S=1 و R=1 می‌شود، که حالت غیرمجاز SR-Latch بوده و نباید به عنوان ورودی به آن داده شود. بنابراین این گزینه نادرست است.

گزینه 3: اگر مقدار فعلی SR-Latch برابر 0 بوده و T=1 باشد. انتظار ما حالت بعدی 1 خواهد بود در حالی که با این انتساب‌ها S=0 و R=1 می‌شود، و در نتیجه آن SR-Latch ریست شده و مقدار 0 می‌گیرد. بنابراین این گزینه نادرست است.

گزینه 4: اگر مقدار فعلی SR-Latch برابر 0 بوده و T=1 باشد. انتظار ما حالت بعدی 1 خواهد بود در حالی که با این انتساب‌ها S=0 و R=0 می‌شود، و در نتیجه آن SR-Latch مقدار قبلی خود یعنی 0 را حفظ می‌کند. بنابراین این گزینه نادرست است.

گزینه 2: جدول زیر حالات مختلف قابل تصور را برای این گزینه بیان می‌کند:

T-Latch $R = \overline{\overline{T} + \overline{Q}}$ $S = \overline{\overline{T} + \overline{\overline{Q}}}$ T SR-Latch
0 0 0 0 0
1 0 1 1 0
1 0 0 0 1
0 1 0 1 1

پس گزینه دو پاسخ سوال ما خواهد بود.

ساده ۸۵- کدام مورد، ساده شده تابع زیر است؟ فصل ساده سازی، جبر بول، گیت‌ها

$F(a,b,c,d)=(a.b.(c+\bar {b.d})+\bar {a.b}).(\bar {c+d})$

1$\bar c \bar d$
2$cd $
3$(\bar a+\bar b)cd$
4$ab\bar c \bar d +\bar a\bar b\bar  c\bar d$

ساده‌سازی را می‌توان با استفاده از خواص دمورگان و شرکت‌پذیری از طریق مراحل زیر انجام داد:

\[F(a,b,c,d) = \left( \text {a.b.}\left( c + \overline{b} + \overline{d} \right) + \overline{a} + \overline{b} \right).\left( \overline{c}.\overline{d} \right) = \left( abc + \underset{0}{\overset{\text{ab}\overline{b}}{︸}} + ab\overline{d} + \overline{a} + \overline{b} \right).\left( \overline{c}.\overline{d} \right) = abc\overline{c}d + ab\overline{c}\overline{d} + \overline{a}\overline{c}\overline{d} + \overline{b}\overline{c}\overline{d} = ab\overline{c}\overline{d} + \left( \overline{a} + \overline{b} \right)\overline{c}\overline{d} = \left( \underset{1}{\overset{\underset{x}{\overset{\text{ab}}{︸}} + \underset{\overline{x}}{\overset{\left( \overline{a} + \overline{b} \right)}{︸}}}{︸}} \right).\overline{c}\overline{d} = \overline{c}\overline{d}\]

متوسط 86- اگر مقدار اولیه $Q_1Q_2$ در مدار زير “00” باشد، با اعمال ورودی “1110” = x (از چپ)، $Q_1Q_2$ چه مقادیری خواهد داشت؟ فصل تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپ‌ها

61.png

1$00\to 11\to 10\to 00\to 11$
2$00\to 11\to 00\to 11\to 10$
3$00\to 11\to 10\to 10\to 00$
4$00\to 00\to 11\to 10\to 00$

مدار داده شده در این سوال یک مدار سنکرون است. برای سادگی تحلیل می‌توانیم ابتدا توابع ورودی دو فلیپ‌فلاپ را بدست آوریم:

$D_1=x.(Q_1+\bar Q_2)\;\;\;\;D_2=x.\bar Q_1.\bar Q_2$

حال به ازای حالت شروع 00 و رشته x=1110 حالات مدار را به دست می‌آوریم:

$00{\overset{x=1}{\to }}{11}{\overset{x=1}{\to }}{10}{\overset{x=1}{\to }}{10}{\overset{x=1}{\to }}00$

متوسط 87- در پیاده سازی تابع $f(a,b,c,d)=\sum m(1,5,6,7,8,9,11)+d(10,12,14)$ با حداقل تعداد گیت، برای کدام تغییر ورودی پتانسیل بروز Hazard وجود دارد؟ فصل هازارد و دیاگرام‌های زمانی خروجی مدارها
1$abcd=0101\leftrightarrow abcd=0001$
2 $abcd=0111\leftrightarrow abcd=0110$
3$abcd=1110\leftrightarrow abcd=1010$
4 $abcd=0001\leftrightarrow abcd=1001$

ابتدا جدول کارنو تابع را به دست می‌آوریم:

60.png

 می‌دانیم هازارد در جدول کارنو به یک‌هایی اطلاق می‌شود که مجاورند و در یک دسته قرار ندارند. در جدول کارنو هازارد با فلش قرمز مشخص شده است. و به صورت  $abcd=0001\leftrightarrow abcd=0110$ نمایش داده می‌شود.

پاسخ تشریحی معماری کامپیوتر کنکور ارشد کامپیوتر 1401

ساده 88- در شکل زیر، اگر قسمت Opcode دستورالعمل به شکل $y_0$$y_1$$x_0$$x_1$  باشد، دستور $mov \;R_3 ,\; R_1$ (جهت انتقال از راست به چپ) دارای چه Opcode به Hex است؟ فصل RTL

41.png

1 D
2 E
3 7
4 1

برای انتقال محتوای ثبات $R_1$ به $R_2$ باید محتوای $R_1$ روی باس مشترک قرار بگیرد برای این کار لازم است تا پایه شماره 1 دیکودر سمت راست فعال باشد تا بافر، Enable شود و محتوای $R_1$ را از خود عبور دهد. بنابراین پایه‌های $y_1y_0$ باید $ 0 1 $ باشند. (البته بهتر بود ارزش هر یک از پایه‌های دیکودر بیان شود ما در این‌جا $y_0$ را بیت کم ارزش و $y_1$ را بیت پرارزش در نظر می‌گیریم. اگر این ارزش‌ها را برعکس در نظر بگیریم به جواب گزینه‌ی 2 خواهیم رسید.)

بعد از قرارگیری محتوای $R_1$ روی باس، نیاز است پایه‌ی $Load3$ مربوط به $R_3$ فعال شود تا مقدار روی باس درون آن Load شود پس باید پایه شماره 3 دیکودر سمت چپ فعال باشد. بنابر این پایه‌های $x_1x_0$ هم باید $11$ باشند. پس جواب به صورت زیر در می‌آید:

\[\begin{matrix} x_1\ \ \ x_0\ \ \ y_1\ \ \ y_0 \\ 1\ \ \ \ 1\ \ \ \ 0\ \ \ \ 1\ \ \ \\ \end{matrix} = (D)_{\text{16}}\]

ساده 89- $FA_i$ یک تمام افزا (Full adder) است که در طبقه i اُم یک واحد حسابی n بیتی (Arithmetic Unit) قرار دارد که خروجی واحد حسابی F و ورودی هایش $A,C_0$ (n بیت) و B (n بیت) است. اگر جدول کارکرد این واحد حسابی جدول زیر باشد، سیگنال‌های uvwz برابر کدام مقادیر یا سیگنال‌ها باید باشند؟ فصل محاسبات
$F$ $c_0$ $S_0$ $S_1$
$A$ $0$ $0$ $0$
$A+1$ $1$ $0$ $0$
$A+B$ $0$ $1$ $0$
$A+B+1$ $1$ $1$ $0$
$A-1$ $0$ $0$ $1$
$A$ $1$ $0$ $1$
$A-B-1$ $0$ $1$ $1$
$A-B$ $1$ $1$ $1$
42.png
  U V W Z
1 $O$ $B_i$ $1$ $B_i$
2 $B_i$ $1$ $B_i$ $O$
3 $O$ $B_i$ $1$ $B_i$
4 $B_i$ $O$ $B_i$ $1$

با توجه به جدول، وقتی پایه‌های $S_1S_0C_0$ به $000$ ست می شوند واحد F باید مقدار A را به خروجی منتقل کند. در این حالت پایه‌ی u از مالتی پلکسر به خروجی منتقل می‎‌شود و مقدار آن هرچه باشد با تک تک بیت‌های A جمع شده و به خروجی می‌رود پس واضح است برای این که مقدار A را بدون تغییر در خروجی داشته باشیم مقدار پایه‌ی u باید 0 باشد (گزینه‌های 2 و 4 را رد می‌کنیم)

وقتی پایه‌های $S_1S_0C_0$ به $010$ ست شود واحد F باید جمع A و B را به خروجی منتقل کند در این حالت پایه‌ی V از مالکتی پلکسر به خروجی منتقل می‌شود و مقدار آن با تک تک بیت‌های A جمع خواهد شد پس اگر مقدار B را روی پایه‌ی V قرار دهیم در نهایت $A+B$ را در خروجی خواهیم داشت پس با این حال گزینه‌ی 3 نیز رد خواهد شد و گزینه 1 جواب است.

بررسی بیشتر: وقتی پایه‌های $S_1S_0C_0$ به $100$ ست شوند مقدار $A-1$ باید در خروجی ظاهر شود یکی از راه‌های پیاده‌سازی $A-1$ این است که تک تک بیت‌های A را با 1 جمع کرده و از Carry تولید شده در مرحله‌ی آخر صرف نظر کنیم. پس اگر روی پایه‎‌ی w مقدار ثابت 1 را قرار دهیم، 1 با تک تک بیت‎‌های A جمع شده و خروجی مورد نظر را خواهیم داشت.

وقتی پایه‌های $S_1S_0C_0$ به $110$ ست شوند مقدار $A-B-1$ باید در خروجی ظاهر شود در این حالت پایه‌ی z از مالتی پلکسر عبور می‌کند

\[A - B - \text{1}\ = A + \overline{B} + \text{1}\ - \text{1}\ = A + \overline{B}\]

همان طور که مشخص است باید تک تک بیت‌های $A$ با تک تک بیت‌های $\overline{B}$ جمع شوند تا طبق معادله‌ی بالا $A-B-1$ در خروجی ظاهر شود پس مقدار $\overline{B}$ باید روی پایه‌ی $z$ قرار بگیرد.

ساده 90 - در یک پردازنده ۱۶ بیتی که محاسبات را به صورت مکمل دو انجام می‌دهد، سه بیت ثبات وضعیت به نام‌های S(Sign)،C(Carry out)  و (O(Overflow وجود دارند. بعد از انجام عمل جمع دو عدد $F3E2$ و $EA29$ (اعداد در مبنای ۱۶ نمایش داده شده‌اند)، مقدار بیت‌های ثبات وضعیت کدام است؟ فصل محاسبات
1 $O=1 .C=1 .S=0$
2 $O=1 .C=0 .S=1$
3 $O=0 .C=1 .S=1$
4 $O=1 .C=1 .S=1$

90

فلگ carry در صورتی 1 می‌شود که از سمت چپ‌ترین بیت، رقم نقلی خارج شود با توجه به جمع انجام شده این فلگ 1 می‌باشد.

اولین بیت سمت چپ، بیت Sign است که مقدار آن برابر 1 می‌باشد ( دقت کنید پردازنده 16 بیتی است و carry تولید شده در آخرین مرحله دور انداخته می‌شود.)

یکی از راه‌های تشخیص سرریز در سیستم مکمل 2 مقایسه‌ی رقم نقلی خارج شده از سمت چپ‌ترین بیت، با رقم نقلی وارد شده به سمت چپ‌ترین بیت می‌باشد ( در جمع بالا با دایره مشخص شده‌اند) اگر این دو با هم برابر باشند سرریزی نخواهیم داشت و اگر با هم برابر نباشند سر ریز داریم. با توجه به جمع انجام شده سرریز نداریم و $O=0$ می‌باشد.

\[C_{n} \neq C_{n - \text{1}} \leftrightarrow Overflow = 1\ \ \Rightarrow Overflow = C_{n}\bigoplus C_{n - \text{1}}\]

(می‌دانید که XOR تابعی فرد است. XOR دو بیت در صورتی 1 می‌شود که یکی از آن‌ها 1 و دیگری 0 باشد)

ساده 91‌- فرکانس پردازنده A برابر 1GHz، تعداد متوسط کلاک (CPI) به ازای هر دستورالعمل برابر 1 و تعداد دستورات در هر حالت برابر n است. اگر بخواهیم فرکانس را برای بهبود سرعت اجرای برنامه به ۱٫۵GHz برسانیم، CPI جدید چقدر باید باشد که ۲۰٪ بهبود کارایی اجرا را به دنبال داشته باشد؟ پایپلاین و موازات
1 1/25
2 1/2
3 -0/8
40/75

ما به دنبال %20 کارایی بیشتر هستیم. اگر کارایی در حالت اول را با $E_A$ نشان دهیم، کارایی در حالت دوم برابر است با:. $E_{B} = E_{A} + 0/2E_{A} = 1/2E_{A}$

پس سرعت اجرای برنامه در حالت دوم، 1/2 برابر سرعت اجرای برنامه در حالت اول است. به بیان دیگر زمان اجرای برنامه در حالت اول، 1/2 برابر زمان اجرای برنامه در حالت دوم است.

\[f_{A} = \text{1}G\ Hz \rightarrow T = \frac{\text{1}}{\text{10}^{\text{9}}}S = \text{1}\text{ns}\]

\[f_{B} = 1/5G\ Hz \rightarrow T = \frac{\text{1}}{{1/5\text{×}\text{10}}^{\text{9}}}S = \frac{\text{2}}{\text{3}}\text{ns}\]

\[\frac{A\text{زمان اجرای برنامه در حالت}\ }{B\text{زمان اجرای برنامه در حالت}} = \frac{n \times CPI_{A} \times T_{A}}{n \times CPI_{B} \times T_{B}} = \frac{n \times 1\ \times 1\ }{n \times CPI_{B} \times \frac{\text{2}}{\text{3}}} = 1/2\]

\[\Rightarrow \text{CP}I_{B} = \frac{\text{1}}{1/2 \times \frac{\text{2}}{\text{3}}} = \frac{\text{1}}{0/8} = 1/25\]

متوسط 92‌- حافظه نهان مجموعه انجمنی با حجم 1 مگابایت با اندازه بلوک ۸ بایتی مفروض است. اگر آدرس‌های درخواستی ۲۴ ،CPU بیتی باشد، تعداد راه‌های (ways) هر مجموعه این حافظه چقدر باشد تا اندازه میدان برچسب در قالب آدرس ۱۰ بیتی شود؟ فصل حافظه ها
1128
264
38
4 6

$= log\frac{\text{حجم حافظه اصلی}}{\text{حجم کش}\ } + \log K$ تعداد بیت‌های tag در نگاشت K-way Set Associative

Cpu آدرس‌های 24 بیتی تولید می‌کند یعنی حجم حافظه اصلی $2^{24}$ واحد آدرس پذیر است. با توجه به این که واحد آدرس پذیر در سئوال مشخص نشده، اگر واحد آدرس پذیر را بایت در نظر بگیریم، حل مسئله به شرح زیر است:

\[\log{\frac{\text{2}^{\text{24}}\text{Byte}}{\text{2}^{\text{20}}\text{Byte}} + \log{K = \text{10}\ \ \Rightarrow \log K = \ \text{6} \rightarrow K = \text{64}}}\]

اگر کش $64- way $ باشد یعنی در هر ست 64 بلاک قرار دارد و هر بلاک 8 بایت است.

حجم کش نیز $2^{20}$ بایت است با توجه به این اطلاعات تعداد set ها را به دست می‌آوریم.

تعداد ست های کش $\text{2}^{\text{6}} \times \text{2}^{\text{3}} = \text{2}^{\text{9}}\;\;\;.\;\;\;\frac{\text{2}^{\text{20}}}{\text{2}^{\text{9}}} = \text{2}^{\text{11}} \leftarrow$

92

سخت 93- فرض کنید که در یک پردازنده برای اجرای پایپ لاین دستورات از پنج مرحله واکشی دستور (IF)، به دست آوردن عملوندها (ID)، اجرا در (EX) ALU، مراجعه به حافظه (DM) و نوشتن نتایج در ثبات مقصد (WB) استفاده می‌شود و هیچ‌گونه امکان رفع مخاطرات (Hazard) وابستگی به صورت نرم‌افزاری و یا روانه‌سازی (Forwarding) وجود نداشته باشد و این مخاطرات فقط با اضافه کردن تأخير (Stall) در پایپ لاین رفع می‌شود. برای اجرای دستورات زیر به چند پالس ساعت نیاز است؟ فصل پایپلاین و موازات

$LD\;X1,20(X10)$

$LD\;X2,30(X20)$

$AAD\;X3,X2,X1$

1 12
211
310
4 9

به این مد آدرس‌دهی Base Indirect گفته می‌شود. در واقع دستورات به صورت زیر در می‌آیند:

محتوای آن آدرسی از حافظه را که در خانه‌ی $x_{10}+20$ ذخیره شده است را درون $x_1$ قرار بده $I_{\text{1}}:LD\ \ X_{\text{1}},\ \left\lbrack X_{\text{10}} + \text{20}\ \right\rbrack \rightarrow$

$I_{\text{2}}:LD\ \ X_{\text{2}}\ ,\ \left\lbrack X_{\text{20}} + \ \text{30} \right\rbrack$

$I_{\text{3}}:ADD\ \ X_{\text{3}}\ ,X_{\text{2}},X_{\text{1}}$

93

$I_1$ و $I_2$ دستورات حافظه‌ایی هستند و محتوای آن خانه از حافظه که آدرس آن در $x_{10}+20$ یا $x_{20}+30$ در قرار گرفته را درون خانه‌های $X_1$ و $X_2$ ، Load می‌کنند.

با توجه به پایپ لاین بالا، هیچ دو مرحله‌ایی هم زمان دسترسی به حافظه ندارند چون با توجه به صورت سئوال در صورت رخداد این مخاطره، مخاطره را با اضافه کردن تأخیر، رفع کردیم.

* در این مرحله $I_1$ مشغول نوشتن در خانه‌ی $X_1$ از حافظه می‌باشد بنابراین دستور $I_2$ نمی‌تواند دسترسی به حافظه داشته باشد پس با اضافه کردن یک تأخیر در این مرحله، مخاطره را رفع کرده‌ایم

* نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که اجرای $I_3$ باید بعد از اجرای کامل $I_2$ و $I_1$ صورت بگیرد زیرا $I_3$ می‌خواهد محتوای خانه‌های $X_2$ و $X_3$ را با هم جمع کند اگر مرحله‌ی EX زودتر از پایان یافتن دستورات $I_2$ و $I_1$ انجام شود، مقادیر نادرستی با هم جمع و در نهایت در $X_1$ قرار می‌گیرد. تأخیرهایی که با ستاره مشخص شده‌اند به همین منظور می‌باشند.

با توجه به خط‌چین‌هایی که در شکل مشخص شده مشاهده می‌کنیم که انجام این 3 دستور در 10 پالس ساعت انجام می‌شود.

متوسط ۹۴- یک سیستم نمایش اعداد ممیز شناور را با مشخصات ۱ بیت برای علامت، ۵ بیت برای توان و ۱۰ بیت برای مانتیس در نظر بگیرید. برای نمایش مانتیس از روش Explicit One و برای نمایش توان از روش۱۶-Biased استفاده می‌کنیم. اعداد به شکل هنجار شده(Normalized) با یک رقم صحيح و بقیه اعشاری دودویی نمایش داده می‌شوند. بزرگترین عدد مثبت قابل نمایش در این سیستم کدام است؟ فصل محاسبات
1 $2^{33}-2^{22}$
2$2^{32}-2^{23}$
3$2^{17}-2^5$
4 $2^{16}-2^6$

با توجه به این که شیوه نمایش اعداد به صورت هنجار شده است بزرگترین عدد مثبت قابل نمایش در این سیستم، قالب روبرو را دارد: $1/1\text{…}\text{1} \times \text{2}^{E}$

بیشترین مقداری که E می‌تواند داشته باشد این است که همه‌ی بیت‌های مربوط به Exponent را برابر با 1 قرار دهیم با توجه به این که برای نمایش نما در این سیستم از روش $ Biased – 16$ استفاده می‌شود و 5 بیت برای نمایش نما داریم پس بیشترین مقدار E برابر است با $E + bias = \text{31}\ \ \Rightarrow E = \text{15}$

پس بزرگترین عدد به این صورت خواهد شد: $1/1\text{…}\text{1} \times \text{2}^{15}$

برای نمایش مانتیس از روش Explicit – One استفاده شده است یعنی 1 سمت چپ ممیز نیز باید در ثبات ذخیره شود و به صورت ضمنی وجود ندارد. فضای مانتیس 10 بیت است پس بنابراین بزرگترین عدد به شکل زیر خواهد شد:

94

\[\left( \text{2}^{\text{10}} - \ \text{1} \right) \times \text{2}^{\text{6}} = \text{2}^{\text{16}} - \text{2}^{\text{6}}\]

پاسخ تشریحی الکترونیک دیجیتال کنکور ارشد کامپیوتر 1401

متوسط 95- طراحی یک مدار CMOS ایستا برای یک میکروکنترلر قرار است با فرکانس ۵۰۰ مگاهرتز کار کند. خروجی یک وارونگر نوعی در این طراحی با نرخ 1/0 فرکانس کلاک تغییر می‌کند و طبق مشخصات، مصرف توان نباید بیش از ۱۰ میکرووات باشد. بیشینه مقدار خازن بار وارونگر چند فمتوفاراد باشد تا این محدودیت برآورده شود؟(VDD = 2V) از مصرف توان ایستا صرف نظر کنید.) فصل توان ایستا و پویا ، مشخصه های ولتاژ و جریان حواشی نویز
110
250
3100
4 500

$P_{Total}=P_{Dynamic}=\alpha CV_{DD}^2f_{CLK} \le 10\mu W\Rightarrow 0.1\times C\times 4\times500MHz\le 10\mu W$

$C\le 5\times 10^{-14}\Rightarrow C\le 50\times 10^{-15}\equiv50ff$

متوسط 96- تابع F با جدول درستی زیر را در نظر بگیرید. برای پیاده‌سازی این تابع با استفاده از مدار CMOS ایستا حداقل به چند ترانزیستور نیاز است؟ (فرض کنید فقط خود ورودی‌ها در دسترس هستند.) فصل خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS
F Z Y X
1 0 0 0
1 1 0 0
0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
0 1 0 1
0 0 1 1
1 1 1 1
112
210
3 8
4 6

چون حداقل تعداد گیت خواسته شده ، ابتدا جدول کارنو را رسم کرده و تابع خروجی را بدست می‌آوریم. سپس شکل مدار را رسم کرده و تعداد ترانزیستورهای به کار رفته را میشماریم:

43.png

\[F\ = \ \overline {y}\ + \ xz\]

حال با توجه به تابع بدست آمده، شبکه بالابر مدار CMOS گفته شده را رسم می‌کنیم:

44.png

از شکل بالا مشخص است که ما نیاز به 3 ترانزیستور PMOS در شبکه بالابر و 3 ترانزیستور NMOS در شبکه پایین‌بر داریم. همچنین چون دو متغیر در شکل بالا NOT شده‌اند، نیاز به دو معکوس کننده CMOS که شامل 4 ترانزیستور هستند نیز داریم.

ساده ۹۷- در مدار زیر، ولتاژ نقاط$v_{01}$  و $v_{02}$ به ترتیب، از راست به چپ، چقدر است؟ (ولتاژ آستانه ترانزیستورها 0.5 ولت است.) فصل خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS

45.png

1 2/3 , 2/3
23/3 , 2/8
32/8 , 2/8
4 2/8 , 2/3

46.png

متوسط ۹۸- در صورتی که برای پیاده‌سازی گیت AND، از مدار مقابل استفاده کنیم، ................ فصل خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS

47.png

1این مدار منطق AND را پیاده‌سازی نمی‌کند.۲
2 مدار کار می‌کند، ولی تأخیر آن بیشتر از مدار AND رایج CMOS است.
3مدار کار می‌کند، ولی ولتاژهای خروجی برای منطق صفر و یک کامل نیستند.
4 مدار کار می کند، ولی توان مصرفی آن بیشتر از مدار AND رایج CMOS است.

مدار داده شده را به ازای ورودی‌هایی تست می‌کنیم که خروجی را به زمین متصل کنند. (خروجی را صفر کنند) اگر هر کدام از a یا b برابر صفر شود، خروجی به زمین متصل می‌شود اما ولتاژ آن برابر 0 نمی‌شود زیرا ترانزیستور PMOS صفر را کامل از خود عبور نمی‌دهد در نتیجه ولتاژ خروجی در این حالت برابر $|V_{tp}$ خواهد شد.

حال اگر هر دو پایه a و b برابر 1 شوند، ترانزیستورهای طبقه پایین‌بر خاموش بوده و شبکه بالابر فعال و ورودی را به منبع متصل می‌کند اما در این حالت ولتاژ خروجی برابر $V_{dd}$ نمی‌شود زیرا ترانزیستور NMOS یک را کامل از خود عبور نمی‌دهد در نتیجه ولتاژ خروجی در این حالت برابر$V_{dd}-2V_{tn}$  خواهد شد.

48.png

حال برای حالت‌های دیگر ورودی نیز باید خروجی را چک کنیم که آیا در آن حالات مدار صحیح کار می‌کند یا خیر. برای اینکار از جدول صحت استفاده می‌کنیم:

Out b a
0 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 1

با توجه به جدول صحت متوجه می‌شویم که عملکرد این مدار مشکلی نداشته و نشان دهنده منطق AND است (رد گزینه 1) در نتیجه این مدار یک مدار AND است با این تفاوت که صفر و یک را کامل از خود عبور نمی‌دهد.

توان مصرفی CMOS ANDبرابر صفر بود زیرا 0 و 1 منطقی را کامل از خود عبور می‌داد اما چون این مدار صفر و یک را کامل از خود عبور نمی‌دهد در نتیجه توان مصرفی آن صفر نیست.(گزینه 4 می‌تواند درست باشد)

می‌دانیم که تاخیر مدار CMOS AND در حالت خروجی 1 برابر $t_{PLH}=0.69\tau _{charge}=0.69R_PC_L$است و همچنین در حالت خروجی 0 برابر $t_{PLH}=0.69\tau _{discharge}=0.69R_nC_L$است. اما با توجه به اینکه در حالت خروجی 1 در مدار این سوال میزان تاخیر کمتر و در حالت خروجی 0 میزان تاخیر بیشتر شده، نمی‌توان درباره میزان تغییر کل تاخیر صحبت کرد. (رد گزینه 2)

متوسط 99- در مدار شکل زیر، مقدار$\frac {w}{l}$  ترانزیستور NMOS برابر کدام مورد باشد تا حاشیه نویز حالت LOW برابر 5/0 ولت باشد؟ (فرض کنید مقدار $V_{tn}=0/5V,V_{OL}=0/5V$ ومقدار ما $K=10\frac{\mu A}{V^2}$ فصل خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS

49.png

1 $\frac {1}{4}$
24
3 $\frac {1}{2}$
4 2

50.png

در صورت سوال مقدار $V_{OL}$ داده شده در نتیجه می‌توان نوشت:

\[\underset {2.8}{\overset{\underset{3.3}{\overset{V_{\text{GS}}}{︸}}\ - \ \underset{0.5}{\overset{V_{\text{tn}}}{︸}}}{︸}}\ \boxed{?}\ \underset{0.5}{\overset{V_{\text{DS}}}{︸}}\ \longrightarrow \ V_{\text{GS}}\ - \ V_{\text{tn}}\ \gg \ V_{\text{DS}}\]

در نتیجه ترانزیستور در ناحیه خطی قرار دارد:

\[I = \frac {3.3\ - \ 0.5}{100K\Omega} = {K^{'}}_{n}\left( \frac{W}{L} \right)_{n}\left( V_{\text{DS}}\left( V_{\text{GS}} - V_{\text{tn}} \right) \right)\]

\[I = \frac {2.8}{100K\Omega} = 10\mu\left( \frac{W}{L} \right)_{n}\left( 0.5(3.3 - 0.5) \right) = 10\mu\left( \frac{W}{L} \right)_{n} \times 0.5 \times 2.8 \longrightarrow \ \left( \frac{W}{L} \right)_{n}= 2\]

ساده 100- کدام مورد برای دروازه‌های منطقی در فناوری CMOS ایستا، درست است؟ فصل خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS
1پدیده مدولاسیون طول کانال باعث کاهش جریان درین - سورس در زمان روشن بودن ترانزیستورها می‌شود.
2 توان مصرفی پویا در این فناوری با خازن بار نسبت مستقیم و با فرکانس کلاک نسبت عکس دارد.
3 عامل اصلی محدود کننده بار خروجی (fanout) تاخیر مطلوب طراح است.
4افزایش ولتاژ تغذیه (Vdd) باعث افزایش تأخیر دروازه می‌شود.

بررسی گزینه 1: پدیده مدولاسیون طول کانال باعث افزایش جریان درین-سورس در زمان روشن بودن ترانزیستورها می‌شود.

بررسی گزینه 2: توان مصرفی پویا در این فناوری با خازن بار نسبت مستقیم و با فرکانس کلاک نسبت مستقیم دارد.

بررسی گزینه 4: افزایش ولتاژ تغذیه تاثیری روی تاخیر گیت(دروازه) ندارد بلکه تاخیر به میزان مقاومت از منبع تا خروجی (یا از زمین تا خروجی) و خازن خروجی بستگی دارد.

دروس تخصصی ۴ (سیستم‌های عامل، شبکه‌های کامپیوتری و پایگاه داده‌ها):

 

پاسخ تشریحی سیستم عامل کنکور ارشد کامپیوتر 1401

آسان ۱۰۱- اگر نرخ انتقال اطلاعات بین حافظه اصلی و حافظه مجازی 50 MB / Sec، اندازه هر فرایند به طور متوسط 10MB و سیستم عامل چند برنامگی (Multi program) باشد که بتواند فرایندهای زیادی داخل حافظه بارگذاری کرده و همزمان با DMA اجرا نماید و هر فرایند ۲۰۰ میلی ثانیه به CPU نیاز داشته باشد، نرخ بهره‌وری CPU به کدام مورد نزدیکتر است؟ فصل حافظه مجازی، فرآیندها و زمانبندی پردازنده‌ها
1%100
2 %75
3%50
4 %25

بنابر اطلاعات داده شده در صورت سوال نرخ انتقال اطلاعات بین حافظه اصلی و حافظه مجازی 50 MB / Sec است. با توجه به اینکه اندازه هر فرآیند 10MB است. بنابراین انتقال هر فرآیند بین حافظه اصلی و حافظه مجازی به  $\frac{10}{50}=200 msec$زمان نیاز دارد. حال باتوجه به اینکه cpu time هر فرآیند نیز $200 msec $ است و بنابه فرض سوال فرآیندها امکان اجرای همزمان با DMA را دارند. بنابراین زمانی که یک فرآیند در حال سپری کردن زمان پردازش خودش است، DMA فرآیند دیگری را از حافظه مجازی به اصلی انتقال داده و از آنجایی که این زمان انتقال با زمان CPU فرآیند در حال اجرا برابر است، CPU به محض اتمام یک فرآیند، فرآیند دیگری برای اجرا در حافظه اصلی خواهد داشت. که در این صورت CPU هیچگاه در صورت وجود فرآیندی برای اجرا بیکار نمانده. بنابراین بهره‌وری آن 100% خواهد بود.

متوسط 102- اگر سه فرایند متناوب جدول زیر با الگوریتم زمانبندی قبضه‌ای اولویت‌دار زمانبندی شوند و اولویت با فرایندی باشد که نسبت تقسیم «مدت زمان CPU» بر «دوره تناوب» آن کمترین است، بهره‌وری CPU چقدر خواهد بود؟ (در لحظه صفر هر سه فرایند به ترتیب وارد می‌شوند.) فصل فرآیندها و زمانبندی پردازنده‌ها
  P3 P2 P1
مدت زمان CPU 10 20 5
دوره تناوب 40 50 25
10/8
2 $3(\sqrt [3]{2}-1$
30/85
4 زمانبندی امکان پذیر نیست.

الگوریتم زمانبندی مطرح شده در این سوال یک الگوریتم قبضه‌ای اولویت‌دار است که اولویت آن را می‌توان به صورت $\uparrow \text{اولویت} = \downarrow \frac{cpu \ \text{مدت} \ \text{زمان} }{\text{دوره} \ \text{تناوب}}$  بیان کرد. بنابراین اولویت هر یک از سه فرآیند P1,P2,P3 برابر خواهد بود با:

$P_1=\frac {5}{25}=\frac {20}{100} $ اولویت   : 1

$P_3=\frac {10}{40}=\frac {25}{100} $ اولویت   : 2

$P_2=\frac {20}{50}=\frac {40}{100} $ اولویت   : 3

زمان‌های مختلف ورود هر کدام از فرآیندها بر اساس دوره تناوبشان نیز به صورت زیر خواهد بود:

$P_1:0\rightarrow 25\rightarrow 50\rightarrow 75\rightarrow 100\rightarrow 125\rightarrow 150\rightarrow 175\rightarrow 200$

$P_2:0\rightarrow 50\rightarrow 100\rightarrow 150\rightarrow 200$

$P_3:0\rightarrow 40\rightarrow 80\rightarrow 120\rightarrow 160\rightarrow 200$

حال که اولویت هرکدام از فرآیندها و زمان‌های ورود را داریم نمودار گانت را برای این سه فرآیند رسم می‌کنیم: (لطفا نمودار عکس زیر رسم شود)

51.png

می‌دانیم بهره‌وری CPU برابر است با:$\frac { \text{بیکار نبوده cpu زمان هایی که}}{\text{کل زمان}}$

بنابراین بهره‌وری CPU در این سوال برابر خواهد بود با:$\frac{170}{200}=0.85$

آسان 103- آسانسور ساختمانی ۲۰ طبقه ( از همكف الي طبقه ۱۹) با ظرفیت حمل ۱ نفر مفروض است. فرض کنید در هر طبقه ۱ نفر زندگی می‌کند و در شبانه روز از آسانسور برای رفت و برگشت به دیگر طبقات استفاده می‌کند. الگوریتم حرکت آسانسور خالی برای توقف در طبقه درخواستی، در همان جهتی است که قبلا حرکت می‌کرده است (مثلا اگر هنگام حمل مسافر از طبقه ۱ به سمت ۴ حرکت کرده است، پس از تخلیه مسافر، آسانسور به سمت طبقات ۵ الی ۱۹ حرکت می‌کند تا اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، بایستد. سپس از طبقه ۱۹ به سمت همکف حرکت می‌کند و اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، می‌ایستد. آسانسور خالی مدام در حالت حرکت و پیمایش طبقات است. در ابتدا خالی بوده و در طبقه همکف (صفر) قرار دارد.) در صورتی که این مسئله، مشابه مسئله ناحیه بحرانی مدنظر باشد طوری که مسافران حکم فرایند (پردازه) و آسانسور حکم ناحیه بحرانی را داشته باشد، چند شرط از شروط ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) نقض می شود؟ فصل انحصار متقابل
1دقیقا ۱ شرط نقض می‌شود.
2دقیقأ ۳ شرط نقض می‌شود.
3 دقیقا ۲ شرط نقض می‌شود.
4هیچ شرطی نقض نمی‌شود.

بررسی شرط انحصار متقابل: با توجه به اینکه ظرفیت آسانسور 1 نفر است. بنابراین زمانی که آسانسور پر باشد، فرد دیگری نمی‌تواند وارد آن شود. و همچنین از آنجایی که در هر طبقه فقط 1 نفر زندگی می‌کند، امکان اینکه دو نفر بخواهند در یک لحظه وارد آسانسور شوند نیز وجود ندارد. بنابراین شرط انحصار متقابل برقرار است.

بررسی شرط انتظار محدود: در بدترین حالت مطابق مثال بیان شده در متن سوال اگر آسانسور در کلیه طبقات 5 تا 19 توقف داشته باشد و هر شخص فقط یک طبقه با این آسانسور به بالا حرکت کند و شخصی در طبقه همکف منتظر آسانسور باشد. آسانسور نهایتا با رسیدن به طبقه 19 حرکت خود را به سمت پایین آغاز می‌کند. و بنابه فرض سوال تا زمانی که به طبقه همکف نرسد به حرکت خود به سمت پایین ادامه می‌دهد. بنابراین پس از مدت زمان محدودی آسانسور به طبقه همکف خواهد رسید. بنابراین شرط انتظار محدود برقرار است.

بررسی شرط پیشرفت: فرض کنید آسانسور در حال حمل شخصی از طبقه 1 به 3 باشد. در همین حال شخصی در طبقه همکف درخواست آسانسور می‌دهد. و تا زمانی که آسانسور به طبقه این شخص نرسد هیچکس درخواست آسانسور نداشته باشد. تحت این شرایط پس از آنکه آسانسور در طبقه 3 خالی شود. بایستی تا طبقه 19 به حرکت خود ادامه بدهد در حالی که هیچکدام از ساکنان طبقات 3 الی 19 درخواست آسانسور را نکرده‌اند. بنابراین این اشخاص در حالی که خارج از ناحیه بحرانی هستند و قصد ورود به آن را نیز ندارند مانع ورود مسافر ساکن در طبقه همکف به آسانسور هستند. بنابراین این مسئله شرط پیشرفت را نقض می‌کند.

آسان ۱۰۴- در سیستم صفحه‌بندی سلسله مراتبی دو سطحی، اگر برای ترجمه شماره صفحه به شماره قاب، مراجعه به جدول صفحه در حافظه اصلی، در صورت شکست در جدول TLB نیاز باشد و تأخیر دستیابی به حافظه اصلی 150ns و نرخ شکست (miss rate) در جدول ترجمه پیش رو (TLB) برابر ۲ درصد باشد، متوسط زمان دستیابی به یک داده با آدرس مجازی کدام مورد است؟ ( تأخیر دسترسی به TLB ناچیز فرض شود.) فصل حافظه مجازی
1 156
26
3150
460

می‌دانیم متوسط زمان دسترسی از دو بخش تشکیل شده و برابر است با:

زمان خواندن داده + زمان ترجمه آدرس = متوسط زمان دسترسی

بنابراین در این سوال متوسط زمان دسترسی برابر خواهد بود با:

$ \; 0.02\times (150\times \overbrace{2}^{\text{صفحه بندی 2 سطحی}}) + 150=156 $ = متوسط زمان دسترسی

آسان 105‌- در سیستمی با پنج فرایند و دو منبع مطابق جداول زیر، حداقل $x+y$ چقدر باشد تا سیستم در حالت امن باشد؟ فصل بن‌بست
$R_2$ $R_1$ Allocation
2 1 $P_1$
5 2 $P_2$
0 2 $P_3$
1 1 $P_4$
0 0 $P_5$
$R_2$ $R_1$ MAX
2 5 $P_1$
9 3 $P_2$
5 4 $P_3$
4 1 $P_4$
5 8 $P_5$
Available
$R_2$ $R_1$
y x
17
2 6
3 5
44

حالت امن به حالت گفته می‌شود که حداقل یه ترتیب برای تخصیص منابع به فرآیندها وجود داشته باشد به نحوی که تمامی فرآیندها امکان اجرا را داشته باشند و در حین این تخصیص به بن‌بست نرسیم. در گام نخست برای حل این سوال، جدول Needed را از تفاضل خانه به خانه جدول Allocation از جدول MAX بدست می‌آوریم:

 $R_2$  $R_1$ Needed
0 4  $P_1$
4 1  $P_2$
5 2  $P_3$
3 0 $P_4$
5 8 $P_5$

سوال از ما حداقل مقدار x+y را خواسته که برای بدست آوردن آن می‌توانیم گزینه‌ها را به ترتیب صعودی مقدارهایشان بررسی کنیم:

گزینه 4: اگر x+y=4 باشد دو حالت زیر با توجه به جدول Needed برای جدول Available وجود خواهد داشت که در همان ابتدا دچار بن‌بست نباشد:

$R_2$ $R_1$ حالت
3 1 1
0 4 2

حالت 1: با این حالت می‌توانیم توالی $P_4\rightarrow P_2\rightarrow P_3\rightarrow P_1$ را به دست آوریم که پس از اجرای $R_2=P_1$ $R_1=6 و 12$خواهد شد. در این شرایط به علت اینکه برای اجرای آخرین فرآیند یعنی $P_5$ نیاز به 8 واحد از منبع$R_1$داریم، به بن‌بست می‌رسیم. سایر ترتیب‌های اجرا نیز در این حالت همین نتیجه را در برخواهند داشت.

حالت 2: در این حالت پس از اجرای $R_2=2,P_1$ و $R_1=5$ خواهد شد. که در همین نقطه متوقف می‌شویم.

بنابراین حالت امنی به ازای x+y=4 وجود نخواهد داشت.

گزینه 3: اگر x+y=5 باشد و جدول Available را به صورت زیر فرض کنیم:

$R_2$ $R_1$
1 4

ترتیب تخصیص $P_1\rightarrow P_4\rightarrow P_2\rightarrow P_5$ یک حالت امن به ما می‌دهد. بنابراین این گزینه حداقل مقدار بوده و نیازی به بررسی دو گزینه دیگر نیست.

متوسط ۱۰۶- در خصوص اجرای دستورالعمل در کامپیوترهای مطابق الگوریتم فون نیومن که داخل یک حلقه بی‌انتها دستورالعمل‌ها واکشی شده و اجرا می‌گردد و با توجه به بحث بهره‌وری CPU در هنگام وجود سیستم عامل و برنامه‌های کاربر، کدام مورد درست‌تر است؟ فصل مفاهیم‌پایه و مفاهیم سیستم عامل
1بهره‌وری CPU تحت هر شرایطی ۱۰۰ درصد است؛ زیرا همواره الگوریتم فون نیومن اجرا می‌شود که شامل اجرای فرایندها با سیستم عامل است.
2 چون طبق الگوریتم فون نیومن CPU مدام درگیر خواهد بود، در مواقعی که برنامه‌ای برای اجرا وجود ندارد و سیستم عامل کاری ندارد، CPU به وضعیت بیکار (Halt) می‌رود.
3 بهره‌وری CPU را نباید با اجرای سیستم عامل به صورت همزمان لحاظ کرد، چون سیستم عامل سربار ناچیزی دارد.
4 بهره وری CPU نباید شامل اجرای سیستم عامل گردد، لذا همیشه بهروری کمتر از ۱۰۰ درصد است.

می‌دانیم که مدیریت فرآیندها ، زمان‌بندی پردازنده‌ و مدیریت I/O از وظایف سیستم‌عامل است. که این موارد می‌توانند تاثیر مستقیم در بهره‌وری CPU داشته باشند.بنابراین گزینه 3 و 4 پاسخ سوال ما نخواهند بود. گزینه 1 نیز نادرست است زیرا بنابر الگورتیم فون‌نیومن اگر CPU برنامه‌ای برابر اجرا نداشته باشد به وضعیت Halt خواهد رفت و فقط شامل اجرای فرآیندها نخواهد بود، که این مورد در گزینه 1 بیان نشده و ناقص است. همچنین امکان اتلاف زمان CPU به سبب I/O وجود دارد. بنابراین ممکن است بهره‌وری CPU تحت شرایطی کمتر از 100 درصد نیز باشد. گزینه 2 بیان بهتر و کامل‌تری از الگوریتم فن‌نیومن را دارد. بنابراین گزینه 2 در بین 4 گزینه مطرح شده در این سوال درست‌تر است.

دشوار ۱۰۷- در چه صورتی یک فرایند فرزند که Zombie شده است، تبدیل به یک فرایند Orphan (یتیم) می‌شود؟ فصل مفاهیم سیستم‌عامل و فرآیندها
1 در صورتی که فرایند پدر، دستور (terminate) را برای فرایند فرزند اجرا نکرده باشد.
2در صورتی که فرایند پدر برای فرایند فرزند، دستور (wait) را اجرا نکرده باشد.
3 چنین حالتی هیچ‌گاه در سیستم عامل رخ نمی‌دهد.
4درصورتی که فرایند فرزند دچار بن بست شود.

فرآیند zombie: فرآیندی است که وظیفه‌اش را به طور کامل انجام داده است اما هنوز در جدول فرآیند یک entry دارد. فرآیندی که زامبی شده است امکان از بین بردن خودش را ندارد. بنابراین فرآیند پدر بایستی اجرا شده و دستور از بین بردن فرآیند فرزند zombie شده خود را صادر کند. در صورتی که فرآیند پدر این دستور را صادر نکند، فرآیند فرزند zombie شده باقی خواهد ماند.

فرآیند orphan: فرآیند فرزندی که والدش پس از اتمام کار و یا از بین رفتن منتظر اجرای فرآیند فرزند نمانده و فرآیند فرزند پس از آن همچنان در حال اجراست. بنابراین اگر فرآیند والد دستور wait را برای فرآیند فرزند zombie شده خود صادر نکند و خودش از بین برود، فرآیند zombie شده به orphan تبدیل می‌شود.

پاسخ تشریحی شبکه های کامپیوتری کنکور ارشد کامپیوتر 1401

۱۰۸- کلاینتی با استفاده از (DASH Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) فیلمی را از سروری دریافت کرده است. زمان این فیلم ۲ دقیقه بوده و در سه کیفیت در سرور ذخیره شده است. هر ۳۰ ثانیه از فیلم به یک تکه تبدیل شده و آدرس تکه‌ها در فایل  (MPD (Media Presentation Description عرضه شده است. جدول زیر اندازه تکه‌ها را بر حسب مگابایت نشان می‌دهد. اگر کلاینت در هنگام تماشای این فیلم، تکه ۳ (MPD2:12Mbyte) را دریافت کرده باشد آنگاه گذردهی شبکه (برحسب مگابیت بر ثانیه) از سرور به کلاینت در هنگام دریافت MPD2:12Mbyte چگونه بوده است؟
تکه 4 تکه 3 تکه 2 تکه 1  
15MByte 18MByte 12MByte 15MByte MPD1
9MByte 12MByte 7.5MByte 9MByte MPD2
6MByte 7.5MByte 3MByte 6MByte MPD3
1 بزرگتر از۲٫۴ و کوچکتر یا مساوی۳٫۲
2 کوچکتر از ۴٫۸ و بزرگتر یا مساوی۳٫۲
3 بزرگتر از ۲ و کوچکتر یا مساوی۳٫۲
4بزرگتر از ۲ و کوچکتر یا مساوی ۴٫۸
۱۰۹- بخشی از کد برنامه کلاینتی به شرح زیر است:

000

myport = 4321

destination = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM)

destination.bind((”,80))

برنامه سروری که این کلاینت با آن وصل می‌شود، از چه شماره پورتی برای خود و چه شماره پورتی برای کلاینت استفاده می‌کند؟

1 از شماره پورت 4321 برای کلاینت استفاده کرده و سیستم عامل مشخص می‌کند که چه شماره پورتی را برای خود استفاده کند.
2سیستم عامل تصمیم می‌گیرد چه شماره پورتی برای کلاینت استفاده شود و خود از شماره پورت 80 استفاده می‌کند.
3از شماره پورت 80 برای کلاینت و از شماره پورت 4321 برای خود استفاده می‌کند.
4از شماره پورت 4321 برای کلاینت و از شماره پورت 80 برای خود استفاده می‌کند.
۱۱۰- فرض کنید TCP بین یک سوکت سرور و یک سوکت کلاینت ارتباطی را ایجاد کرده و سرور در حال ارسال چندین فایل به کلاینت است. اگر سرور فایل ها را پشت سر هم ارسال کند، نرم افزار کلاینت چگونه مرز بین فایل‌های دریافتی را پیدا می‌کند؟
1 از توالی شماره‌هایی که TCP در سرور برای بسته‌های هر فایل استفاده می‌کند، کلاینت می‌تواند فایل‌ها را از یکدیگر تمیز دهد.
2مرز بین فایل‌ها توسط فلگ (RST (reset در سرآیند TCP مشخص می‌شود و کلاینت مرز بین فایل‌ها را با این فلگ تشخیص می‌دهد.
3 در کلاینت TCP هر فایلی را که بصورت کامل دریافت کرد با استفاده از فلگ PUSH به نرم افزار کلاینت تحویل می‌دهد.
4 پروتکل لایه کاربرد در سرور، مرز بین فایل‌ها را برای پروتکل لایه کاربرد در کلاینت مشخص می‌کند.
۱۱۱- مطابق با شکل زیر، کامپیوتر سرور سه بسته برای کامپیوتر کلاینت ارسال می‌نماید. سرور برای ارسال هر بسته یک میکرو ثانیه وقت صرف می‌کند. سرور بسته ۲ را ۵ میکروثانیه بعد از بسته ۱ ارسال می‌کند و بسته ۳ را ۱ میکروثانیه پس از بسته ۲ ارسال می‌کند. جمع مدت زمانی که بسته ۳ در دو مسیریاب در صف معطل می‌شود چند میکروثانیه است؟

59.png

1192
2 195
3198
4186
۱۱۲- میخواهیم از بلوک آدرس 24/ a.b.c.d برای استفاده در ۳ زیرشبکه (subnet) استفاده کنیم. زیرشبکه اول به ۹۰ آدرس، زیرشبکه دوم به ۶۰ آدرس و زیرشبکه سوم به ۱۲ آدرس نیاز دارند. پس از تخصیص آدرس‌های مورد نیاز به این سه زیرشبکه، چه تعداد آدرس از بلوک آدرس 24/ a.b.c.d باقی می‌ماند؟
190
288
3 48
4 32
۱۱۳- شکل زیر بخشی از شبکه اینترنت شامل ۸ سامانه خودگردان (AS: autonomous system) را نشان می‌دهد. هر سامانه خودگردان به شکل یک مثلث نشان داده شده است. سامانه‌های خودگردان ۲ الی ۷ ارائه دهنده (provider) هستند، لذا ترافیک دریافتی از دیگر سامانه ها را از خود عبور می‌دهند. سامانه های خودگردان ۱ و ۸ مشتری هستند و فقط ترافیک مربوط به خود را دریافت و ارسال می‌کنند. سامانه های خودگردان ۴ و ۶ از سیاست (policy) خاص خود استفاده می‌کنند و با حضور این سیاست‌ها است که مسیریابی‌های درون سامانه خودگردان ۸ اطلاعات زیر را از iBGP دریافت می‌کنند:

AS5 - AS6 - AS4 - AS2- AS1 - 112.14.2.0

 AS7 - AS5- AS6 - AS3 - AS1-112.14.2.0

 AS5 - AS6 - AS3 - AS1-112.14.2.0

چنانچه سامانه خودگردان ۴ دست از اعمال سیاست بردارد و هیچ سیاستی را اعمال نکند، چه اطلاعات دیگری توسط iBGP به مسیریابی‌های درون سامانه خودگردان ۸ خواهد رسید؟

 58.png

1 AS5 - AS4 - AS2 - AS1-112.14.2.0
2 AS5 - AS4 - AS2 - AS1-112.14.2.0  و AS7 - AS5 - AS4 - AS2 - AS1-112.14.2.0
3 AS7 - AS5 - AS4 - AS2 - AS1-112.14.2.0
4هیچ اطلاعات جدیدی نمی‌رسد.
۱۱۴- شکل زیر سه VLAN که با استفاده از سه VLAN Switch ایجاد شده است را نشان می‌دهد. آدرس‌های IP هر VLAN به قرار زیر است. اینترفیس ۱ از مسیریاب (Router) کدام یک از آدرس‌های زیر را دارد؟

VLAN1: 10.0.0.0 و  VLAN2: 172.16.0.0 و VLAN3: 192.168.0.0

 57.png

110.1.1.1 یا  172.16.1.1 یا 192.168.1.1
2 10.1.1.1 و  192.168.1.1 و 172.16.1.1
310.1.1.1 یا 172.16.1.1
410.1.1.1 و 192.168.1.1

پاسخ تشریحی پایگاه داده کنکور ارشد کامپیوتر 1401

۱۱۵- در مستندات تحلیل یک سامانه پزشکی این چنین ذکر شده است: «دکتر پس از معاینه بیمار، درصورت نیاز، به وی پیشنهاد بستری شدن می‌دهد.» کدام یک از گزینه‌های زیر عبارت بالا را مدل می‌کند؟
1115-1
2 115-2
3 115-3
4115-4
116- کدام گزینه درست است؟
1حصول استقلال دادهای منطقی و استقلال دادهای فیزیکی به یک اندازه مشکل است.
2 امکان ایجاد استقلال دادهای فیزیکی نسبت به استقلال دادهای منطقی بیشتر است.
3 حصول استقلال دادهای منطقی از حصول استقلال دادهای فیزیکی آسان تر است.
4در خصوص امکان حصول استقلال دادهای منطقی و فیزیکی و میزان سختی حصول آنها صرفا با مشخص بودن مسئله می‌توان اظهارنظر کرد.
۱۱۷- کدام مورد در تبدیل نمودار موجودیت رابطه مطرح شده به جدول، درست است؟ (لازم به ذکر است تعداد نمونه موجودیت‌های A و B بسیار زیاد و نرخ شرکت کردن آنها در رابطه R بسیار اندک است.)

54.png

1
جدول ABR
$b_1$ $b_0$ $a_1$ $\underline{a_0}$
2
جدول B
$b_1$ $\underline{b_0}$
جدول A
$b_0$ $a_1$ $\underline{a_0}$
3
جدول R
$\underline{b_0}$ $\underline{a_0}$
جدول B
$b_1$ $b_0$
جدول A
$a_1$ $\underline{a_0}$
4همه موارد درست هستند.
118- کدام مورد، خروجی رابطه روبه‌رو است؟

 $(\delta(STUD))\cap (\delta(CRS))=?$

$Avg>16 \;\;\;unit=3$

((معدل)Avg ,(شهر)City , (نام و نام‌خانوادگی) sname , (شماره دانشجویی) S# )) STUD (دانشجو)

((مدرک) DEGREE ,(شماره اتاق) Office ,(نام استاد)Pname) PROF (استاد)

((تعداد واحد) Unit ,(نام درس) cname ,(کد درس) c#) CRS (درس)

((نمره) Score ,Pname ,(کد ترم)Term ,S# ,S# ,C# ,(کد) Sec#) SEC (اخذ درس)

1 فقط دانشجویان که معدل آنها در دروس ۳ واحدی بالاتر از ۱۶ است را لیست می‌کند.
2 فقط مشخصات دانشجویانی را که دروس ۳ واحدی اخذ کرده‌اند نمایش می‌دهد.
3 دانشجویانی که معدل بالاتر از ۱۶ هستند و دروس ۳ واحدی را نیز اخذ کرده‌اند.
4 این امکان پذیر نیست، زیرا از یک دامنه یکسان گرفته نشده است.
۱۱۹- جداول روبه رو را درنظر بگیرید. کدام مورد، توصیف کوئری مطرح شده است؟ (برای راحتی، اسامی انگلیسی ستون‌ها نیز نوشته شده است.)
جدول دانشجو (Student)
نام و نام‌خانوادگی شماره دانشجویی
Name Stn

 

جدول درس (Course)
نام درس کد درس
CName Code

 

جدول درس اخذ شده

(Taken)
کد درس شماره دانشجو نمره
CCode SStn Mark

select Name

from Student S

where not exists ((select  *

   from Taken T join Student on Stn = SStn

   where Name = 'Mina Asadi' and

      not exists

      ( select  *

      from Taken B

      where B.SStn = S.SSn

         and T. CCode = B.CCode))

1 نام و نام‌خانوادگی دانشجویانی که همه درس‌هایی را که مینا اسدی اخذ کرده، آنها نیز اخذ کرده‌اند.
2نام و نام‌خانوادگی دانشجویانی که هیچ یک از درس‌هایی را که مینا اسدی اخذ کرده، آنها اخذ نکرده‌اند.
3 نام و نام‌خانوادگی دانشجویانی که همه درس‌هایی را که مینا اسدی اخذ نکرده، آنها اخذ کرده‌اند.
4 نام و نام‌خانوادگی دانشجویانی که فقط درس هایی را اخذ نکرده‌اند که مینا اسدی نیز آنها را اخذ نکرده است.
۱۲۰- اگر رابطه زیر تا سطح سوم، نرمال‌سازی شود پاسخ کدام است؟

$R(X,Y,Z,S,T,U, W)$

$ F = {S , X, T Y,X , Y, XY , TUZ}$

1 $R_1(S,W),R_{21}(X,Z,T,U)R_{22}(Y,Y)$
2 $R_1(S,W),R_{2}(S,X,Y,Z,T,U)R_{21}(S,X)R_{221}(X,Z,T,U)$
3 $R_1(S,W),R_{2}(S,X,Y,Z,T,U)R_{21}(S,X)R_{22}(X,Y,Z,T,U)$
4 $R_1(S,W),R_{21}(S,X)R_{221}(X,Z,T,U)R_{22}(T,Y)$

 

27020 نفر تاکنون در دوره‌های آموزشی کنکور کامپیوتر شرکت کرده‌اند.

 

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره ثابت موسسه:   09378555200

 

امتیازدهی3.8125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.81 امتیاز (8 رای)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200